NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

PWA : algemene informatie

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie in deze rubriek gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten. 

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Doelstelling van de maatregel

De oprichting van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen in de gemeenten of in een groep van gemeenten heeft tot doel te voldoen aan de vraag naar een aantal activiteiten die niet in de normale arbeidscircuits worden uitgevoerd en die niet met deze laatste concurreren. Anderzijds dienen de PWA's ook te voldoen aan de vraag naar werk vanwege de langdurig werklozen, de leefloners en sommige rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp, categorieën die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt vinden.

Voor welke werkgevers?

De PWA-werknemer kan activiteiten uitoefenen op verzoek van particuliere gebruikers, vzw's, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en land- of tuinbouwbedrijven. De activiteiten moeten worden uitgeoefend op het Belgische grondgebied.

Volgende activiteiten zijn toegelaten:

Bij privé-personen:

 • thuishulp met huishoudelijk karakter
  opgelet: sinds 1 maart 2004 zijn er voor thuishulp van huishoudelijke aard geen nieuwe intreders in het systeem. Bovendien kunnen vanaf 1 juli 2009 enkel nog de PWA-werknemers die op die dag 50 jaar of ouder zijn en de werklozen die een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid hebben van ten minste 33 %, en die reeds activiteiten van thuishulp van huishoudelijke aard hebben uitgevoerd, via het PWA deze activiteiten verder blijven uitoefenen bij de reeds ingeschreven gebruikers voor thuishulp van huishoudelijke aard;
 • hulp voor klein tuinonderhoud;
 • hulp voor de opvang of begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten;
 • hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten.

Bij lokale overheden:

 • de activiteiten van stadswachter
  opgelet: vanaf 1 januari 2003 zijn er voor de activiteiten van stadswachter geen nieuwe intreders in het systeem. De PWA-werknemers die reeds activiteiten van stadswachter hebben uitgevoerd en die dit wensen kunnen via het PWA deze activiteiten verder blijven uitoefenen;
 • hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die door recente maatschappelijke evoluties ontstaan zijn of sterk toegenomen zijn en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit worden verricht (o.a. occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek, hulp bij het begeleiden van sociaal zwakkeren, hulp bij het beschermen van het leefmilieu en bij het tegemoetkomen aan buurtnoden, regelen van het verkeer aan scholen, taken betreffende preventie en veiligheid).

Bij vzw's en andere niet-commerciële verenigingen:

 • taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht, en die niet tot het dagelijks beheer behoren (o.a. administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten, hulp bij de organisatie en tijdens het verloop van verschillende evenementen, hulp voor het onderhoud van sportterreinen en kleedkamers, steward).

Bij onderwijsinstellingen:

 • taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard normaal door vrijwilligers worden verricht, en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit verricht worden (o.a. vóór- en naschoolse kinderopvang, hulp bij de organisatie van naschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten, hulp bij het begeleiden van de schoolbus).

In de land- en tuinbouwsector:

 • in verband met de tuinbouwsector: alle activiteiten die behoren tot de sector, met uitzondering van de champignonteelt en van het aanplanten en onderhoud van parken en tuinen;
 • in verband met de landbouwsector: seizoensgebonden activiteiten toegestaan in piekperiodes, bijvoorbeeld het planten en oogsten. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn uitgesloten.

Deze lijst van toegelaten activiteiten kan verschillen per PWA. Op eenvoudig verzoek kan men een exemplaar van deze lijst van toegelaten activiteiten bekomen op het PWA-kantoor van zijn gemeente.

Voor welke werknemers?

Verschillende categorieën kunnen in het kader van een PWA activiteiten uitvoeren:

 • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die minstens 2 jaar werkloos zijn;
 • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van 45 jaar en ouder die minstens 6 maand werkloos zijn;
 • de werklozen die gedurende de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving bij een PWA gedurende minstens 24 maanden een uitkering hebben genoten;
 • de werkzoekenden die recht hebben op het leefloon of financiële maatschappelijke hulp.

Algemene voorwaarden

Een PWA-werknemer mag per kalendermaand:

 • 45 activiteitsuren presteren:
  • ten behoeve van natuurlijke personen
   • voor thuishulp met huishoudelijk karakter
   • voor hulp bij het verrichten van administratieve formaliteiten
    
  • ten behoeve van lokale overheden
  • ten behoeve van vzw’s en andere niet-commerciële verenigingen
   
 • 70 activiteitsuren presteren:
  • ten behoeve van natuurlijke personen
   • voor hulp bij klein tuinonderhoud
   • voor hulp bij bewaking of begeleiding van zieken en kinderen
    
  • ten behoeve van onderwijsinstellingen
   
 • 150 activiteitsuren presteren:
  • ten behoeve van de land- en tuinbouwsector voor seizoensgebonden activiteiten.
   

De limiet van 630 activiteitsuren per kalenderjaar mag evenwel niet overschreden worden.

De PWA-werknemer wordt door de gebruiker uitbetaald in cheques.  De kostprijs van de PWA-cheques voor de gebruiker varieert van 5.95 € tot 7,45 € en hangt van PWA tot PWA en eventueel van het soort gepresteerde activiteit.

Het PWA is de werkgever van de PWA-werknemers en bezorgt hen uiterlijk tegen hun eerste prestatie een PWA-arbeidsovereenkomst en een prestatieformulier.

Het aantal activiteitsuren is voor de gebruikers niet beperkt, want een gebruiker kan beroep doen op meerdere PWA-werknemers.

Welk voordeel?

De langdurig werkloze ontvangt een globaal maandinkomen gelijk aan het bedrag van zijn volledige werkloosheidsuitkering, vermeerderd met een belastingvrij bedrag van 4,10 € per gepresteerd uur. Dit geeft een meerinkomen van 184,50 € per maand indien hij 45 uur presteert (en 287 € indien hij 70 uren presteert). De gerechtigden op het leefloon of financiële maatschappelijke hulp ontvangen hun uitkering, aangevuld op soortgelijke manier. Indien de PWA-werknemer verplaatsingsonkosten heeft, kan het PWA van de gebruiker een gedeeltelijke of gehele tegemoetkoming in die kosten eisen.

Voor de particuliere gebruiker geldt een belastingvoordeel voor het aantal aangekochte PWA-cheques op naam per jaar. Dit belastingvoordeel is van toepassing op de eerste 2400 € (voor het aanslagjaar 2009).

Procedure

De gebruiker dient zich in te schrijven bij het PWA van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgevoerd. Hiervoor moet een gebruikersformulier worden ingevuld, waarop de gebruiker de activiteit beschrijft die hij wenst te laten uitvoeren. Het PWA geeft toelating indien de aangevraagde activiteit deel uitmaakt van de lijst met goedgekeurde activiteiten en overhandigt de gebruiker een geldig exemplaar van het gebruikersformulier.

De PWA-beambte vermeldt op het gebruikersformulier het toelatingsnummer, het bedrag van het eventuele inschrijvingsrecht (maximum 7,45 € per jaar) evenals de aanschafprijs van de PWA-cheque. De PWA-beambte verschaft de gebruiker de nodige inlichtingen voor het aanschaffen van de PWA-cheques.

De gebruiker schaft zich de nodige cheques aan. Naamloze PWA-cheques zijn direct verkrijgbaar bij het PWA doch geven geen recht op belastingvoordeel. Deze naamloze PWA-cheques worden bij voorkeur gebruikt voor occasionele activiteiten of indien men onmiddellijk PWA-cheques nodig heeft of geen belasting betaalt. PWA-cheques op naam zijn niet direct verkrijgbaar. Ze worden met de post toegestuurd na overschrijving van het vereiste bedrag op de rekening van Edenred. Zij geven recht op een belastingvoordeel.

Het PWA zal de gebruiker dan voor de gevraagde activiteit een kandidaat sturen, ofwel kan de gebruiker zelf aan de PWA-beambte de naam meedelen van een PWA-werknemer die bereid is de activiteit bij die gebruiker te verrichten.

Vooraleer het werk aan te vatten moet de PWA-werknemer in het bezit zijn van een geldig prestatieformulier dat door het PWA wordt afgeleverd, en van een PWA-arbeidsovereenkomst gesloten tussen de PWA-werknemer en het PWA als werkgever.

De PWA-werknemers worden dus betaald met PWA-cheques. Voor elk gepresteerd of begonnen uur overhandigt de gebruiker een PWA-cheque aan de PWA-werknemer op het moment dat hij de activiteit beëindigt of op de laatste dag van de maand waarin de prestaties werden geleverd.

Juridisch kader

 • Artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994) en gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999, 2 januari 2001, 5 maart 2002, 2 augustus 2002, 8 april 2003, 22 december 2003, 27 december 2005 en 22 december 2008.
 • Wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst (Belgisch Staatsblad van 20 april 1999), gewijzigd bij de wet van 3 juni 2007.
 • Koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, §1 en §6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Belgisch Staatsblad van 21 juni 1994), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 oktober 1994 , 6 april 1995, 3 februari 1997, 27 januari 2006 en 11 december 2006.
 • Artikel 79, 79bis en 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ingevoegd bij de koninklijke besluiten van 28 november 1996 (Belgisch Staatsblad van 10 december 1996), 27 januari 1997 (Belgisch Staatsblad van 12 februari 1997) en 22 november 1995 (Belgisch Staatsblad van 8 december 1995), en meermaals gewijzigd.
 • Koninklijk besluit van 17 december 1999 betreffende de PWA-werknemers van wie het loon betaald wordt door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Belgisch Staatsblad van 24 december 1999), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 21 maart 2003).

Bevoegde instanties en nuttige adressen

 • in de eerste plaats het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van uw gemeente
 • uitgiftemaatschappij:
  Edenred
  Afdeling PWA-cheques
  Herman-Debrouxlaan 54 B5
  1160 Brussel
  Tel.: 02/678.28.25 - Fax: 02/678.28.17
  website: www.pwa-cheque-rva.be  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites