NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Loon


Minimumloon  

Principe 

In geval van detachering van werknemers in België gelden enkel de collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen verbindend zijn verklaard (d.w.z. diegene die strafrechtelijk beteugeld worden).

In België worden de minimumlonen voor loontrekkende werknemers vastgesteld door collectieve arbeidsovereenkomsten

 • De minimale loonbarema's worden in principe vastgesteld per activiteitensector door het bevoegde paritair comité. 

  De onderwerping aan een bepaald paritair comité hangt af van de hoofdactiviteit van de onderneming.  Om te weten komen tot welk paritair comité uw onderneming behoort, kunt u contact opnemen met het Toezicht op de Sociale Wetten : SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be.
  De collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) die in deze comités worden gesloten omvatten bepalingen die erop gericht zijn de algemene grondslagen voor de berekening van de lonen volgens de verschillende kwalificatie- en functieniveaus vast te stellen. 

  Deze loonschalen vormen het brutoloon.
   
 •  Indien uw onderneming tot een activiteitensector behoort waarvoor het paritair comité geen enkel minimum loonbarema heeft vastgesteld, is het gemiddeld minimum maandinkomen van toepassing dat is bepaald op interprofessioneel niveau (d.w.z. toepasselijk op de ganse privé-sector). 

  Vanaf 1 juni 2016 bedraagt dit :
   
   • voor de werknemers van 18 jaar en meer: € 1.531,93;
   • voor de werknemers van tenminste 19 jaar met tenminste 6 maanden anciënniteit: € 1.572,58;
   • voor de werknemers van tenminste 20 jaar met tenminste 12 maanden anciënniteit: € 1.590,64.

Als voorbeeld kunt U bijkomende inlichtingen verkrijgen door de documenten te raadplegen die betrekking hebben op de volgende paritaire comités : 

  

Betaling van het loon

Indien de betaling van het loon in België plaatsvindt, moet het gebeuren volgens bepaalde regels vastgesteld in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers :

 • Het loon in geld moet worden uitbetaald in munt die wettelijk gangbaar is in België voor de werknemer die in België werkt.
   
 • Voor de arbeiders moet het loon op gezette tijden worden uitbetaald, ten minste tweemaal in de maand, met een tussenpoos van ten hoogste 16 dagen.  Voor de bedienden moet het loon ten minste om de maand worden uitbetaald.
   
 • De datum van uitbetaling van het loon wordt vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. Bij ontstentenis hieraan moet het loon uiterlijk worden uitbetaald op de vierde werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de uitbetaling geschiedt.
   
 • Bij elke definitieve betaling wordt aan de werknemer een afrekening overhandigd.

  Bovendien moet de werkgever jaarlijks een individuele rekening opmaken voor elke werknemer die hij tewerkstelt.  Dit document vermeldt op jaarbasis alle door de werknemer verrichte prestaties en de lonen die hem werden uitbetaald.

  Deze twee documenten laten de arbeidsinspectie toe om na te gaan of de minimumbarema's werden gerespecteerd.

Vrijstelling van het bijhouden van bepaalde sociale documenten inzake loon in geval van detachering   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites