NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Minimumduur van de jaarlijkse doorbetaalde vakantie

Principes

Op grond van deze bepalingen wordt de duur van de vakantie vastgesteld in functie van de duur van de arbeidsprestaties van de werknemer tijdens het vakantiedienstjaar (dit is het kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin de vakantie dient te worden toegekend). De duur van de vakantie bedraagt ten minste 24 dagen voor twaalf maanden arbeid met inbegrip van de inactiviteitsdagen die bij koninklijk besluit worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. 

De werknemer heeft recht op maximaal 4 weken vakantie per jaar in zijn arbeidsregeling op het moment dat hij zijn vakantiedagen opneemt. Collectieve arbeidsovereenkomsten die in een paritair orgaan worden afgesloten en die bij koninklijk besluit algemeen verbindend worden verklaard kunnen bovendien voorzien in de toekenning van bijkomende vakantiedagen aan de werknemers. 

De sociale partners hebben op ruime schaal gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.   

Werknemers die in België een activiteit aanvatten of die een activiteit hervatten na een volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in de loop van een kalenderjaar gedurende een periode van ten minste 3 maanden (of 90 kalenderdagen) een activiteit hebben uitgeoefend, hebben recht op een aanvullende vakantie bovenop de normale wettelijke vakantie zodat zij recht hebben op 4 weken vakantie. 

Afwijking 

Artikel6 van de wet 5 maart 2002 betreffende de arbeidsloon- entewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België ende naleving ervan.

De werkgever die werknemers in België detacheert is nietverplicht de reglementering inzakejaarlijkse vakantie toe te passen als de werkzaamheden die verrichtworden bepaalde cumulatieve voorwaarden vervullen.

Wettelijke referenties 

  • Artikelen 3 tot 8 en 17bis van de gecoördineerde wetten van 28/06/1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
  • Artikelen 35, 36, 60 en 61 van het koninklijk besluit van 30/03/1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Contact 

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

 

DG Beleidsondersteuning en -coördinatie 

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 135

B-1000 Brussel

Telefoon : + 32 (0)2 528 63 00

Fax : +32 (0)2 528 69 68

E-mail :  dgBeSoC-contact@minsoc.fed.be  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens