NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Deel II : Van CAO nr. 77bis naar CAO nr. 103 en het lot van de CAO en akkoorden gesloten in uitvoering van de CAO nr. 77bis

Van het tijdskrediet op basis van CAO nr.77bis naar het tijdskrediet in het kader van CAO nr.103

Sinds 1 september 2012 is de cao nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in werking getreden in de privé-sector.

Werknemers die vanaf die datum een tijdskrediet willen aanvragen aan hun werkgever, moeten zich houden aan de regels voorzien door de CAO nr.103.

De bedoeling is dat CAO nr.103 in de plaats komt van CAO nr.77bis.  Aangezien een aantal gevallen van tijdskrediet evenwel konden worden gevraagd voor de inwerkingtreding van de nieuwe CAO of voor een langere periode,  diende een overgangsregeling te worden uitgewerkt voor deze gevallen van tijdskrediet.

De tijdskredieten die, rekening houdend met de overgangsbepalingen, zullen kunnen worden verdergezet, blijven onderworpen aan de bepalingen van CAO nr.77bis.  Het  gaat hier om drie hypothesen:

  • De aanvragen ingediend bij de werkgever voor de inwerkingtreding van CAO nr.103 op 1 september 2012;
  • De aanvragen ingediend bij de werkgever voor 28 november 2011 onder bepaalde voorwaarden door werknemers die van een regime van tijdskrediet wensten over te stappen naar een van de specifieke regimes mogelijk gemaakt door de CAO nr.77bis voor werknemers van 50 jaar en ouder;
  • De eerste verlengingsaanvraag ingediend door werknemers van 50 jaar en ouder na 1 september 2012.    

Tijdskrediet aangevraagd voor 1 september 2012

De tijdskredieten (en hun verlengingen) die voor 1 september 2012 schriftelijk werden aangevraagd aan de werkgever, blijven onderworpen aan de bepalingen van CAO nr.77bis. 

Aanvraag ingediend voor 28 november 2011 door een werknemer in tijdskrediet die zich wenst te beroepen op een van de specifieke regimes voor werknemers van 50 jaar en ouder voorzien door CAO nr.77bis 

De werknemers die al in tijdskrediet waren voor de inwerkingtreding van CAO nr.103 en die de intentie hadden rechtstreeks over te stappen op het stelsel 50+ (vermindering van prestaties tot de helft of 1/5-loopbaanvermindering) kunnen verder genieten van de bepalingen van CAO nr.77bis op voorwaarde dat de volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 

  • De werkgever en werknemer hebben een akkoord in die zin gesloten;
  • De werkgever werd schriftelijk op de hoogte gebracht voor 28 november 2011;
  • De loopbaanvermindering in het stelsel 50+ volgt onmiddellijk aansluitend op en binnen dezelfde vorm als het lopende tijdskrediet.

In deze hypothese zal er evenwel slechts een recht op uitkeringen zijn wanneer voldaan is aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 12 december 2001 (dat het recht op uitkeringen regelt).

Voorbeeld :

Een werknemer heeft tijdskrediet genomen in de vorm van een 1/5-loopbaanvermindering gedurende 3 jaar vanaf 1 december 2008.  Op 25 november 2011 wordt hij 50 jaar en wenst hij deze 1/5-loopbaanvermindering verder te zetten. Hij verwittigt vervolgens zijn werkgever per brief op 30 september 2011.
Deze werknemer zal zijn regime kunnen verderzetten onder de voorwaarden van CAO nr.77bis in de mate dat zijn werkgever en hijzelf hierover akkoord zijn.  Aan dit tijdskrediet zal er evenwel geen recht op uitkeringen gekoppeld zijn aangezien niet voldaan is aan de voorwaarde dat de leeftijd van 55jaar moet zijn bereikt op het ogenblik dat het tijdskrediet voorzien door cao 103 ingaat.
  

Aanvraag tot verlenging van een tijdskrediet na 1 september 2012 door een werknemer van minstens 50 jaar

De CAO nr.77bis blijft van toepassing op de eerste aanvraag tot verlenging ingediend na 1 september 2012 door een werknemer van minstens 50 jaar die voor deze datum in een loopbaanvermindering zat in het kader van de specifieke bepalingen voor werknemers van 50 jaar of ouder op basis van de CAO nr.77bis.

Voorbeeld :

Een werknemer van 50 jaar is in tijdskrediet sinds 1 september 2010 in de vorm van een 1/5-loopbaanvermindering.  Hij had dit tijdskrediet aangevraagd voor een duur van 3 jaar.  Hij wenst dit tijdskrediet te verlengen en moet zijn aanvraag indienen op 1 juni 2013.  Ondanks het feit dat de CAO nr.103 in werking is getreden, zal hij deze eerste verlenging van zijn 1/5-loopbaanvermindering verder kunnen nemen op basis van de CAO nr.77bis.  

Lot van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten in uitvoering van de CAO nr.77bis

De collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten op het niveau van de sector of de onderneming, de arbeidsreglementen en de akkoorden tot stand gekomen in uitvoering van CAO nr. 77bis met betrekking tot het toepassingsgebied, de organisatieregels en de drempel, blijven gelden voor de toepassing van CAO nr. 103.

De collectieve arbeidsovereenkomsten die een uitbreiding van het recht op tijdskrediet beoogden (volledige onderbreking en vermindering van prestaties tot de helft) tot maximum 5 jaar op basis van CAO nr.77bis, blijven gelden in het kader van de bepaling van CAO nr.103 die een cao vereist voor het gemotiveerd tijdskrediet van 36 maanden in de vorm van een voltijdse onderbreking of een vermindering van prestaties tot de helft.

Volgens de interpretatie gegeven door de sociale partners in hun mededeling nr.11 van 30 oktober 2012, worden de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van CAO nr.103 in aanmerking genomen, rekening houdend met de modaliteiten die werden vastgesteld door de sector of de onderneming.

Hieruit volgt dat, wanneer de cao die voorafgaandelijk gesloten werd in de sector een uitbreiding van het voltijds tijdskrediet en de vermindering van prestaties tot de helft voorziet met een duur van 2 jaar (dus 3 jaar in totaal), deze cao zal blijven gelden in het kader van het gemotiveerd tijdskrediet van CAO nr.103 en dit voor een duur van maximum 24 maanden.

Met betrekking tot cao’s die het recht op tijdskrediet hebben uitgebreid tot een duur langer dan 36 maanden, zal de duur evenwel beperkt worden tot de maximale duur bepaald door CAO nr.103.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites