NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Projecten

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpg 

Opgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten. 

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

Welke acties kan u ondernemen in een Ervaringsfonds project?  

Mogelijke Ervaringsfonds projecten verminderen de fysische belasting en/of de psychosociale druk in de werkomgeving. Enerzijds kunnen ergonomische verbeteringen de oudere werknemer ten goede komen. Anderzijds kan de oudere werknemer door een nieuwe uitdaging aan te pakken, waarin opgedane kennis en vaardigheden beter kunnen benut worden, met hernieuwde motivatie aan de slag blijven.

Door eerst na te gaan wat de werkbaarheid van de oudere werknemer binnen de specifieke bedrijfssituatie is en vervolgens te onderzoeken wat er veranderd kan worden om die werkbaarheid te behouden of te verhogen, kan men tenslotte de concrete verbeteringsprojecten bepalen. Vandaar dat de projectvoorstellen in een drieluik van meten – diagnose stellen - verbeteren, passen.
Volgende drie soorten acties kunnen ondernomen worden. Deze acties kunnen gecombineerd worden in één toelageaanvraag.

Actie 1. Meten van de werkbaarheid 

Vooraleer over te stappen naar een concreet verbeteringsproject is het aangeraden de werksituatie in kaart te brengen. Werknemers worden ouder. Ook de werkomgeving evolueert mee met de tijd. Men spreekt van “Werkbaar werk” als beide elementen in een goed evenwicht zijn. Dit vergt echter voortdurende aanpassingen. Daarom is het belangrijk er achter te komen wat ouder worden betekent binnen een gegeven werksituatie.
Als eerste actie kan men de graad van werkbaarheid meten. Dit doet men door gebruik te maken van een meetinstrument (onder leiding van de arbeidsgeneesheer) dat goedgekeurd werd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De VOW/QFT is een voorbeeld van vragenlijst, die de werkbaarheid meet. Ze wordt gratis ter beschikking gesteld.

Actie 2. Diagnose stellen – analyseren van de werkomstandigheden

Door gebruik te maken van een diagnose-instrument (onder leiding van de arbeidsgeneesheer) kan men de verbeteringsvoorstellen accurater formuleren. Een diagnose-instrument laat immers toe de factoren uit de werkomgeving te detecteren die kunnen worden verbeterd. Een volgende stap is dan om die daadwerkelijk te verbeteren; zo verbetert men ook de werkbaarheid van de oudere werknemers.
Ook de diagnosemethode dient goedgekeurd te worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De DEPARIS-methode van de SOBANE-strategie is een goed voorbeeld van een gratis diagnosemethode.

Actie 3. Concrete verbeteringsprojecten

Verbeteringsprojecten zijn illustraties van hoe mens en werk constant in beweging zijn en op elkaar best inspelen. Een aantal concrete voorbeelden -niet exhaustief – volgen.
Aanpassingen in het kader van een aangepast personeelsbeleid die functie-eisen en functiehouder beter op elkaar af stemmen, komen in aanmerking. Men kan dit enerzijds bewerkstelligen door b.v. het doorvoeren van een volledige functiewijziging of gedeeltelijke veranderingen van verantwoordelijkheden. Zwaar fysieke lasten kunnen b.v. weggelaten of vervangen worden. Ook een tegemoetkoming naar psychosociale aspecten mag niet over het hoofd gezien worden Zwaar fysieke en /of psychologische lasten kunnen vervangen worden door minder zwaar ervaren verantwoordelijkheden. Verandering in verantwoordelijkheden geeft bovendien vaak nieuw perspectief en nieuwe zuurstof.
Anderzijds kan het geven van extra ondersteuning ook bijdragen tot een beter evenwicht tussen functie-eisen en functiehouder. Naast de verandering in eigen kennen en kunnen wordt de werknemer dagelijks geconfronteerd met veranderingen in de werkomgeving. Het vlotter kunnen omgaan met conflicten kan b.v. gepaard gaan met het meer en meer geconfronteerd worden met conflicten en… tegelijkertijd met een lagere stressdrempel… Projecten die extra ondersteuning bieden bij sommige veeleisende jobs of om de nodige basis te leggen om competenties in nieuwe technologische vaardigheden te kunnen uitbouwen zijn voorbeelden die in aanmerking komen voor een toelage.
De opleiding of vorming die deze ervaren werknemer nodig heeft in functie van het aangepast personeelsbeleid, kan in aanmerking komen voor toelages.

Daarnaast zijn er ergonomische verbeteringen mogelijk. Heffen, tillen, routinematige bewegingen kunnen, met ouder worden, problematischer worden. Eenvoudige ergonomische aanpassingen kunnen dit soms uit de weg helpen. Het Ervaringsfonds betoelaagt projecten waarbij het werk van de oudere werknemer fysiek lichter wordt, door het aanschaffen van onder andere ergonomische hulpmiddelen, tools of machines.

Volgende maatregelen komen niet in aanmerking voor een Ervaringsfonds toelage (niet exhaustief), zoals:

  • maatregelen met betrekking tot geluidshinder,
  • maatregelen met betrekking tot verwarming, koeling en klimaatsregeling,
  • maatregelen met betrekking tot verlichting,
  • maatregelen met betrekking tot stofafzuiging,
  • maatregelen met betrekking tot wettelijk verplichte veiligheid,
  • infrastructuurwijzigingen (aanpassingen aan het gebouw, productieomgevingen,… zoals maatregelen tot het verminderen van afstanden),
  • aankoop van hardware en software,
  • het vervangen van een productielijn of machinepark.

De kosten die indirect verband houden met het verbeteringsproject, zoals projectbegeleiding en administratieve kosten komen evenmin in aanmerking.

Welke financiële tegemoetkoming kan u hiervoor krijgen? 

 

Meetinstrument Diagnose-instrument Project:
Opleiding of
Aankoop <250€/stuk
Project:
Aankoop ≥250€/stuk
Indien het geval van afzonderlijke acties:
70% factuur
max. 12€/ 45+
70% factuur
max. 12€/ 45+
50% factuur
max.500€/ 45+ /maand
10% factuur
max. 500€/45+/maand
Indien meetinstrument OF diagnose-instrument binnen 1 jaar tijd gecombineerd wordt met een project:
70% factuur
max. 12€/45 +
70% factuur
max. 750€/45+ /maand
14% factuur
max. 750€/45+/maand

 

Het bedrag van de toelage toegekend voor het gebruik van een meetinstrument voor de werkbaarheid van de oudere werknemers of van een diagnosemethode bedraagt 70% van de bewezen kosten, zonder meer te bedragen dan 12€ per betrokken 45+ werknemer.

Het bedrag van de toelage toegekend aan verbeteringsprojecten bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van 500 € per betrokken werknemer per maand.

Indien het verbeteringsproject binnen de tijdsperiode van één jaar gekoppeld is aan het gebruik van een meetinstrument of een diagnosemethode, wordt de toelage verhoogd tot 70% van de bewezen kosten met een maximum van 750 € per betrokken werknemer per maand.
Bij aankopen ≥ 250 € per stuk wordt een afschrijvingsregel van 5 jaar toegepast, waarbij enkel het eerste jaar in aanmerking komt voor betoelaging. Concreet komt dit erop neer dat bij een verbeteringsproject 10 % van de bewezen kosten toegekend kan worden. Indien het gekoppeld is aan het gebruik van een meet- of diagnose-instrument, wordt de toelage verhoogd tot 14% van de bewezen kosten.

Voor het berekenen van het plafondbedrag bij aankopen van materiaal wordt een standaardperiode van 12 maanden genomen. Voor het berekenen van het plafondbedrag bij opleidingen of vorming wordt de duurtijd van de opleiding of vorming genomen.

Enkel facturen komen in aanmerking als geldig bewijsstuk.

Enkele voorbeelden van de toelageberekening:

Bedrijf A past een meet- of diagnose-instrument toe voor 60 werknemers van 45 jaar of ouder.
De werkgever raamt dat dit hem 1000€ zal kosten. De potentiële toelage bedraagt 70% van de bewezen kosten = 700€. [Het plafondbedrag bedraagt 12€ x 60 werknemers = 720€].
Hieruit volgt dat de werkgever een toelage kan krijgen van 700 €, mits voorlegging van de bewijsstukken.

Bedrijf B past een verbeteringsproject toe voor 4 werknemers van 45 jaar of ouder.
De werkgever raamt de aankoopprijs van een ergonomisch hulpmiddel op 12000€. De potentiële toelage bedraagt 10% van de bewezen kosten = 1200€. [Het plafondbedrag bedraagt 4 x 500€ x 12 maanden = 24000€]
Dit bedrijf koppelt deze aankoop aan een opleiding voor diezelfde werknemers. De kostprijs van de opleiding wordt op 1000€ geschat. De potentiële toelage bedraagt 50% van de bewezen kosten = 500€. [Het plafondbedrag bedraagt 4 x 500€ x 4 maanden = 8000€].
Hieruit volgt dat de werkgever een toelage kan krijgen van 1700 €, mits voorlegging van de bewijsstukken.

Bedrijf C past een meet- of diagnose-instrument toe, gekoppeld aan een verbeteringsproject voor 10 werknemers van 45 jaar of ouder.
De kost van het instrument wordt geraamd op 500€. De potentiële toelage bedraagt 70% van de bewezen kosten = 350€. [Het plafondbedrag bedraagt 12€ x 10 werknemers = 120€]. De toelage overstijgt het plafondbedrag, bijgevolg wordt het plafondbedrag uitbetaald.
Daarnaast raamt de werkgever de aankoopprijs van een ergonomisch werktuig op 50000€. De potentiële toelage bedraagt 14% van de bewezen kosten = 7000€. [Het plafondbedrag bedraagt 10 x 750€ x 12 maanden= 90000€]
Hieruit volgt dat de werkgever een toelage kan krijgen van 7120 €, mits voorlegging van de bewijsstukken.

[Terug naar begin pagina]

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites