NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : bbc@werk.belgie.be 

Directeur a.i. : Jackie Van Damme

Directie van de begroting en de boekhouding 

Dienstchef: Rachel Grisendi

Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

 
Verantwoordelijke: Rachel Grisendi
 • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
 • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
 • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
 • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    
 

Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

    
Verantwoordelijke: Christophe Pauwels
 • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
 • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
 • Beheer van de masterdata 
 • Preregistratie van de facturen 
 • In betaling stellen van de onkostenstaten 
 • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
 • Opvolging van de rekenplichtigen 
    

Cel Overheidsopdrachten

Verantwoordelijke: Thibault Degryse
 • Uitvoeren van aankoopprocedures (behalve IT-benodigdheden)
 • Plaatsen van openbare aanbestedingen
 • Invoering van de MIGO
 • Vertegenwoordiging van de FOD in het Netwerk voor strategisch overleg van de federale aankopen
 

Afdeling van de internationale betrekkingen en de socio-economische studies

E-mail: afdirs@werk.belgie.be

Afdelingshoofd: Tom Bevers

Directie van de studies en de statistiek

Diensthoofd: Valérie Gilbert

 • Indicatoren met betrekking tot de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid;
 • Studies en statistieken van de beroepsbevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid ;
 • Studies en statistieken met betrekking tot lonen en arbeidsduur (o.a. index van de conventionele lonen en loonkloofrapport);
 • Studies en statistieken aangaande de situatie van buitenlanders of personen van buitenlandse origine op de Belgische arbeidsmarkt (o.a. socio-economische monitoring);
 • Coördinatie van de relaties van de FOD met de OESO (o.a. ELSA comité), Eurostat en IMF;
 • Secretariaat van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Directie van de EU-coördinatie

Diensthoofd: Ria Schoofs

 • Coördinatie van de betrekkingen van de FOD met de Europese Unie;
 • Coördinatie van de bijdragen aan het Nationaal hervormingsprogramma en opstellen van een ontwerprapport;
 • Opvolging van de databanken LMP, LABREF en MISSOC.

Directie van de multilaterale betrekkingen

 • Coördinatie van het internationaal beleid van het departement en bevorderen van de arbeidsnormen in de wereldeconomie;
 • Relaties van de FOD met de Verenigde Naties:
  • Uitvoering van de Agenda 2030 over de duurzame ontwikkeling en specifiek van de doelstelling nummer 8 bevoegd voor het waardig werk en de economische groei:
  • Opvolging van de uitvoering van het Nationaal Actieplan houdende uitvoering van de “Leidende beginselen met betrekking tot ondernemingen en mensenrechten”.
   
 • Relaties van de FOD met de Internationale Arbeidsorganisatie :
  • Voorbereiding en bijdragen aan de Raad van beheer van het Internationaal Arbeidsbureau en de Internationale Arbeidsconferentie:
  • Opvolging van de internationale verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten, aanbevelingen en conclusies.
   
 • Relaties van de FOD met de Raad van Europa:
  • Coordinatie van het jaarverslag over het Sociaal charter;
  • Deelname aan het gouvernementale Comité;
  • Opvolging van het Proces van Turijn en de promotie van de sociale rechten bij de Europese Raad.
   
 • Steun bij internationale activiteiten van de sociale partners binnen het kader van de promotie van de sociale dialoog.

Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : afdjur@werk.belgie.be 

Afdelingshoofd: Jackie Van Damme
 • Bijstand aan het departement op juridisch vlak en inzake documentatie;
 • Behandeling van de dossiers van de administratieve geldboeten.
 

Directie van de juridische studiën en Directie van de geschillen

 

Diensthoofd: Véronique Verelst
 • Juridische studies;
 • Coördinatie en advies bij ontwerpteksten;
 • Juridische documentatie;
 • Opvolging van de geschillen bij de Belgische en Europese rechtbanken.
 

Directie van de administratieve geldboeten

 

Diensthoofd: Jan Vanermen
 • Samenstellen en opvolgen van de dossiers, onderzoek van de processen-verbaal en van de verweermiddelen, opstellen van gemotiveerde beslissingen, opvolging van de rechtszaken voor de arbeidsrechtbank, uitvoering van de vonnissen en arresten.
 

Directie van de documentatie

 

Diensthoofd: Anke Coppens
 • Beheer van de documentatie voor alle diensten van het departement en de coördinatie van de centrale bibliotheek en van de handbibliotheken van de administraties.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens