NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Een toelage aanvragen

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpg 

Opgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten. 

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

Welke documenten zijn vereist bij een toelageaanvraag? 

De aanvraag dient ingediend te worden vóór de start van het project en omvat volgende zaken:

 1. de aanvraag tot het verkrijgen van een toelage (met o.a. de identificatiegegevens van de onderneming); met
  1. Bijlage a: de raming van de kosten  
  2. Bijlage b: de verklaring op erewoord met o.a. de verbintenis van de werkgever dat de betrokken werknemers gedurende de duur van het project -minimum twaalf maanden- verder tewerk gesteld zullen worden, behalve wegens ontslag om dwingende redenen
   
 2. het detail van het Ervaringsfondsproject: de problematiek beschreven vanuit het oogpunt van de oudere werknemers en de acties die onmiddellijke en directe effecten hebben op de kwaliteit van de arbeid.
 3. de vereiste adviezen:
  1. het advies van de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan van het Comité voor preventie en bescherming op het werk of van de vakbondsafvaardiging of van de werknemers zelf (verslag van de vergadering)
  2. het gunstig advies van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
   
 4. de lijst met betrokken oudere werknemers. Per betrokken werknemer kan slechts één dossier per jaar ingediend worden.

U vindt de 4 aanvraagformulieren bij de procedures en formulieren onder “Werkgevers”.

Hoe kan ik mijn toelageaanvraag indienen? 

De onderneming stuurt de aanvraag in PDF-formaat elektronisch op naar ervaringsfonds@werk.belgie.be of stuurt ze per aangetekend schrijven naar onderstaand adres.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Ervaringsfonds
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden? 

Om in aanmerking te komen voor een toelage moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • niet in staat van faillissement of van vereffening verkeren, noch een gerechtelijk akkoord hebben verkregen, noch het voorwerp zijn van een procedure van faillietverklaring of van gerechtelijk akkoord;
 • moet aan zijn sociale en fiscale verplichtingen voldaan hebben gedurende de laatste twee jaar voor de aanvraag;
 • moet er zich toe verbinden de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende de duur van het project verder te werk te stellen met een minimum van twaalf maanden, behalve wegens ontslag om dringende redenen.

De toelage heeft een exclusief karakter. Ze kan niet gecumuleerd worden met andere voordelen die de werkgever voor hetzelfde doel en voor dezelfde werknemer ontvangt, tenzij met een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen zoals in het kader van het Activaplan.

Hoe wordt mijn aanvraag behandeld? 

Aan de hand van het onderzoek van de toelageaanvraag, brengt het Ervaringsfonds een advies uit aan de Minister. In principe gebeurt dit binnen de drie maanden na ontvangst van de vereiste documenten. De administratie gaat na of de aanvraag voldoende gemotiveerd is en of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan wordt.
In het geval van een (gedeeltelijk) positief advies wordt het bedrag van de toelage, de berekenings- en de betalingswijze in het advies vermeld. Indien een onderzoek ter plaatse werd ingesteld, wordt het verslag van dat onderzoek bij het advies gevoegd.
In geval van negatief advies stelt het Ervaringsfonds de werkgever hiervan in kennis. De werkgever kan binnen een termijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving van dit advies zijn bezwaren mededelen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, die dit bezwaar behandelt.

De volgende twee stappen vervolledigen de procedure:

 1. De Minister neemt een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van twee maanden vanaf het advies van het Ervaringsfonds of het advies van Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
 2. De beslissing wordt door het Ervaringsfonds aan de werkgever overgemaakt. Deze stelt de ondernemingsraad, het Comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging of de werknemers op de hoogte van de beslissing.

Wat mag ik verwachten in verband met de uitbetaling? 

De uitbetaling van de toelage gebeurt na afloop van het project en na voorlegging van de bewijskrachtige financiële stukken. Dit zijn enerzijds de facturen waaruit blijkt dat de voorziene investeringen daadwerkelijk uitgevoerd werden en anderzijds de verklaring op eer waarin onder andere verklaard wordt dat het project is afgelopen. Indien nodig laat het Ervaringsfonds een onderzoek ter plaatse instellen door een met toezicht belaste ambtenaar.
De werkgever dient ook de loonfiches van de betrokken werknemers aan te leveren die aantonen dat hij de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende de duur van het project verder te werk heeft gesteld met een minimum van twaalf maanden, behalve wegens ontslag om dringende redenen.

De uiteindelijke toelage wordt steeds berekend op basis van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten in overeenkomst met de kostenraming in de toelageaanvraag.
De betaling van de toelage wordt uitgevoerd binnen een termijn van 60 dagen nadat deze stukken zijn voorgelegd of nadat het verslag van de met het toezicht belaste ambtenaar bevestigd heeft dat de actie aan de voorwaarden voldoet.
Mits de nodige bewijsstukken (facturen) kan een met redenen omklede, eenmalige vraag gericht worden naar het Fonds om een voorafgaandelijke betaling van ten hoogste 50% van de toelage te ontvangen.
Indien acties uitgevoerd werden zonder dat de wettelijke of reglementaire voorwaarden werden gerespecteerd, kan het Fonds de toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

[Terug naar begin pagina

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites