NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Proefperiode

 !!! OPGELET !!! Deze pagina houdt geen rekening met de nieuwe regels betreffende het eenheidsstatuut die van toepassing zijn sinds 1 januari 2014. Meer informatie vindt U in het thema Arbeidsovereenkomsten > Eenheidsstatuut.  

De proefperiode laat de werkgever en de werknemer toe na te gaan of hun arbeidsrelatie wel overeenstemt met hun verwachtingen en hun behoeften.  De werkgever zal zich tijdens die periode een beeld kunnen vormen van de professionele kwaliteiten van zijn nieuwe werknemer en zijn integratie in het arbeidsmilieu, terwijl de werknemer zijn arbeidsvoorwaarden en de inhoud van zijn taak leert kennen.

Opdat de arbeidsovereenkomst een geldig proefbeding zou bevatten, moet dit beding schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.

Wanneer op dat ogenblik geen enkel geschrift werd ondertekend, zal er geen proefperiode zijn en zal de werknemer aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd. Dit is eveneens het geval zo het geschrift wordt ondertekend na de indienstneming van de werknemer.

De proef mag geenszins verward worden met de test die de aanwerving van de werknemer voorafgaat.

De test laat toe een idee te hebben over de elementaire beroepskwaliteiten van de werknemer (bijvoorbeeld kent de kandidaat-secretaresse het tekstverwerkingsprogramma dat in de onderneming gebruikt wordt?).  Kenmerkend voor de test is de korte duur en het onbezoldigd karakter ervan (een toekomstige werkgever haalt geen rechtstreeks voordeel uit het verrichte werk).

Duur van de proefperiode

Werklieden

De duur van de proefperiode van een werkman schommelt tussen 7 en 14 dagen.

Het geschreven beding zal dus de duur van de proefperiode aanduiden binnen deze door de wet vastgestelde grenzen. Vermeldt het beding enkel dat er een proef is zonder de duur ervan te verduidelijken, dan is in dat geval steeds de minimumduur van toepassing, met andere woorden 7 dagen. Dit is eveneens het geval wanneer de overeengekomen duur langer is dan 14 dagen.

Elke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de overeengekomen proefperiode verlengt de duur ervan. Er mag echter nooit met meer dan zeven dagen verlengd worden. Een "verlengde" proefperiode kan bijgevolg nooit langer dan 21 dagen duren (14 dagen proefperiode en 7 dagen verlenging).

Bedienden

De duur van de proefperiode voor een bediende schommelt tussen 1 en 6 of 1 en 12 maanden (naargelang het jaarloon van de bediende al dan niet hoger is dan 38.665 € (bedrag van toepassing sedert 1 januari 2013).

De duur van de proefperiode staat, binnen deze door de wet vastgestelde grenzen, vermeld in het geschrift.

Zo de duur van de proefperiode niet in het beding is opgenomen of de duur langer is dan wettelijk toegelaten (meer dan 6 of 12 maanden) wordt de duur herleid tot de minimumduur, met andere woorden 1 maand.

Bepalingen die zowel voor de werklieden als voor de bedienden gelden

De duur van de proefperiode vastgesteld op het ogenblik van de indiensttreding kan niet meer worden verlengd (zelfs niet in geval het maximum nog niet werd bereikt). Een nieuwe proefperiode kan evenmin worden overeengekomen, ook al wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten, tenzij de werknemer opnieuw wordt aangeworven voor het uitoefenen van een taak die volledig verschilt van deze die hij tijdens zijn vorige overeenkomst uitoefende (bijvoorbeeld een bediende wordt opnieuw aangeworven als werkman om het onderhoud te doen).

Einde van de proefperiode

De proefperiode neemt een einde wanneer de termijn, zoals vastgesteld in het proefbeding, verlopen is. Vanaf dat ogenblik, en zonder dat een nieuwe arbeidsovereenkomst of enige verlenging moet worden vastgesteld, zijn de normale bepalingen die van toepassing zijn op het soort overeenkomst dat hij met zijn werkgever gesloten heeft, op de werknemer van toepassing (arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, voor een bepaalde tijd ...).

Kenmerkend voor de proefperiode is de mogelijkheid voor de werkgever of de werknemer om de arbeidsovereenkomst tijdens de duur ervan eenzijdig te beëindigen zonder de gewone opzeggingstermijnen te moeten naleven of zonder de vergoedingen te moeten betalen waarmee een verbreking van de arbeidsovereenkomst gepaard gaat.

Werklieden

Tijdens de minimumduur van 7 dagen mag de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigd worden, behoudens wegens dringende reden.

Na verloop van deze periode en tot bij het einde van de overeengekomen proefperiode, mogen beide partijen de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen zonder dat een opzegging moet worden gegeven of een verbrekingsvergoeding moet worden betaald. Er is in dat geval geen enkele formaliteit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen; het kan zelfs mondeling. Om evenwel een bewijs van deze beëindiging te hebben, is het nuttig dat de verbreking schriftelijk gebeurt en door de tegenpartij ondertekend wordt of dat de beëindiging met een ter post aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

Bedienden

Tijdens de minimumduur van 1 maand mag de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigd worden, behoudens wegens dringende reden.

Na verloop van deze minimumduur en tot bij het einde van de overeengekomen proefperiode, kan de arbeidsovereenkomst een einde nemen ofwel:

  • mits naleving van een opzeggingstermijn van 7 dagen;
  • mits betaling van een opzeggingsvergoeding, gelijk aan het loon voor een periode van 7 dagen.

De opzegging

De kennisgeving van de opzegging gebeurt door de werkgever:

  • bij een ter post aangetekende brief (die uitwerking heeft de derde werkdag - zijnde alle dagen behalve zon- en feestdagen - na de datum van verzending);
  • bij gerechtsdeurwaardersexploot (dat dadelijk uitwerking heeft bij overhandiging van de opzegging door de deurwaarder).

De kennisgeving van de opzegging gebeurt door de bediende:

  • door afgifte aan de werkgever van een geschrift dat door de werkgever voor ontvangst ondertekend wordt;
  • bij een ter post aangetekende brief (die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending);
  • bij deurwaardersexploot (dat dadelijk uitwerking heeft bij overhandiging van de opzegging door de deurwaarder).

Deze opzeggingstermijn begint te lopen de dag na het ogenblik waarop de opzegging uitwerking heeft. Indien de opzeggingstermijn van 7 dagen wordt betekend tijdens de eerste maand van de proefperiode op die wijze dat zij afloopt vóór het einde van deze eerste maand, zal de beëindiging niettemin pas uitwerking hebben op de laatste dag van deze maand. M.a.w. de arbeidsovereenkomst zal dan een einde nemen op de laatste dag van de eerste maand.

De kennisgeving van de opzegging moet het begin en de duur (steeds 7 dagen) van de opzeggingstermijn vermelden. De opzeggingstermijn mag nooit een einde nemen nà de duur van de proefperiode.

De vergoeding

Na verloop van de eerste maand en tot het einde van de proefperiode, kan de arbeidsovereenkomst op elk ogenblik dadelijk worden beëindigd zonder enige formaliteit te moeten naleven (mondeling, door afgifte van een geschrift, bij een ter post aangetekende brief ...).

De partij die op die manier en zonder dringende reden de arbeidsovereenkomst beëindigt, zal aan de andere partij een vergoeding moeten betalen die een periode van 7 dagen dekt.

Verbreking van de arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd beëindigen zonder een opzeggingstermijn van 7 dagen te moeten naleven, of zonder dat een vergoeding moet worden betaald, wanneer tijdens deze proefperiode de arbeidsongeschiktheid van de bediende wegens ziekte of ongeval meer dan 7 dagen duurt.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites