NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de preventieadviseurs van de externe diensten

Toelichting over afdeling IIbis (artikelen 13bis tot 13duodecies) van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 

Er werd een nieuwe afdeling ingevoegd in het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten, ten einde een tariefregeling vast te stellen, zowel inhoudelijk als voor de toepassingsmodaliteiten, en die toepasbaar is voor de werkgevers die beroep doen op een externe dienst.

Deze tariefregeling omvat de minimumbijdragen die forfaitair zijn, jaarlijks, en verplicht voor de prestaties geleverd door de preventieadviseurs, en waarvan de inhoud is bepaald in artikel 13ter:
Verplichte minimumbijdrage voor de prestaties van de preventieadviseurs van de externe diensten (PDF, 79 KB).

Artikel 13bis: toepassingsgebied van de afdeling.

Artikel 13ter: inhoud van de algemene prestaties te leveren door de preventieadviseurs, dit wil zeggen de opdrachten die bepaald zijn in het koninklijk besluit betreffende de interne dienst en die overeengekomen zijn in de overeenkomst die de externe dienst aan de werkgever verbindt, alsook de aan de externe dienst gevraagde adviezen in het kader van de directe deelname van de werknemers voor vragen betreffende het welzijn van de werknemers, wanneer er in de onderneming geen comité of syndicale afvaardiging bestaat.

Artikel 13quater: vaststelling van de forfaitaire bijdragen:

  • per werknemer, niet onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht; de bijdrage per werknemer stemt overeen met de algemene prestaties voor risicobeheer;
  • per werknemer, onderworpen aan het gezondheidstoezicht; de bijdrage per werknemer stemt overeen met de prestaties voor gezondheidstoezicht en met de algemene prestaties voor risicobeheer.

Artikel 13quinquies: afzonderlijke facturatie van de bijkomende prestaties die door de werkgever worden gevraagd in het kader van het risicobeheer.

Artikel 13sexies: zoals voorheen, de kosten van de analyses, …, speciale onderzoeken, uitgevoerd in het kader van de reglementering met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij het gezondheidstoezicht: deze worden gefactureerd conform de erelonen die zijn opgenomen in de de nomenclatuur van de gezondheidsprestaties, opgesteld door het RIZIV.

Artikel 13septies: de werkgevers die in totaal minder dan 20 werknemers tewerkstellen waaronder er geen enkele is onderworpen aan het gezondheidstoezicht, moeten een jaarlijkse en éénmalige bijdrage voor de ganse onderneming betalen, die verschillend is naargelang het aantal tewerkgestelde werknemers gelijk is of minder dan 9, of hoger is dan 9.

Artikel 13octies: berekeningswijze van het aantal niet onderworpen en onderworpen werknemers.

Artikel 13nonies: als de periodiciteit van de periodieke gezondheidsevaluatie niet jaarlijks is, maar elke 3 of 5 jaar plaats heeft (tillen van lasten of werken met beeldschermen), wordt de forfaitaire bijdrage gedeeld door 3 of door 5 (volgens het geval) en wordt jaarlijks betaald.

Artikel 13decies: de basisspilindex is gekoppeld aan de gezondheidsindex die elk jaar de verhogingen van de forfaitaire bijdragen bepaalt.

Artikel 13undecies: zoals voorheen, deze bepaling regelt de wijze van de perceptie van de bijdragen en bepaalt de termijnen voor betaling die niet mogen overschreden worden.

Artikel 13duodecies: de regeling voor betwistingen met betrekking tot deze afdeling behoort tot de bevoegdheid van de regionale directies voor Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites