NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 6 mai 2013

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

6 mei 2013

Beste,

 

U kan op onze website (www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek "Publicaties" de eerste versie vinden van het inspectie-instrument "Beheersen van processtoringen" (CRC/SIT/007-N).

Dit inspectie-instrument zal door de Belgische Seveso-inspectiediensten gebruikt worden om na te gaan of de ondernemingen de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat afwijkingen van de normale procesvoering zouden leiden accidentele vrijzettingen van gevaarlijke stoffen of energie. Daartoe bevat het inspectie-instrument vier vragenlijsten.

Een eerste vragenlijst zal gebruikt worden om de aanwezigheid en de kwaliteit van de studies naar de risico's van processtoringen te onderzoeken. Er wordt in eerste instantie gepeild naar de gevolgde werkwijze en de beschikbaarheid van de nodige documentatie. Om de volledigheid en de diepgang van de storingsanalyses te beoordelen worden in de vragenlijst een aantal typische processtoringen behandeld. De bedoeling hiervan is om steekproefsgewijs na te gaan of deze storingen aan bod kwamen in de studies die door de onderneming werden uitgevoerd.

Het uitvoeren van de nodige storingsanalyses heeft als bedoeling om de noodzaak te identificeren om maatregelen te nemen die moeten voorkomen dat deze storingen tot ongewenste vrijzettingen leiden. Dit is echter nog maar een eerste stap in het beheersen van deze risico's. De volgende stap bestaat erin om gedetailleerde specificaties op te stellen voor het ontwerp en de inspectie van elke maatregel. Deze specificaties moeten verzekeren dat de maatregelen effectief, onafhankelijk en voldoende betrouwbaar zijn. Bovendien moet voor elke maatregel onderzocht worden of hij zelf geen nieuwe risico's introduceert.

Om te onderzoeken of met deze aspecten rekening werd gehouden, werd voor drie van de meeste courante types van maatregelen die gebruikt worden om ongewenste vrijzettingen door processtoringen te voorkomen, een specifieke vragenlijst opgesteld. Deze types van maatregelen zijn: instrumentele beveiligingen, mechanische drukontlastingen en correctieve menselijke handelingen. De toepassing van de aandachtspunten "effectiviteit", "onafhankelijkheid", "betrouwbaarheid" en "risico's door werking" levert immers voor elk van deze maatregelen een specifieke set van vragen op.

Na het detailontwerp en de concrete uitvoering van de maatregelen volgen nog een aantal cruciale beheersprocessen:

  • Nieuwe en gewijzigde maatregelen moeten formeel in dienst worden genomen, waarbij gecontroleerd wordt of ze werden uitgevoerd volgens de vooropgestelde detailspecificaties.
  • De maatregelen moeten opgenomen worden in een inspectieprogramma waarvan de tijdige en correcte uitvoering moet opgevolgd worden.
  • De werkwijze moet vastgelegd worden die gevolgd moet worden wanneer een maatregel uit dienst wordt genomen of wanneer een defect aan een maatregel wordt vastgesteld.

De vragenlijsten "Mechanische drukontlastingen", "Instrumentele beveiligingen" en "Correctieve menselijke handelingen" werden daarom aangevuld met vragen die verband houden met de implementatie van deze beheersprocessen.

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website. Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij dit inspectie-instrument over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 1 van het document.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2013 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens