NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De A.R.A.B.-vergoeding

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Ook wie niet in de bedrijfszetel werkt, wil graag kunnen drinken en gebruik maken van het toilet. Het mobiele karakter van bepaalde beroepen en het feit dat de personeelsleden hun prestaties uitoefenen bij de klant of op de openbare weg, maakt het echter onmogelijk voor de werkgever om te zorgen voor een aantal sanitaire voorzieningen (zoals bijvoorbeeld wasplaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.). Er dient derhalve noodgedwongen gebruik gemaakt te worden van accommodaties buiten het bedrijf en het gebruik van deze accommodaties is niet steeds gratis.

Daarom wordt een A.R.A.B.-vergoeding toegekend als terugbetaling van kosten die door het personeel worden gedaan, buiten de zetel van de onderneming vermeld in het arbeidsreglement, maar die eigen zijn aan de onderneming. De A.R.A.B.-vergoeding dient vermeld te worden op de fiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek "kosten eigen aan de werkgever".

Deze vergoeding vindt haar oorsprong in de A.R.A.B.-voorzieningen die van toepassing zijn voor de werknemers werkzaam in de bedrijfsgebouwen (Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling II van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).
Deze bepalingen werden recent vervangen door Afdeling VI van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden en maken voortaan deel uit van de Codex over het Welzijn op het Werk. Vermoedelijk zal de term ‘A.R.A.B.-vergoedingen’ daarentegen wel nog een tijd in gebruik blijven.

De A.R.A.B. vergoeding komt voor in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) van verschillende paritaire comités:

  • 121 - paritair comité voor de schoonmaak
  • 125.02 - paritair subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden
  • 125.03 - paritair subcomité voor de houthandel
  • 127 - paritair comité voor de handel in brandstoffen
  • 127.02 - paritair subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen
  • 140 - paritair comité voor het vervoer en de logistiek
  • 317 - paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten

Die CAO’s kunt u raadplegen bij het thema Sociaal Overleg: CAO Zoeken.

Voor werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf en die werken op bouwwerven buiten de bedrijfszetel, is de zaak anders geregeld. Die werknemers vallen onder de CAO van 20 februari 2005 betreffende de humanisering van de arbeid.

Voor andere paritaire comités en voor overheidspersoneel is er geen A.R.A.B.-vergoeding, maar worden de desbetreffende kosten vergoed via de forfaitaire verblijfskostenvergoeding. 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens