NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 30 april 2010

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

30 april 2010

Beste,

Naar aanleiding van een overleg met Essenscia hebben de Seveso-inspectiediensten de werkwijze voor het opstellen van nieuwe inspectie-instrumenten gewijzigd. Nieuwe inspectie-instrumenten zullen eerst als discussiedocument uitgebracht worden. Dit zal zoals nu gebeuren via onze website en aangekondigd worden via deze nieuwsbrief. Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij het discussiedocument overmaken aan de inspectiediensten. U kan dit doen via het e-mailadres van de contactpersoon dat bij elk document vermeld wordt op de webpagina. Gedurende de inspraakperiode zal de discussieversie niet voor inspecties gebruikt worden.

De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. Na de inspraakperiode zal een eerste definitieve versie van het inspectie-instrument worden opgesteld.

Deze nieuwe werkwijze wordt voor het eerst toegepast op de 2 nieuwe inspectie-instrumenten:

  • CRC/SIT/006 Operationele handelingen
  • CRC/SIT/011 Preventiebeleid zware ongevallen

U vindt beide documenten onder Publicaties in ontwikkeling onder de rubriek publicaties van onze website.

Voor het inspectie-instrument “Preventiebeleid zware ongevallen” zal de overlegvergadering plaatsvinden op 9 september 2010 van 9u30 tot 12u15 en voor inspectie-instrument “Operationele handelingen” op 9 september 2010 van 13u30 tot 16u15. Beide vergaderingen gaan door in de gebouwen van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel.

Wie aan de vergadering wil deelnemen wordt verzocht zich in te schrijven vóór 31 augustus 2010 door een e-mail te sturen naar de contactpersoon voor het betrokken inspectie-instrument. Wij verwachten eveneens dat de deelnemers ten laatste tegen 31 augustus 2010 de vragen en opmerkingen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering naar deze contactpersoon opsturen.

De SIT Operationele handelingen heeft als doelstelling na te gaan of de nodige beheerssystemen werden ingevoerd en worden toegepast om te verzekeren dat de operationele handelingen correct en veilig worden uitgevoerd. In dit inspectie-instrument behandelen we twee soorten van operationele handelingen :

  • de controle van het proces
  • handelingen uitgevoerd in de procesinstallatie.

De SIT Preventiebeleid zware ongevallen bundelt een aantal vragenlijsten die als doel hebben na te gaan of :

  • het veiligheidsbeheersysteem volledig is
  • het bedrijf de nodige structuren heeft om een preventiebeleid voor zware ongevallen te kunnen uitvoeren
  • de belangrijkste aspecten van het veiligheidsbeheersysteem effectief worden opgevolgd
  • het bedrijf een intern audit systeem heeft voor de belangrijkste aspecten van het veiligheidsbeheersysteem. 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr.aspx

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens