NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 24 september 2010

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

24 september 2010

Beste,

Sedert september 2009 heeft de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s de vorm en de inhoud van haar inspectierapporten grondig gewijzigd. De bedoeling was om te komen tot een meer representatieve verslaggeving van de inspectiebezoeken. Daar waar in het verleden een inspectieverslag zich voornamelijk beperkte tot de tekortkomingen, is er in de nieuwe vorm van rapportering meer ruimte voor “neutrale” vaststellingen die geen correctie of verdere opvolging vereisen.

In de nieuwe verslaggeving hebben we er ook naar gestreefd om de opvolging van tekortkomingen beter te documenteren. Daartoe wordt de oorspronkelijke tekst van elke opgevolgde tekortkoming hernomen in het verslag en wordt vervolgens de laatste stand van zaken, met inbegrip van eventuele acties en streefdata, weergegeven.

Een andere nieuwigheid was het verslag van administratieve opvolging, waarmee wij een bedrijf informeren over de evaluatie en de verwerking van documenten die het aan onze inspectiedienst heeft overmaakt, zoals actieplannen of ongevallenverslagen.

Het vroegere overzicht van openstaande acties werd vervangen door een overzicht van de openstaande tekortkomingen. Voor elke openstaande tekortkoming worden hierin alle vaststellingen vermeld die in het kader van de opvolging (sinds de invoering van de nieuwe inspectierapportering) werden gemaakt.

De nieuwe stijl van rapporteren is nu ongeveer een jaar in voege en onze afdeling wil deze manier van werken evalueren. We zouden hiervoor graag de mening kennen van de “gebruikers” van onze inspectierapporten binnen de Seveso-bedrijven: de bedrijfsleiders, de leden van het management, de preventieadviseurs, de leden van het comité PBW en alle overige geïnteresseerde werknemers.

We willen daarom een oproep doen aan alle betrokkenen om feedback te geven over onze inspectierapporten. Bij de beoordeling kunnen onder andere de volgende vragen als leidraad gebruikt worden:

  • Geven de inspectierapporten “nieuwe stijl” een representatief beeld van de inspectie?
  • Zijn de rapporten begrijpelijk voor wie niet aanwezig was tijdens de inspectie?
  • Wordt de opvolging van de tekortkomingen duidelijk gedocumenteerd?
  • Hebt u opmerkingen bij de structuur en de lay-out van de rapporten?

U kan al uw commentaren en suggesties mailen naar het e-mailadres crc@werk.belgie.be. Ook belangenorganisaties kunnen via deze weg namens hun leden terugkoppeling geven over onze inspectierapporten.

Op 20 december 2010 organiseren we een overlegmoment over de inspectierapportering. U kan bij deze gelegenheid uw opmerkingen en suggesties mondeling toelichten.
De vergadering start om 13u30 en gaat door in de gebouwen van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. Om praktische redenen vragen wij de geïnteresseerden om zich in te schrijven vóór 8 december 2010.

Wij danken alvast iedereen bij voorbaat voor de opmerkingen en suggesties.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr.aspx

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens