NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale bemiddeling in de overheidssector

Bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd een nieuwe cel van sociaal bemiddelaars voor de overheidssector opgericht.

De functie van sociaal bemiddelaar in de overheidssector werd gecreëerd overeenkomstig het protocolakkoord betreffende de versterking van de sociale dialoog en de conflictbeheersing in de publieke sector van 19 april 2010, gesloten binnen het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (comité A).

Opdrachten van de sociaal bemiddelaar voor de overheidssector

De opdrachten van de sociaal bemiddelaars in de publieke sector zijn :

  • het voorkomen van sociale geschillen en het opvolgen van het uitbreken, het verloop en de beëindiging ervan;
  • het vervullen van alle sociale bemiddelingsopdrachten; 
  • het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen die zijn opgericht met toepassing van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • het opstellen van alle verslagen en studies op initiatief of op verzoek van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten ter ondersteuning van de werken van het comité;
  • het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen die een impact hebben op de overheid.

Vraag tot tussenkomst van een bemiddelaar

 
In geval van conflict in een overheidsdienst is het mogelijk beroep te doen op een sociaal bemiddelaar, om te trachten de communicatie tussen de betrokken overheid en de vakorganisaties te faciliteren.

Alle aanvragen tot tussenkomst dienen ingediend te worden bij de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wettelijk en reglementair kader

  • Hoofdstuk III quater van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (gewijzigd op 29/03/2012).
  • Koninklijk besluit van 15 augustus 2012 betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector (B.S. 28/08/2012).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens