NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Europese Blauwe Kaart

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voorstelling

De Europese Blauwe Kaart (EBK) is een verblijfstitel die ook dienst doet als arbeidskaart en die de houder ervan dus de mogelijkheid biedt niet alleen op het Belgisch grondgebied te verblijven, maar er ook te werken. Het gaat hier om hooggekwalificeerde werknemers.
De EBK is het resultaat van de omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn 2009/50/EC, die een systeem invoert voor een soepele toegang voor de onderdanen van derde landen en hun gezinnen in het kader van een hooggekwalificeerde baan.

Toekenningsvoorwaarden van de Europese Blauwe Kaart

De toekenning van de Europese Blauwe Kaart is onderworpen aan voorwaarden inzake werkgelegenheid en verblijf :

 • De werknemer moet een diploma hoger onderwijs bezitten voor studies van ten minste drie jaar. Dit diploma moet worden vertaald en voor eensluidend worden verklaard. 
 • De werknemer moet een arbeidsovereenkomst hebben gesloten voor onbepaalde duur of voor een duur die gelijk of langer is dan één jaar. 
 • De bruto jaarlijkse bezoldiging van de werknemer moet gelijk zijn aan of meer bedragen dan 49.995 € (2012). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. 
 • De werknemer moet geldige reisdocumenten kunnen voorleggen. 
 • De werknemer moet beschikken over een ziekteverzekering voor de periodes die niet worden gedekt door de rechten die voortvloeien uit zijn arbeidsovereenkomst. 
 • De werknemer mag geen gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Hooggekwalificeerde werknemers op wie de EBK niet van toepassing is

De EBK is niet van toepassing op sommige hooggekwalificeerde werknemers, hetzij omdat ze zijn vrijgesteld van de verplichting van een arbeidskaart, hetzij omdat ze geen toegang hebben tot de EBK.

Zijn vrijgesteld van de verplichting van de arbeidskaart : 

 • De postdoctorale vreemdelingen die houder zijn van een doctorsgraad of een gelijkwaardige kwalificatie hebben, die een tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek genieten en die fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in een gastuniversiteit verrichten. De periode van de vrijstelling bedraagt maximum drie jaar. 
 • De onderzoekers die naar België komen om onderzoek te doen bij een erkende onderzoekinstelling in het kader van een gastovereenkomst. De duur van de vrijstelling wordt beperkt tot de duur van het onderzoeksproject die wordt vastgelegd in de gastovereenkomst. 
 • De buitenlandse onderdanen die in een hoofdkwartier tewerkgesteld worden als kaderlid, voor zover hun jaarlijkse bezoldiging hoger ligt dan 62.934 € (2012). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.

Hebben geen toegang tot de EBK: 

 • De onderdanen van derde landen die worden toegelaten als seizoensarbeiders
 • De onderdanen van derde landen die worden gedetacheerd in het kader van een dienstverlening. 
 • De onderdanen van derde landen die een verblijfstitel hebben gevraagd of gekregen om andere redenen dan werk (bescherming, statuut van ingezetene van lange duur in een ander land en die gebruik maakt van het recht om in het land te verblijven om een economische activiteit uit te voeren, enz.).

Arbeidskaart B voor hooggekwalificeerden

Het huidige systeem van de arbeidskaart B voor hooggekwalificeerden blijft behouden. Het gaat om het vereenvoudigde systeem voor de toekenning van arbeidskaarten voor hooggekwalificeerde werknemers die afkomstig zijn uit derde landen en wier jaarlijkse bezoldiging meer bedraagt dan 36.604 euro in 2012 (Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast). Ze kunnen een arbeidskaart verkrijgen zonder onderzoek van de arbeidsmarkt.

Procedure voor het verkrijgen van de EBK

Om een Europese Blauwe Kaart te verkrijgen, moet de buitenlandse werknemer een verblijfsaanvraag voor een hooggekwalificeerde baan indienen. De werkgever die deze werknemer in België wenst aan te werven, moet ook een aanvraag voor een tijdelijke arbeidsvergunning indienen.

Stappen die de werkgever moet ondernemen 

De werkgever moet de nodige stappen ondernemen bij de regionale administratie van de plaats waar de werknemer zal worden tewerkgesteld. In geval van twijfel over de plaats van tewerkstelling van de werknemer, zal de aanvraag ingediend worden bij de regionale administratie van de plaats waar de sociale zetel van de werkgever gevestigd is.

De werkgever moet een aanvraag voor een tijdelijke arbeidsvergunning indienen aan de hand van een standaardformulier dat wordt verstrekt door de bevoegde regionale administratie.
Afgezien van dit terdege ingevulde aanvraagformulier, moet de werkgever het volgende voorleggen : 

 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst die door de partijen is ondertekend. 
 • Een vertaalde en voor eensluidend verklaarde kopie van het diploma van de werknemer dat bevestigt dat hij voor ten minste drie jaar hogere studies is geslaagd. 
 • Als de werknemer zich in het buitenland bevindt : een kopie van het geldige paspoort. 
 • Als de werknemer in België verblijft : een kopie van het verblijfsdocument dat werd uitgereikt door het gemeentebestuur van zijn woonplaats. («inlichtingenblad»).

Deze arbeidsvergunning heeft een geldigheidsduur van 13 maanden, die één keer hernieuwbaar is voor 13 maanden en één keer voor drie maanden.

Ze kan worden geweigerd door de bevoegde gewestelijke overheid :

 • Als op de nationale arbeidsmarkt een werknemer kan worden gevonden die de bewuste arbeidsplaats vakkundig en binnen een redelijke termijn kan innemen. 
 • Als de kwalificatie van de werknemer geschikt is voor een sector waarvoor in het land van oorsprong van de werknemer onvoldoende werknemers zijn. Dit om een ethische aanwerving te waarborgen. 
 • Als de werkgever werd bestraft wegens het tewerkstellen van werknemers zonder deze tewerkstelling dadelijk te melden of wegens het tewerkstellen van de werknemers die niet beschikken over een verblijfstitel of een arbeidsvergunning.

Stappen die de werknemer moet ondernemen

De werknemer moet zijn aanvraag indienen en alle nodige documenten bezorgen aan de diplomatieke post als hij zich in het buitenland bevindt of aan het gemeentebestuur van de plaats waar hij in België verblijft.

De noodzakelijke documenten zijn : 

 • Geldig paspoort of geldige verblijfstitel 
 • Medisch getuigschrift 
 • Bewijs van goed zedelijk gedrag / bewijs van blanco strafregister 
 • Bewijs van inschrijving bij een ziekteverzekering 
 • Arbeidsovereenkomst die is ondertekend door de partijen 
 • Kopie van de Europese Blauwe Kaart die werd verkregen in een andere lidstaat van de EU als de werknemer er over een beschikt.

Duur van de procedure

Als het dossier volledig is, dat wil zeggen dat alle noodzakelijke documenten zijn ingediend en als de bevoegde regionale administratie de voorlopige arbeidsvergunning heeft uitgereikt aan de werkgever, maakt de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissing bekend binnen een termijn van maximum 90 dagen.

Als de werknemer of de werkgever bijkomende documenten moet verstrekken aan de bevoegde administratie of aan de Dienst Vreemdelingenzaken, kan een bijkomende termijn van 30 dagen worden toegekend.

Als het dossier volledig is, maar er geen enkele beslissing werd genomen binnen de termijn van 90 dagen (die eventueel met 30 dagen werd verlengd), zal de verblijfsvergunning automatisch worden toegekend.

Afgifte van de EBK

De diplomatieke post reikt een visum D lang verblijf uit aan de werknemer. Met dit document heeft de werknemer toegang tot het Belgisch grondgebied. Wanneer hij in België aankomt, laat de werknemer zich inschrijven in de gemeente waar hij woont en ontvangt hij een attest van het gemeentebestuur.

De werknemer kan beginnen werken wanneer hij aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet: 

 • In het bezit zijn van het attest dat bevestigt dat hij ingeschreven is in de gemeente waar hij verblijft (ontvangstbewijs conform aan de bijlage 41bis van het KB van 8 oktober 1981). 
 • In het bezit zijn van een kopie van de voorlopige toelating tot tewerkstelling uitgereikt door zijn werkgever. 
 • Hier wettelijk verblijven.

Geldigheid van de EBK

De geldigheidsduur van de EBK bestaat uit twee perioden: een eerste - éénmalig - hernieuwbare periode van 13 maanden, gevolgd door een periode van drie jaar.

Na de eerste geldigheidsperiode van 13 maanden moet de kaart hernieuwd worden op basis van het bewijs dat de werkgever een nieuwe arbeidsvergunning heeft verkregen. Deze vernieuwing is ook geldig gedurende 13 maanden.

Na de twee geldigheidsperiode zal de kaart voor drie jaar worden verlengd op basis van het bewijs dat de werknemer blijft werken in dezelfde omstandigheden. Na vijf jaar zal de werknemer het statuut van langdurig ingezetene kunnen aanvragen en een nieuwe elektronische kaart kunnen bekomen, de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (« D Kaart »), die de vermelding draagt : « Vroegere houder van een Europese Blauwe Kaart ».

Voorwaarden voor de geldigheid van de EBK

Gedurende de twee eerste jaren moet voor elke verandering van werkgever of van de aanwervingsvoorwaarden (vermindering van de duur van de arbeidsovereenkomst of van het loon) een nieuwe Europese Blauwe Kaart worden uitgereikt, voorafgegaan door de toekenning van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning.

Na deze periode van twee jaar hoeft de werkgever de Dienst Vreemdelingenzaken alleen op de hoogte te brengen van de wijzigingen van zijn situatie.

De EBK zal niet worden vernieuwd of zal worden ingetrokken:

 • In geval van fraude. 
 • Als de houder niet meer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden of hij een gevaar voor de openbare orde vormt. 
 • Als de houder niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van de arbeidsvergunning. 
 • Als de houder niet alle veranderingen in zijn werkomstandigheden heeft meegedeeld aan de bevoegde administratie. 
 • Als de houder gedurende meer dan drie maanden werkzoekende is geweest of meer dan één keer werkloos is geweest tijdens de geldigheid van de EBK. 
 • Als de houder niet beschikt over voldoende bestaansmiddelen die hem de mogelijkheid bieden geen beroep te moeten doen op maatschappelijke hulp, noch voor zichzelf noch voor zijn gezin.

Procedure en voorwaarden voor de begeleiding van de werknemer door diens gezin

Op voorwaarde dat de houder van de EBK over voldoende bestaansmiddelen beschikt, over een ziekteverzekering en over een geschikte woning voor zichzelf en zijn gezinsleden, kunnen de volgende personen toestemming krijgen zich bij de houder van de EBK te voegen : 

 • Zijn/haar echtgeno(o)t of partner, op voorwaarde dat ze ten minste 18 jaar oud zijn voor de echtgenoten of echtgenotes of partnerschappen die gelijkwaardig zijn aan het huwelijk en 21 jaar voor de andere duurzame en geregistreerde partnerschappen. 
 • Zijn kinderen jonger dan 18 jaar en ongehuwd. 
 • Zijn kinderen en die van zijn/haar echtgeno()t(e) als ze deze wettelijk ten laste hebben. 
 • Zijn meerderjarige gehandicapte kinderen.

Als het gezin reeds werd gevormd in een andere staat van de EU, moet de houder van de EBK niet bewijzen dat hij over een deftige woning beschikt. Bij de beoordeling van de bestaansmiddelen zal ook rekening worden gehouden met de bestaansmiddelen van de andere gezinsleden.

De gezinsleden ontvangen een elektronische kaart of « kaart A » die geldig is gedurende één jaar of voor de resterende geldigheidsduur, indien deze minder dan één jaar bedraagt.

Werkmogelijkheden voor het gezin van de werknemer

De echtgenoot en de kinderen van de buitenlandse onderdaan die in het bezit is van een EBK, kunnen een arbeidskaart B verkrijgen zonder onderzoek van de arbeidsmarkt, dit voor de geldigheidsduur van het verblijfsrecht van de werknemer die in het bezit is van een EBK.

Mobiliteit binnen de Europese Unie

De werknemer die houder is van de EBK en de leden van zijn gezin kunnen in de Schengen-zone reizen en verblijven voor een duur van drie maanden.

Wanneer de werknemer 18 maanden in het bezit is van de EBK, kunnen hij en zijn gezin zich naar een andere lidstaat begeven om zich daar te vestigen en er te werken, indien de werknemer voldoet aan de voorwaarden inzake de EBK van de lidstaat in kwestie.

2 mogelijke situaties:

1. Buitenlandse werknemer die houder is van een EBK die werd uitgereikt in België en die wenst te werken in een andere staat van de Europese Unie

Een buitenlandse werknemer mag zich vergezeld van zijn gezinsleden naar een andere lidstaat van de Europese Unie begeven om er een hooggekwalificeerde functie in te nemen, voor zover de volgende voorwaarden werden vervuld :

 • Ten minste 18 maanden wettelijk in België verblijven als houder van de Europese Blauwe Kaart. 
 • Een aanvraag voor een Europese Blauwe Kaart indienen, uiterlijk tijdens de maand die volgt op zijn aankomst op het grondgebied van de tweede Lidstaat. De vraag kan ook worden ingediend, terwijl de buitenlandse werknemer, die houder is van de Europese Blauwe Kaart, nog in België verblijft. 
 • Alle document voorleggen die bewijzen dat de voorwaarden inzake diploma en bezoldiging zijn vervuld (met toepassing van de reglementering van de tweede Lidstaat).

De tweede Lidstaat gaat na of alle voorwaarden zijn vervuld en beslist conform de nationale wetgeving of de buitenlandse werknemer de toestemming krijgt om als houder van de Europese Blauwe Kaart te wonen en te werken op zijn grondgebied.

2. Buitenlandse werknemer die houder is van een EBK die werd uitgereikt in een ander land van de Europese Unie en die wenst te werken in België

De vrijstelling van de arbeidskaart is geldig voor de buitenlandse onderdanen die in het bezit zijn van een Europese Blauwe Kaart die is uitgereikt door België. De werkgever in België die een onderdaan wenst aan te werven van een derde land buiten de EU die houder is van een EBK die werd uitgereikt door een andere Lidstaat van de EU, moet voor deze werknemer een voorlopige arbeidsvergunning aanvragen en de bovengenoemde procedure volgen. De werknemer moet ook alle bovengenoemde voorwaarden naleven om te worden erkend als hooggekwalificeerde werknemer in de zin van de richtlijn.

In geval van detachering door een onderneming die is gevestigd in de EU van een werknemer met een EBK die naar België komt in het kader van een dienstverlening, is deze onderworpen aan dezelfde regels die van toepassing zijn op de intra-Europese detachering en is hij vrijgesteld van de arbeidsvergunning.

Bijkomende inlichtingen

Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:

 • bij uw gemeente;
 • bij de FOD Binnenlandse Zaken
  Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
  Antwerpsesteenweg 59B
  1000 Brussel
  Tel.: 02 206 13 00, fax: 02 206 14 55
  Internet: http://www.ibz.fgov.be en http://www.dofi.fgov.be 

Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:

 • bij uw gemeente;
 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  Dienst vestiging en sociale zaken
  Karmelietenstraat 15
  1000 Brussel
  Tel.: 02 501 81 11, fax: 02 501 38 38
  Internet: http://www.diplomatie.be  en http://www.eurovisa.info  

De regionale administraties:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites