NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Terugbetalingen via het opleidingsbudget

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Het Opleidingsfonds dienstencheques kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke erkende dienstencheque-onderneming. Een dienstencheque-onderneming kan dat bedrag ontvangen indien ze één of meerdere goedgekeurde opleidingen organiseert voor haar dienstenchequewerknemers. Het Opleidingsfonds dienstencheques biedt een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten bij interne opleidingen, externe opleidingen en opleidingen op het terrein.

Welke opleidingen komen in aanmerking? Goedgekeurde opleidingen

Het Opleidingsfonds dienstencheques betaalt enkel goedgekeurde opleidingen terug. Via de zoekmodule kan u meer dan 500 goedgekeurde opleidingen vinden (met korte inhoud, richtprijs, duur, contactgegevens opleider). Indien een dienstencheque-onderneming voor zo’n opleiding opteert, is er (na afloop) enkel een aanvraag tot terugbetaling nodig.

Aanvraag door een dienstencheque-onderneming

Wanneer de dienstencheque-onderneming kiest voor een andere of voor een interne opleiding, moet ze wel een goedkeuring aanvragen. In dat geval bezorgt de dienstencheque-onderneming volgend formulier (Word of PDF) en de bijlagen aan het Secretariaat opleidingsfonds dienstencheques (via e-mail, post of fax) voor de start van de opleiding:

De beslissing tot goedkeuring is geldig voor onbepaalde duur. Indien een dienstencheque-onderneming dezelfde opleiding opnieuw wil organiseren, is er geen aanvraag meer nodig.

Meer info over de aanvraag tot goedkeuring door een dienstencheque-onderneming is te vinden onder procedures en formulieren.

Aanvraag door een opleidingsverstrekker/externe opleider

Indien een opleidingsinstelling een goedkeuring wenst te verkrijgen van haar opleiding (zodat elke afzonderlijke dienstencheque-onderneming geen aanvraag hoeft te doen), moet ze onderstaand formulier (Word of PDF) en de bijlagen versturen naar het Secretariaat opleidingsfonds dienstencheques (via e-mail, post of fax):

Meer info over de aanvraag tot goedkeuring door een externe opleider is te vinden onder procedures en formulieren.

Werkgerelateerde opleidingen

Opleidingen krijgen een goedkeuring indien ze een duidelijk verband hebben met de taken van de dienstenchequewerknemer. Vormingen met volgende inhoud voldoen aan die voorwaarde:

 • omgaan met klanten 
 • ergonomie 
 • efficiënt organiseren 
 • communicatie 
 • assertiviteit 
 • attitude 
 • veiligheid en hygiëne 
 • het gebruik van Nederlands/Frans/Duits 
 • EHBO.

Als de dienstenchequewerknemer vaardigheden aangeleerd krijgt die geen verband hebben met de taken die hij/zij mag uitoefenen, zal de vertegenwoordiger van de minister de opleiding niet goedkeuren (bv. opleidingen rond dieetadvies, budgetbeheer, vervullen signaalfunctie, psychologische bijstand,...). Hetzelfde geldt voor vormingen rond onderwerpen die normaal gezien besproken worden tijdens het onthaal of behoren tot de interne werkorganisatie (bv. bespreking van loon- en arbeidsvoorwaarden, het takenpakket, afwezigheden, vakantie, invulvoorwaarden dienstencheques,…).

Welke opleidingen komen in aanmerking? Opleidingscategorieën

Niet elke opleiding brengt dezelfde kosten met zich mee. Daarom maakt het Opleidingsfonds dienstencheques een onderscheid tussen drie verschillende opleidingscategorieën:

 • Opleiding OP HET TERREIN 
 • INTERNE opleiding
 • EXTERNE opleiding

Opleidingscategorieën 

Wanneer de dienstenchequewerknemer op het moment van de opleiding dienstencheques aan het verdienen is (door te poetsen bij een klant, hemden te strijken van een klant in een centrale,…), gaat het om een opleiding op het terrein. De opleiding kan zowel gegeven worden door iemand die voor de dienstencheque-onderneming werkt (interne opleider) als door een extern iemand (externe opleider).

Als de dienstenchequewerknemer geen dienstencheques aan het verdienen is tijdens de opleiding, betreft het een interne of een externe opleiding. We spreken van een interne opleiding indien de opleider behoort tot de dienstencheque-onderneming (bv. de zaakvoerder, de personeelsverantwoordelijke). Wanneer de opleider niet voor de dienstencheque-onderneming werkt, is het een externe opleiding. De plaats waar de opleiding zich afspeelt, heeft geen enkel belang.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques mogen enkel een opleiding (op het terrein of intern) geven als ze, naast hun arbeidsovereenkomst dienstencheques, ook over een bediendecontract beschikken van bepaalde of onbepaalde duur.

Welke kosten betaalt het opleidingsfonds dienstencheques (gedeeltelijk) terug?

 Compensatie  Opleiding o/h terrein   Interne opleiding    Externe opleiding  
  Loonkost dienstenchequewerknemer  -   € 14,50/ u.   € 14,50 / u. 
  Kost opleider  Intern: € 40/ u.Extern: Factuur*   € 40/ u.   Factuur** 
  Omkaderingskosten  -   € 10/ halve dag   - 

 * Factuur van de externe opleider wordt gelimiteerd tot € 40 per uur opleiding. 

** Factuur van de externe opleider wordt gelimiteerd tot € 100 per dag opleiding per dienstenchequewerknemer.

Aangezien de dienstenchequewerknemer tijdens een opleiding op het terrein dienstencheques aan het verdienen is, is er enkel een compensatie voorzien voor de kost van de opleider. Bij een interne en externe opleiding is er ook een forfaitaire tegemoetkoming voor de loonkosten van de werknemer.

Voorbeeld:10 dienstenchequewerknemers volgen een externe opleiding ‘Poetstechnieken’ van vier uren en de externe opleider factureert € 350:

 • Compensatie loonkost dienstenchequewerknemer:
 • 10 (werknemers) X € 14,50 X 4 (u.) = € 580
 • Compensatie kost opleider: (factuur van) € 350

Het opleidingsfonds dienstencheques betaalt in totaal € 930 terug (indien de dienstencheque-onderneming nog over voldoende opleidingsbudget beschikt).

Als een onderneming reeds tussenkomsten ontvangt via een andere weg, kan ze voor die specifieke kosten geen terugbetaling krijgen via het Opleidingsfonds dienstencheques. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld de terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen vraagt binnen het kader van het betaald educatief verlof, is de compensatie van de loonkost door het Opleidingsfonds uitgesloten. De terugbetaling van de factuur is dan wel nog mogelijk.

Hoe vraagt de dienstencheque-onderneming een (gedeeltelijke) terugbetaling aan?

Nadat de goedgekeurde opleiding is afgelopen, kan de dienstencheque-onderneming een terugbetaling vragen. De uiterste indieningsdatum is 30 juni van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de goedgekeurde opleiding afloopt. De dienstencheque-onderneming moet volgend formulier (in Word of PDF) en de bewijsstukken verzenden naar het Secretariaat opleidingsfonds dienstencheques (via e-mail, post of fax): 

Naast het formulier zijn volgende bewijsstukken nodig:

Opleiding op het terrein:

 • een verklaring (voorbeeld in PDF, 26 KB) met naam van de opleiding, datum en begin- en einduur, naam en handtekening van de begeleider, naam en handtekening van de dienstenchequewerknemer
 • in voorkomend geval de factuur van de externe opleider.

Interne opleiding:

 • een door de verschillende dienstenchequewerknemers en de interne opleider ondertekende aanwezigheidslijst (voorbeeld in PDF, 29 KB), met naam van de opleiding, naam van de opleider, datum en begin- en einduur van de opleiding.

Externe opleiding:

 • de factuur van de externe opleider
 • een door de verschillende dienstenchequewerknemers ondertekende aanwezigheidslijst (voorbeeld in PDF, 29 KB), met naam van de opleiding, naam van de externe opleider, datum en begin- en einduur van de opleiding.

Elke terugbetaling gebeurt op het budget van het jaar waarin de goedgekeurde opleiding afloopt. Een dienstencheque-onderneming kan haar opleidingsbudget voor een bepaald jaar dus enkel en alleen gebruiken voor opleidingen die eindigen in dat jaar.

Meer info over de aanvraag tot terugbetaling is te vinden onder procedures en formulieren.

Hoe wordt het opleidingsbudget per onderneming berekend?

Elke dienstencheque-onderneming (met een bepaald erkenningsnummer) krijgt jaarlijks een opleidingsbudget toegekend. In het begin van het kalenderjaar laat het Secretariaat opleidingsfonds dienstencheques dat maximumbedrag per brief aan elke onderneming weten.

Het opleidingsbudget van een onderneming die in het voorgaande kalenderjaar over een erkenning beschikte, bedraagt minstens € 1.000.

Voor elke dienstencheque-onderneming die in het voorgaande kalenderjaar over een erkenning in het kader van de dienstencheques beschikte, wordt volgende berekening gemaakt:

a x b/c

a = het voor dat kalenderjaar beschikbare totaalbudget van het Opleidingsfonds dienstencheques (verminderd met een reserve om de ondernemingen die in de loop van dat jaar erkend worden ook een opleidingsbudget te geven);

b = het aantal door het uitgiftebedrijf aan de erkende onderneming betaalde dienstencheques in het vorig kalenderjaar;

c = het totaal aantal door het uitgiftebedrijf betaalde dienstencheques in het vorig kalenderjaar;

Voor de erkende ondernemingen waarvoor de uitkomst van deze berekening minder is dan of gelijk is aan € 1.000, wordt het opleidingsbudget vastgelegd op € 1.000.

De ondernemingen waarvoor de uitkomst van deze berekening hoger is dan € 1.000, hebben bovenop de reeds toegekende € 1.000 recht op een bijkomend bedrag. Dat wordt als volgt berekend:

d x b/e

d = het voor dat kalenderjaar beschikbare totaalbudget van het Opleidingsfonds dienstencheques verminderd met het reeds toegekende gedeelte (€ 1.000 per onderneming, reserve voor de nieuwe ondernemingen);

b = het aantal door het uitgiftebedrijf aan de erkende onderneming betaalde dienstencheques in het vorig kalenderjaar;

e = het totaal aantal door het uitgiftebedrijf betaalde dienstencheques in het vorig kalenderjaar verminderd met het totaal aantal door het uitgiftebedrijf betaalde dienstencheques in het vorig kalenderjaar aan de ondernemingen die slechts recht hebben op een budget van € 1.000.

Ook ondernemingen die pas zijn erkend, krijgen een opleidingsbudget toegekend:

 • € 1.000 bij erkenning tijdens het eerste kwartaal van het jaar;
 • € 750 bij erkenning tijdens het tweede kwartaal van het jaar;
 • € 500 bij erkenning tijdens het derde kwartaal van het jaar;
 • € 250 bij erkenning tijdens het vierde kwartaal van het jaar.

Juridisch kader

Contact

Vanaf 1 april 2015 :

Waals Gewest

 • op het verzoek om goedkeuring van een nieuwe formatie en een lijst van erkende :

Service public de Wallonie
Direction de la formation professionnelle
Place de la Wallonie 1 - Bâtiment 2
5100 Jambes
Tel. : 081/33 43 19
e-mail : Fonds de formation.titresservices@spw.wallonie.be

 • op de vergoedingen :

FOREM
Service Fonds de formation des Titres-Services
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
Tél. : 071/20 68 47
e-mail : fondsdeformation.titresservices@forem.be

Vlaams Gewest

Departement Werk en Sociale Economie
Opleidingsfonds Dienstencheques
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel.: 071/23 95 76
e-mail : opleidingsfonds.dienstencheques@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds Dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel. : 02/ 204 16 31
e-mail : ffts@sprb.irisnet.be

 

 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites