NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Deel I : Definitie, toepassingsgebied en mogelijkheden

 

 Belangrijke voorafgaande opmerking 


Het tijdskrediet wordt sinds 1 september 2012 geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (hierna ‘C.A.O. nr. 103’). De C.A.O. nr. 103 is uitgewerkt door de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers (de sociale partners) in de Nationale Arbeidsraad. Zij zijn de auteurs van deze regeling. Alleen zij zijn bevoegd om in dit verband wijzigingen aan te brengen en om ingeval van eventuele onduidelijkheden, de tekst van deze C.A.O. te interpreteren.
 

De C.A.O. nr. 103 regelt het tijdskrediet (het recht op een volledige schorsing, een vermindering van prestaties tot de helft of een 1/5-loopbaanvermindering) in het kader van de relatie werkgever-werknemer. Deze regeling omvat géén regels rond het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens dat tijdskrediet. De reglementering rond de onderbrekingsuitkeringen volgt een andere regeling.   

Het vroegere stelsel van tijdskrediet geregeld door C.A.O. nr. 77bis blijft ook vanaf 1 september 2012 nog van toepassing op werknemers die zich in een overgangssituatie bevinden.       

Definitie

Het tijdskrediet is een systeem dat de werknemer uit de privé-sector de mogelijkheid geeft om zijn arbeidsprestaties volledig te onderbreken of tijdens een bepaalde periode te verminderen (tot de helft of tot 4/5), met de garantie om na afloop ervan terug aan de slag te gaan in dezelfde functie.

Toepassingsgebied 

Beginselen

Het toepassingsgebied van CAO nr. 103 is heel ruim. Het merendeel van de werkgevers en de werknemers uit de privé-sector vallen onder dit stelsel.

De openbare sector en dus onder andere  de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen, de  lokale en provinciale overheden, de autonome overheidsbedrijven (zoals bijvoorbeeld de NMBS, De Post en Belgacom)  vallen niet onder het nieuw stelsel van tijdskrediet. 

De werknemers uit de openbare sector blijven onderworpen aan de wetgeving inzake loopbaanonderbreking evenals aan de bijzondere reglementaire bepalingen.   


Uitsluiting van het stelsel inzake tijdskrediet 

Jongeren die zijn aangeworven met een leerovereenkomst vallen niet onder het toepassingsgebied van het tijdskrediet.


Bijkomende mogelijkheden tot uitsluiting van het stelsel inzake  tijdskrediet 

Bepaalde werknemerscategorieën, zoals bij voorbeeld de werknemers die een omkaderingsfunctie of een sleutelfunctie binnen het bedrijf uitoefenen, kunnen volledig of gedeeltelijk worden uitgesloten van bepaalde rechten binnen de context van het tijdskrediet. 

Die uitsluiting kan echter enkel op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op sectoraal niveau (door het paritair comité of paritair subcomité) of op ondernemingsniveau. 

 

Mogelijkheden binnen cao nr.103 


Net zoals de oude regeling van cao nr.77bis,  geeft de nieuwe C.A.O. nr. 103 aan werknemers uit de privé-sector het recht om de arbeidsprestaties volledig te schorsen of tijdens een bepaalde periode gedeeltelijk te verminderen (tot de helft of met 1/5) om daarna terug aan de slag te gaan in dezelfde functie.   Voor oudere werknemers is er een recht op loopbaanvermindering (tot de helft of met 1/5) tot aan de pensioenleeftijd.

 

De nieuwe cao nr.103 is, qua duur en uitoefeningsmodaliteiten, evenwel strikter dan de oude regeling van CAO nr.77bis.  De CAO nr.103 kent de volgende rechten toe:

 

  • Het tijdskrediet zonder motief of de mogelijkheid een voltijds tijdskrediet van 12 maanden op te nemen, of een vermindering van prestaties tot de helft gedurende 24 maanden of een 1/5-loopbaanvermindering voor een duur van 60 maanden. 
  • Het bijkomend tijdskrediet met motief onder de vorm van een voltijds tijdskrediet, een vermindering van prestaties tot de helft of een 1/5-loopbaanvermindering voor een duur van maximum 48 maanden.
  • De landingsbanen voor werknemers vanaf 55 jaar op voorwaarde dat ze 25 jaar hebben gewerkt als loontrekkende.  In een aantal uitzonderingsgevallen blijft de vroegere leeftijdsvoorwaarde van 50 jaar behouden.

 

Deze verschillende rechten staan volledig los van mekaar wat dus betekent dat ze gecombineerd kunnen worden binnen de vastgelegde limieten. 

OPGELET ! 

In ondernemingen met meer dan 10 werknemers op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de werknemer vraagt om tijdskrediet op te nemen, is het opnemen van het tijdskrediet een recht.  In ondernemingen met 10 werknemers of minder is de instemming van de werkgever vereist.

De nieuwe regeling rond het tijdskrediet staat volledig los van de regelgeving rond de thematische verloven.    

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites