NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

F.A.Q. PWA


/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  Deze pagina bevat informatie over een bevoegdheid die op 1 juli 2014 geheel of gedeeltelijk is overgedragen naar de gefedereerde entiteiten.   

 U vindt hierover meer informatie op de pagina De zesde staatshervorming: overdracht van bepaalde federale bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid naar de gemeenschappen en gewesten. 

Moet een vertegenwoordiger van de gemeenteraad in het PWA effectief in de gemeenteraad zetelen?

De PWA-wetgeving bepaalt dat een PWA paritair moet samengesteld worden, enerzijds uit leden aangewezen door de gemeenteraad of de gemeenteraden in proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid en anderzijds uit leden die de organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad, vertegenwoordigen.

Er wordt dus niet specifiek vermeld dat de vertegenwoordigers van de gemeenteraad effectief moeten deel uitmaken van de gemeenteraad.

Bijgevolg kan eenieder door de gemeenteraad worden aangeduid als lid van de Algemene Vergadering voor de vzw-PWA, hetzij als vertegenwoordiger van de meerderheid, hetzij als vertegenwoordiger van de minderheid.

Moet de voorzitter verkozen worden onder de leden die de gemeenteraad vertegenwoordigen?

Dit hangt af van uw statuten.

Naar aanleiding van de wijziging van de VZW-wet in 2002 heeft onze administratie type-statuten voorgelegd aan elk PWA. Het PWA was vrij om deze type-statuten over te nemen of eventueel wijzigingen aan te brengen conform de wetgeving.

In deze type-statuten werd in artikel 16 vastgelegd dat de voorzitter moet gekozen worden onder de vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de ondervoorzitter onder de vertegenwoordigers van de organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad, dit om een zeker evenwicht te bewaren tussen de vertegenwoordiging van de gemeenteraad en de NAR.

Als uw PWA dit artikel 16 heeft overgenomen dan dient de voorzitter verkozen te worden onder de vertegenwoordigers van de gemeenteraad.

De algemene vergadering is evenwel vrij om de statuten te wijzigen en de bepaling die nu voorzien is te schrappen of aan te passen (bijvoorbeeld door de rollen om te draaien).

Wat moet ik doen als een NAR-organisatie verzaakt aan haar mandaat?

De organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn ACV, ABVV, ACLVB, Boerenbond, VBO, Unizo en UNISOC (sinds enkele jaren werkend lid van de NAR).

De PWA-regelgeving bepaalt dat elke organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad recht heeft op minstens één mandaat in het PWA. Ieder PWA is bijgevolg verplicht om elke NAR-organisatie aan te schrijven, tenzij een organisatie officieel te kennen heeft gegeven aan onze administratie geen vertegenwoordigers meer af te vaardigen voor de PWA’s.

Indien een NAR-organisatie verzaakt aan haar mandaat dan dienen de andere vertegenwoordigde NAR-organisaties aangeschreven te worden met de vraag om het openstaande mandaat in te vullen.

Het is aangewezen om naar een pariteit te streven tussen de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. Indien dit echter niet zou lukken dan kan het perfect dat een openstaand mandaat van een werkgeversorganisatie wordt ingevuld door een werknemersorganisatie en omgekeerd.

Indien er een openstaand mandaat is, door welke organisatie moet dit dan worden ingevuld?

Als één of meerdere organisaties die zetelen in de Nationale arbeidsraad verzaken aan hun mandaat in het PWA, zal het PWA de vacante zetel(s) moeten verdelen onder de overige NAR-organisaties die wel vertegenwoordigd zijn in het PWA. Dit kan gebeuren op verschillende manieren:

  • alle NAR-organisaties die vertegenwoordigd zijn in het PWA kunnen aangeschreven worden met de vraag om een tweede (of derde,…) vertegenwoordiger aan te duiden waarna er in de algemene vergadering beslist wordt wie er effectief in het PWA mag zetelen;
  • de Algemene Vergadering kan op voorhand beslissen wie de openstaande mandaten mag invullen waarna deze organisaties kunnen aangeschreven worden met de vraag om een extra vertegenwoordiger af te vaardigen;
  • het PWA kan eventueel vragen aan de vertegenwoordigers van de NAR-organisaties om onderling af te spreken wie het resterende mandaat mag invullen.

Er kan eventueel ook gewerkt worden met een beurtsysteem (vb. de eerste drie jaar de ene organisatie en de volgende drie jaar de ander organisatie).

Het is aangewezen om naar een pariteit te streven tussen de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers. Indien dit echter niet zou lukken dan kan het perfect dat bijvoorbeeld een openstaand mandaat van een werkgeversorganisatie wordt ingevuld door een werknemersorganisatie en omgekeerd.

Op welke manier gebeurt de stemming (handopsteking, via briefjes,..) voor de verkiezing van voorzitter,…?

In de regelgeving wordt hierover niets bepaald.

Dus de manier waarop de stemming (via handopsteking of briefjes, wat in geval van staking van stemmen, …) gebeurt kan vrij bepaald worden.

Sommige PWA’s hebben een huishoudelijk reglement waarin dergelijke zaken worden geregeld. Indien dit nergens bepaald wordt, is het aan te raden om hierover op voorhand (of ten laatste bij aanvang van de vergadering van de raad van bestuur) duidelijke afspraken te maken.

Mogen familieleden samen in het PWA zetelen?

De PWA-regelgeving vermeldt niets over eventuele verwantschap tussen leden. Bijgevolg kunnen familieleden samen zetelen.

Mag een lid met raadgevende stem aanwezig zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur?

De gemeenteraad en de NAR-organisaties duiden vertegenwoordigers aan om te zetelen in de algemene vergadering van het PWA. De algemene vergadering zal op haar beurt, overeenkomstig de PWA- en VZW-regelgeving, onder haar leden de bestuurders benoemen.

Krachtens artikel 8, §1, derde lid van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, kan de gemeenteraad ook één of meerdere leden met raadgevende stem aanduiden voor de VZW-PWA.

Dit lid mag, zoals alle andere effectieve leden die zijn afgevaardigd door de gemeenteraad en de NAR-organisaties, alle vergaderingen van de Algemene Vergadering bijwonen. Het is uiteindelijk de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om dit lid met raadgevende stem te verkiezen tot lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur. In dat geval kan dit lid ook alle vergaderingen van de Raad van bestuur bijwonen.

Moet ik bij een vermindering/vermeerdering van het aantal leden de statuten wijzigen?

Het aantal leden is vastgesteld op minimum 12 en maximum 24 zowel voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

Als de statuten van uw VZW-PWA spreken van “minstens 12 en maximum 24 leden” dan dienen de statuten bij een vermindering/vermeerdering van het aantal leden niet gewijzigd te worden.

Indien de statuten van uw PWA wel het specifiek aantal leden van de Algemene Vergadering/Raad van Bestuur vermelden dan dient er bij een vermindering/vermeerdering van het aantal leden wel een wijziging van de statuten doorgevoerd te worden.

Opgelet: de statutaire organen kunnen nooit minder dan 12 en meer dan 24 leden tellen.

Wat is het verschil tussen een deskundige en een lid met raadgevende stem?

Een lid met raadgevende stem wordt aangeduid door de gemeenteraad (zie artikel 8, §1, derde lid van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders), heeft geen stemrecht en wordt voor elke vergadering van de Algemene Vergadering uitgenodigd (en eventueel voor de raad van bestuur indien de algemene vergadering dit lid ook tot bestuurder met raadgevende stem heeft aangeduid).

Een deskundige wordt aangeduid door de Raad van Bestuur, heeft eveneens geen stemrecht en wordt alleen maar gevraagd om bepaalde punten op de dagorde toe te lichten en wordt bijgevolg enkel uitgenodigd voor een vergadering als de Raad van Bestuur dit nodig acht.

Moet ik elke organisatie die zetelt in de NAR aanschrijven en vragen om een vertegenwoordiger af te vaardigen voor het PWA?

De organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn ACV, ABVV, ACLVB, Boerenbond, VBO, Unizo en UNISOC (sinds enkele jaren werkend lid van de NAR).

Artikel 79, § 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat elke organisatie die zetelt in de Nationale Arbeidsraad recht heeft op minstens één mandaat in het PWA. Ieder PWA is bijgevolg verplicht om elke NAR-organisatie aan te schrijven, tenzij een organisatie officieel te kennen heeft gegeven aan onze administratie geen vertegenwoordigers meer af te vaardigen voor het PWA.

Mag de Raad van Bestuur evenveel leden tellen als de Algemene Vergadering?

Artikel 8, §1 vierde lid van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat, in afwijking van de VZW-wet, de algemene vergadering van het PWA een zelfde aantal leden kan tellen als de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van een VZW-PWA mogen dus evenveel leden tellen.

Op welke manier kan de proportionaliteit tussen meerderheid en minderheid berekend worden?

De PWA-wetgeving bepaalt dat een PWA paritair moet samengesteld worden, enerzijds uit leden aangewezen door de gemeenteraad of de gemeenteraden in proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid en anderzijds uit leden die de organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad, vertegenwoordigen.

Aangezien er nooit een bepaalde vorm van proportionaliteit werd opgelegd, zijn alle systemen voor de berekening van de proportionaliteit toegelaten (mathematische berekening, systeem D’Hondt, systeem Imperiali).

De gemeenteraad kan dus met andere woorden vrij bepalen welke verdeelsleutel er wordt toegepast.

De mandatenverdeling binnen de meerderheid tussen de verschillende fracties en binnen de minderheid tussen de verschillende fracties ontsnapt aan het toezicht van onze administratie en behoort volledig tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Voor de administratie is het enkel van belang dat de verdeling gebeurt overeenkomstig de reglementering en dat de vertegenwoordigers van de gemeenteraad in het PWA proportioneel meerderheid en minderheid zullen vertegenwoordigen.

Kan een gemeenteraadslid zetelen in het PWA als een vertegenwoordiger van één van de NAR-organisaties (of omgekeerd, kan een lid van één van de NAR-organisaties zetelen in het PWA als vertegenwoordiger van de gemeenteraad)?

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de NAR-organisaties moet aan geen specifieke vereisten voldoen om te kunnen zetelen in de vzw-PWA.

De enige voorwaarde die de PWA-regelgeving stelt is dat de vertegenwoordiging van de gemeenteraad in het PWA proportioneel meerderheid en minderheid moet vertegenwoordigen.

De gemeenteraad kan met andere woorden vertegenwoordigers afvaardigen voor het PWA die banden hebben met één van de NAR-organisaties, of omgekeerd. Het PWA-lid zal evenwel altijd zetelen in hoedanigheid van de organisatie die hem heeft afgevaardigd. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens