NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opleidingsuitkering

  

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

 

Voorstelling

Deze uitkering vervangt het jongerenactiva-opleidingsplan.

Het betreft een individuele beroepsopleiding in een onderneming erkend door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (de VDAB voor Vlaanderen en ACTIRIS voor het Brussels Gewest) en aanvaard door de directeur van het werkloosheidsbureau.

Doelgroep

De werklozen die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB of ACTIRIS) en die niet gerechtigd zijn op uitkeringen:

  • ofwel omdat ze niet voldoen of nog niet voldoen aan de toelaatbaarheidsvereisten om gerechtigd te zijn op uitkeringen (bvb: jongeren gedurende de beroepsinschakelingstijd na de studies, werkzoekenden die niet voldoende arbeidsdagen kunnen bewijzen…)
  • ofwel geen uitkering genieten ten gevolge van een sanctie wegens vrijwillige werkloosheid, een sanctie in het kader van de procedure voor opvolging van het actieve zoekgedrag naar werk ofwel geschorst zijn wegens langdurige werkloosheid.

Voorwaarden

  • de opleiding moet minstens halftijds zijn
  • de werkzoekende mag niet in het bezit zijnvan een diploma of getuigschrift voor hoger onderwijs. Deze voorwaarde geldt echter niet indien de werknemer minstens 45 jaar oud is.

Uitkering

De werkloze die aan de voorwaarden voldoet verkrijgt een opleidingsuitkering die gelijk is aan de normaal voorziene inschakelingsuitkering voor zijn leeftijd en zijn gezinssituatie.

Formaliteiten

De werkloze dient maandelijks bij zijn controlekaart van werkloze een getuigschrift van aanwezigheid in de opleiding te voegen. Dit getuigschrift wordt afgeleverd door de werkgever.

Voor de dagen van ongewettigde afwezigheid wordt geen uitkering uitbetaald.

Bijkomende opmerkingen

De opleidingsvergoeding wordt echter niet gelijkgesteld met een normale inschakelings-, wacht- of werkloosheidsuitkering voor het verkrijgen van verdere of latere rechten.

De periode van individuele beroepsopleiding in een onderneming wordt wel in aanmerking genomen voor het vervullen van de beroepsinschakelingstijd.

De werkloze kan eventueel een vrijstelling aanvragen van inschrijving als werkzoekende en van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt gedurende de periode van de opleiding

NOTA: Het voordeel van de opleidingsuitkering kan echter niet toegekend worden indien de betrokken werknemer in de twee jaar die de individuele beroepsopleiding voorafgaan, een instapstage gevolgd heeft bij dezelfde onderneming.

Voorbeeld 1: De werkloosheidsuitkeringen van een werkloze van 46 jaar werden geschorst wegens langdurige werkloosheid, maar hij is ingeschreven gebleven als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. In dien deze werkloze langs deze gewestelijke dienst een individuele beroepsopleiding in  een onderneming kan bekomen, kan hij gedurende deze periode een uitkering (gelijk aan een inschakelingsuitkering) genieten alhoewel hij normaal gezien geen recht meer had op uitkeringen. Indien hij achteraf tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst bij deze onderneming zullen deze arbeidsprestaties in aanmerking komen omterug gerechtigd te worden op normale werkloosheidsuitkeringen.

Voorbeeld 2: Een jongere heeft zijn middelbare studies beëindigd maar bevindt zich nog in de beroepsinschakelingstijd om toegelaten te worden tot inschakelingsuitkeringen. Indien hij langs de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling een individuele beroepsopleiding in een onderneming kan bekomen, zal hij gedurende deze periode toch een inschakelingsuitkering genieten. Indien deze beroepsopleiding gevolgd wordt door een normale arbeidsovereenkomst kan de jongere, na 1 jaar tewerkstelling, gerechtigd worden op werkloosheidsuitkeringen. Indien de tewerkstelling minder lang duurt telt de volledige periode van individuele beroepsopleiding gevolgd door tewerkstelling in ieder geval mee voor het vervullen van de beroepsinschakelingstijd.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites