NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De werkkaart

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voor wie?

Specifiek voor jongeren reikt de RVA enkel een werkkaart uit in de volgende gevallen:

 • voor een werkuitkering in het kader van Activa Start:
  aan erg laag geschoolde jongeren of laaggeschoolde gehandicapte of allochtone jongeren;
  de werkkaart kan gevraagd worden vanaf het einde van de leerplicht
 • voor een doelgroepvermindering (korting op RSZ-bijdragen):
  aan erg laag geschoolde, laaggeschoolde of middengeschoolde jongeren;
  de werkkaart kan gevraagd worden vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt
 • voor de “dubbeltelling” (startbaanverplichting):
  aan gehandicapte of allochtone jongeren (niveau van diploma speelt hierbij geen rol);
  de werkkaart kan gevraagd worden vanaf het einde van de leerplicht (voordien heeft geen zin, want een tewerkstelling in een stelsel van “leren en werken” (deeltijds onderwijs of leertijd) telt sowieso dubbel).

De RVA geeft voor de doelgroepvermindering en Activa Start geen werkkaart aan

 • jongeren die nog leerplichtig zijn (grosso modo nog geen 18 jaar)
 • jongeren die nog voltijds dagonderwijs volgen
 • jongeren die een diploma van secundair onderwijs hebben en nog geen 6 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende 
 • jongeren die een diploma van hoger onderwijs hebben (bachelor, master)
 • voor de doelgroepvermindering: jongeren die nog geen 19 jaar worden in het jaar waarin ze de werkkaart aanvragen.

De werkkaart dient niet om een zogenaamd recht op startbaan te attesteren! Dit “recht” is automatisch: enkel de leeftijd van de jongere is hiervoor van tel.

Informatie over het gebruik van de werkkaart voor andere categorieën werkzoekenden vindt u via de pagina over Activa op deze site.

Wat?

Sinds 1-4-2010 heeft (zo goed als) elke tewerkstelling met een -26-jarige automatisch de hoedanigheid van SBO en moeten geen instapvoorwaarden meer getoetst worden.

De RVA moet enkel nog een kaart afleveren om de voorwaarden te attesteren voor de doelgroepvermindering “jonge werknemers”, voor de “dubbeltelling” van gehandicapte of allochtone jongeren en voor Activa Start.
Sinds 2010 is dit een werkkaart, zoals gebruikt binnen het “Activa”-systeem (niet langer een “startbaankaart”).

De werkkaart is een officieel attest dat aantoont dat de jongere,

 • als hij erg laag geschoold, laaggeschoold of middengeschoold is, recht geeft op een bepaalde vorm van de doelgroepvermindering “jonge werknemers”;
 • als hij van buitenlandse afkomst of gehandicapt is, dubbel mag meegeteld worden voor de invulling van de jongerenverplichting van de werkgever
 • als hij erg laag geschoold is en schoolverlater, recht geeft op het voordeel van “Activa Start”

Aanvraag

 • Om een doelgroepvermindering “jonge werknemers” te kunnen krijgen voor de tewerkstelling van een jongere vóór 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt, is geen werkkaart nodig.
 • Vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt, kan een jongere, vóór hij ergens begint te werken, zélf de kaart aanvragen.
 • Is hij reeds beginnen werken, dan is het de werkgever die de kaart moet aanvragen, binnen de 30 dagen na de indiensttreding van de jongere.
 • Is de jongere reeds vóór 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt in dienst, dan moet de werkgever de werkkaart aanvragen in de loop van januari van dat jaar.
 • Een inschrijving als werkzoekende is alleen nodig voor de doelgroepvermindering voor ”middengeschoolde startbaners” (diploma van secundair onderwijs), niet in de andere gevallen.

Het aanvraagformulier C63 WERKKAART (met praktische richtlijnen) is beschikbaar op de website van de RVA (http://www.rva.be --> NL hoofdmenu --> klikken op ‘Startbanen’ onder ‘Tewerkstelling” rechts midden op het scherm --> klikken op ‘Formulieren’ in de opdrachtbalk).

Bij dit formulier moeten volgende documenten gevoegd worden:

 • een kopie van het hoogste behaald getuigschrift of diploma;
 • als de jongere gehandicapt is: een attest van het VAPH (vroeger “Vlaams Fonds”), de dienst PHARE (vroeger SBFPH), het AWIPH of de DPB
 • als de jongere “middengeschoold” is: een bewijs van zijn inschrijving als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, de FOREM of het ADG.

Waar?

De werkkaart moet aangevraagd worden bij het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor de hoofdverblijfplaats van de jongere (lijst: www.rva.fgov.be --> NL hoofdmenu --> klikken op ‘RVA-kantoren’ onder ‘De RVA’ links boven op het scherm).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een werkkaart begint te lopen

 • wanneer de jongere ze aanvraagt vóór hij aan het werk is: vanaf de datum van aanvraag;
 • wanneer de werkgever ze aanvraagt als de jongere reeds in dienst is: vanaf de datum van indiensttreding;
 • wanneer de werkgever ze aanvraagt voor een jongere die reeds in dienst was vóór 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt: vanaf diezelfde 1 januari.

Vanaf deze begindatum blijft de werkkaart 6 maanden geldig, maar nooit verder dan de dag vóór de 26ste verjaardag van de jongere.

Zij mag tijdens haar geldigheidsduur gebruikt worden voor elke indiensttreding.

De kaart heeft enkel waarde voor het moment van indiensttreding en is van geen verder belang tijdens de tewerkstelling van de jongere: zolang deze tewerkstelling voortduurt en de jongere niet van werkgever verandert, is het de attestering van bij het begin die blijft tellen. Het is ook niet nodig om na 6 maanden een nieuwe kaart te halen als de tewerkstelling voortloopt.

Zit een jongere echter zonder werk op het ogenblik dat de geldigheid van de werkkaart verstrijkt, dan zal hij ze bij het werkloosheidsbureau moeten laten verlengen.

Zo’n verlenging duurt telkens 6 maanden.

Meerdere verlengingen zijn mogelijk, tot uiterlijk de dag vóór de 26ste verjaardag.

Overgang 2012-2013

Een werkkaart die in 2012 werd aangevraagd en in 2013 nog geldig is (= nog geen 6 maand oud), mag nog altijd gebruikt worden voor een indiensttreding in 2013.

Concreet: de werkkaart van een “erg laag geschoolde” jongere blijft geldig, ook al is de definitie hiervan op 1-1-2013 veranderd.
Voor de “laaggeschoolde” jongeren verandert er niks aan de diplomavoorwaarde.

Wat de doelgroepvermindering betreft die op zo’n werkkaart vermeld staat, zullen, voor indiensttredingen in 2013, gewoon de nieuwe bedragen en de nieuwe verminderingsperiodes gelden.

Te late aanvraag na indiensttreding

Wanneer de werkgever de werkkaart buiten termijn aanvraagt (30 dagen na de indiensttreding of na januari van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, indien de jongere reeds vóór 1 januari van dat jaar in dienst was), dan zal het recht op de doelgroepvermindering pas ingaan vanaf het kwartaal dat volgt op de aanvraag en worden alle kwartalen vanaf, naargelang het geval, het kwartaal van indiensttreding van de jongere of het eerste kwartaal van het jaar waarin de jongere 19 jaar wordt, tot en met het kwartaal waarin de laattijdige aanvraag werd ingediend, afgetrokken van de periode waarin de werkgever bij normale gang van zaken recht zou hebben gehad op de vermindering.

Info van de RVA

Op de website van de RVA vindt u ook veel van bovenstaande informatie terug: www.rva.be --> NL hoofdmenu --> klikken op ‘Startbanen’ onder ‘Tewerkstelling” rechts midden op het scherm --> klikken op ‘Infoblad werkgevers” --> klikken op ‘Welke formaliteiten moeten werkgever en werknemer vervullen: de werkkaart?” 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites