NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Minimumduur van de jaarlijkse doorbetaalde vakantie

Op grond van deze bepalingen wordt de duur van de vakantie vastgesteld in functie van de duur van de arbeidsprestaties van de werknemer tijdens het vakantiedienstjaar (dit is het kalenderjaar dat het jaar voorafgaat waarin de vakantie dient te worden toegekend). De duur van de vakantie bedraagt ten minste 24 dagen voor twaalf maanden arbeid met inbegrip van de inactiviteitsdagen die bij koninklijk besluit worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. 

De werknemer heeft recht op maximaal 4 weken vakantie per jaar in zijn arbeidsregeling op het moment dat hij zijn vakantiedagen opneemt. Collectieve arbeidsovereenkomsten die in een paritair orgaan worden afgesloten en die bij koninklijk besluit algemeen verbindend worden verklaard kunnen bovendien voorzien in de toekenning van bijkomende vakantiedagen aan de werknemers. 

De sociale partners hebben op ruime schaal gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.   

Werknemers die in België een activiteit aanvatten of die een activiteit hervatten na een volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in de loop van een kalenderjaar gedurende een periode van ten minste 3 maanden (of 90 kalenderdagen) een activiteit hebben uitgeoefend, hebben recht op een aanvullende vakantie bovenop de normale wettelijke vakantie zodat zij recht hebben op 4 weken vakantie. 

Wettelijke referenties

  • Artikelen 3 tot 8 en 17bis van de gecoördineerde wetten van 28/06/1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
  • Artikelen 35, 36, 60 en 61 van het koninklijk besluit van 30/03/1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Contact

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Algemene Directie Sociaal Beleid
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower

Kruidtuinlaan 50, bus 100
B- 1000 Brussel 

Tel. : +32 (0)2/528.63.00 
E-mail : dg-soc@minsoc.fed.be 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites