NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Deel I : Situatie tijdens en na tijdskrediet, vervanging van de werknemer & overdracht van onderneming

Situatie van de werknemer tijdens en na het tijdskrediet

Ontslagbescherming 

Vanaf de schriftelijke aanvraag van de werknemer (3 of 6 maanden vóór de gewenste begindatum, naargelang de onderneming al dan niet meer dan 20 werknemers tewerkstelt, of een andere termijn vastgesteld in onderling akkoord), mag de werkgever geen handeling stellen die tot doel heeft eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden of om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de uitoefening van het tijdskrediet.

Dit verbod loopt ten einde drie maanden na de einddatum van het tijdskrediet of drie maanden na de datum waarop de werkgever heeft laten weten dat hij niet instemt met het tijdskrediet (wanneer het gaat om een onderneming die op 30 juni van het jaar dat aan de aanvraag voorafgaat minder dan 11 werknemers tewerkstelt).

Wanneer de aanvraag van de werknemer wordt uitgesteld om rechtmatige redenen die door de werkgever worden ingeroepen, geldt het ontslagverbod eveneens tijdens die periode van uitstel.

Het is aan de werkgever om te bewijzen dat de ontslagreden niets te maken heeft met het tijdskrediet.

De werkgever die dit ontslagverbod niet in acht neemt, moet de werknemer een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd de vergoedingen die bij verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer zijn verschuldigd.

Deze forfaitaire vergoeding mag niet worden gecumuleerd met :

  • de vergoedingen die verschuldigd zijn bij misbruik van ontslagrecht;
  • de vergoedingen die verschuldigd zijn in het kader van de moederschapsbescherming; 
  • de beschermingsvergoedingen die verschuldigd zijn aan personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het Comité voor preventie en bescherming op het werk, alsook aan niet‑verkozen kandidaten;
  • de beschermingsvergoedingen die verschuldigd zijn aan vakbondsafgevaardigden.  

Opzegging

Ingeval de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn, zal deze niet (verder) lopen tijdens de duur van de volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet.  Deze termijn loopt pas (verder) vanaf het moment waarop de periode van de volledige onderbreking beëindigd is.  Ingeval van een vermindering van de arbeidsprestaties verloopt de opzeggingstermijn normaal.  In dat geval zal de opzeggingstermijn worden berekend alsof de werknemer geen vermindering van prestaties had genomen.

Beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst door de uitbetaling van een opzeggingsvergoeding, dan zal deze vergoeding berekend worden op basis van het lopend loon.  Het lopend loon is het loon dat verschuldigd is op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.  

Gewaarborgde terugkeer naar de vroegere functie

Na afloop van de periode van uitoefening van het recht op tijdskrediet, heeft de werknemer het recht terug te keren naar zijn arbeidspost of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkaardige of vergelijkbare arbeidspost die in overeenstemming is met zijn arbeidsovereenkomst.

 

Vervroegde stopzetting van het tijdskrediet

Een vroegtijdige stopzetting van de uitoefening van het tijdskrediet (ongeacht welke modaliteit) is slechts mogelijk met het akkoord van de werkgever. 

Opmerkingeen vroegtijdige stopzetting voordat de geldende minimumperiodes (3 of 6 maanden) verstreken zijn, kan leiden tot een terugvordering van de onderbrekingsuitkeringen door de RVA. 

Vervanging van de werknemers

Er is geen verplichting om de werknemer die zijn tijdskrediet uitoefent, te vervangen.

 

Overdracht van onderneming

Wanneer een werknemer verandert van werkgever waarbij deze verandering het gevolg is van een overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderneming (Met een overgang van onderneming wordt bedoeld : de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan) krachtens overeenkomst, behoudt deze werknemer in principe zijn anciënniteit in het kader van CAO nr.103 (Toepassing van de C.A.O. nr. 32bis van 7 juni 1985).

Voorbeeld :

Een werknemer werkt 5 jaar voltijds voor werkgever X. Op een gegeven moment wordt de afdeling waar de betrokken werknemer werkt krachtens een overeenkomst overgedragen aan werkgever Y waarbij het de bedoeling is dat de betrokken activiteit gewoon wordt voortgezet. Ingevolge de toepassing van CAO nr.32bis zal de betrokken werknemer zijn bij werkgever X opgebouwde anciënniteit meenemen naar werkgever Y. Deze werknemer zal dan ook b.v. direct een 1/5-loopbaanvermindering kunnen nemen bij werkgever Y, mits uiteraard ook voldaan is aan alle andere voorwaarden.  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites