NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 28 juni 2013

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen 

28 juni 2013

Beste,

 

U kan op onze website (www.werk.belgie.be/acr) onder de rubriek "Publicaties" de eerste versie vinden van het inspectie-instrument "Uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken" (CRC/SIT/008-N).

Dit inspectie-instrument zal door de Belgische Seveso-inspectiediensten gebruikt worden om na te gaan of de ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de risico’s van onderhouds- en aanpassingswerken te beheersen.

De term “onderhouds- en aanpassingswerken” verwijst hier naar een breed gamma aan werken, zoals: de uitvoering van wijzigingen aan de installatie, de vervanging van onderdelen, reinigingswerken en het uitvoeren van herstellingen, inspecties en periodiek onderhoud. Zowel de werken uitgevoerd door eigen personeel als door derden vallen onder het toepassingsgebied, evenals de niet-routinematige onderhoudsactiviteiten die door het productiepersoneel worden uitgevoerd.

Het inspectie-instrument bevat vijf vragenlijsten.

De eerste vragenlijst behandelt de organisatie van onderhouds- en aanpassingswerken. Deze organisatie start bij de werkaanvraag. Op basis van de werkaanvraag kan het werk worden voorbereid. Essentieel hierbij is dat alle activiteiten worden geïdentificeerd en gepland om de installatie klaar te maken voor de uitvoering van het werk en om nadien de installatie terug in dienst te nemen. In bepaalde gevallen is het ook noodzakelijk om het aangevraagde werk verder onder te verdelen in verschillende deelactiviteiten. Als alle activiteiten bepaald zijn, kan voor elke activiteit beslist worden over het al dan niet uitvoeren van een formele risicoanalyse en het opstellen van de nodige werkvergunningen.

De tweede vragenlijst, “Veilig stellen van de installatie voor de uitvoering van de werken”, gaat dieper in op de wijze waarop bepaalde activiteiten worden uitgevoerd ter voorbereiding van de eigenlijke werken: het elektrisch veilig stellen, het pneumatisch en hydraulisch veilig stellen, het mechanisch blokkeren en het verwijderen van gevaarlijke stoffen (met inbegrip van het afzonderen van leidingen).

De twee daaropvolgende vragenlijsten behandelen twee types van werken waarvoor het een gangbare praktijk is om ze het voorwerp te laten uitmaken van specifieke vergunningen: het betreden van besloten ruimten en het uitvoeren van warm werk.

In een vijfde en laatste vragenlijst wordt gepeild naar de aanwezigheid en toepassing van een systeem om regelmatige controles uit te voeren op onderhouds- en aanpassingswerken. Dergelijke controles zijn immers essentieel om te verzekeren dat de systemen voor de veilige uitvoering van werken wel degelijk worden toegepast.

Van dit document was de voorbije maanden reeds een discussieversie beschikbaar op deze website.  Op die manier werd aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om suggesties en opmerkingen bij dit inspectie-instrument over te maken aan de inspectiediensten. Op het einde van de inspraakperiode werd een overlegmoment georganiseerd met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. De ontvangen commentaren werden geëvalueerd en in de mate van het mogelijke verwerkt in de versie 1 van het document.

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be
www.werk.belgie.be/acr
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2013 - Privacy
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens