NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sectoren

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpg 

Opgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten. 

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

Fondsen voor Bestaanszekerheid en paritaire vormingscentra

Naast werkgevers, komen ook sectoren, in de vorm van Fondsen voor Bestaanszekerheid en Paritaire Vormingscentra met vzw -statuut in aanmerking voor steun van het Ervaringsfonds. Door dergelijke instanties te betrekken hoopt de overheid een hefboomeffect te bereiken zodat in de toekomst meer werkgevers kunnen genieten van deze mogelijkheid. Iedere verandering gaat langs een mentaliteitswijziging, die men slechts kan bewerkstelligen door te sensibiliseren op alle niveaus. Doelgerichte sensibilisatie- en promotieacties rond leeftijdsbewust personeelsbeleid gebeuren dan ook het best grootschalig. De sector is de instantie bij uitstek om deze opdracht uit te voeren.

Samenwerkingsprotocol

Een samenwerkingsprotocol is een overeenkomst tussen de Minister van Werk en het Fonds voor Bestaanszekerheid of Paritair Vormingscentrum. In overleg worden doelstellingen, acties en middelen om die doelstellingen te halen vastgelegd.

Drie soorten initiatieven mogelijk

In een samenwerkingsprotocol kunnen drie mogelijk initiatieven voorkomen, al dan niet tegelijkertijd.

1. Sensibilisatie – en promotieacties en adviesverlening

Het sensibiliseren rond vergrijzing is een eerste stap in het verbeteren van de arbeidssituatie. Fondsen en Vormingscentra zijn uitstekend geplaatst om dergelijke sensibilisatiecampagnes en promotieacties te voeren ten opzichte van de bedrijven van hun eigen sector. Zo kunnen mailings en workshops georganiseerd worden en goede verbeteringsprojecten kunnen bij wijze van voorbeeld voor de andere bedrijven uit hun sector op een website geplaatst worden. Ook kunnen artikels met praktijkvoorbeelden circuleren in (elektronische) nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen de consulenten of adviseurs als antennes in de bedrijven sectorspecifieke initiatieven aanmoedigen en ondersteunen. Ze kunnen verbeteringsprojecten detecteren en helpen ontwikkelen om dan bedrijven te kunnen begeleiden bij het opmaken en indienen van toelageaanvragen. Deze campagnes en acties worden bij voorkeur ondersteund door concrete adviesverlening ten opzichte van de bedrijven en monden uit in een veelheid aan projecten.

2. Ontwikkeling van meetinstrumenten of diagnosemethodes

Fondsen of Vormingscentra kunnen sectoreigen meet- en of diagnose methodes (laten) ontwikkelen. Dergelijke instrumenten kunnen helpen de ondernemingen om de werkbaarheid van hun werknemers te meten en/of een diagnose op te maken van de elementen uit de werkomgeving die de werkbaarheid negatief beïnvloeden. Dergelijke informatie is belangrijk om accurate verbeteringsprojecten te kunnen formuleren en op te zetten.

Deze initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning, als gelijkaardige instrumenten nog niet voorhanden zijn. De voorgestelde instrumenten en methodes dienen bovendien onmiddellijk bruikbaar te zijn voor de bedrijven in de sector.

3. De gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de premie bij overstap van nachtploegenarbeid naar dagarbeid in het kader van CAO nr. 46 

Fondsen van Bestaanszekerheid en paritaire vormingscentra kunnen voorzien in een gedeeltelijke financiële tegemoetkoming ten aanzien van hun oudere werknemers indien ze overstappen van een systeem van nachtploegenarbeid naar een systeem van dagarbeid. Deze overstap dient te gebeuren in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46. Onder nachtploegenarbeid wordt de ploegenarbeid verstaan die plaatsvindt tussen 22 en 6 uur.

Aard en bedrag van de toelage

Voor de sensibilisatie- en promotieacties en adviesverlening staat de berekening van de toelage in functie van de bereikte doelstellingen en de aangewende middelen. De toelage kan 100.000 euro per sector niet overschrijden.

In het kader van de ontwikkeling van specifieke sectoreigen meetinstrumenten of diagnosemethodes, wordt de toelage vastgesteld op 70% van de bewezen kosten, met een absoluut plafond van 25.000 euro per sector.

Voor de gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de premie bij overstap van nachtploegenarbeid naar dagarbeid in het kader van CAO nr. 46, komt het bedrag van de toelage overeen met de aanvullende vergoeding bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst. De toelage wordt verleend voor de periode vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst, op grond waarvan de premie wordt toegekend, met een maximum duur van 5 jaar.

De stappen voor opstellen van een samenwerkingsprotocol zijn:  

  1. Er wordt vooreerst uitgegaan van de sectoreigen problematiek m.b.t. leeftijd en arbeid.
    Of er relatief gezien veel “oudere werknemers” binnen de sector zijn of niet, op welk moment ze de sector verlaten en waarom, of het over arbeiders of bedienden gaat, en of ze meestal binnen grote of kleine ondernemingen werken maakt een wereld van verschil voor de manier van samenwerking.
  2. Vervolgens worden de initiatieven overeengekomen. Voor elk van die initiatieven worden doelstellingen, en benodigde middelen geformuleerd.
  3. Tenslotte vermeldt het protocol ook hoe het bedrag van de toelage verbonden wordt aan de resultaten.  

De duurtijd van de acties en het samenwerkingsprotocol is maximum 24 maanden.

Dit alles is het resultaat van overleg. Nadat uit dit overleg van sector en het Ervaringsfonds een samenwerkingsprotocol is opgesteld, waarover een akkoord werd bereikt, wordt het protocol ter ondertekening aan de Minister van Werk voorgelegd.

De uitbetaling van de toelage gebeurt nadat de acties zijn beëindigd en de resultaten kunnen berekend worden. Het Fonds voor Bestaanszekerheid of het paritaire vormingscentrum legt de bewijskrachtige stukken en de facturen voor.
De toezichthoudende ambtenaren stellen de administratie op de hoogte van elke onregelmatigheid die zij vaststellen bij de uitoefening van hun toezichthoudende opdracht en die van invloed kan zijn op de toekenning van de toelage.
Indien de acties uitgevoerd werden zonder dat de wettelijke of reglementaire voorwaarden werden gerespecteerd, kan het Ervaringsfonds de toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Wenst u meer informatie over deze samenwerking of wenst uw sector verder te gaan in een formele samenwerking? Neem dan contact op met de projectontwikkelaars.
[Terug naar begin pagina

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites