NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overlegprocedure in een onderneming zonder vakbondsafvaardiging

De werkgever legt een ontwerp van wijziging van het arbeidsreglement voor aan zijn werknemers door aanplakking, op zijn vraag kan de werknemer een afschrift van dat ontwerp bekomen.

Gedurende een termijn van 15 dagen vanaf de dag van de aanplakking kunnen de werknemers opmerkingen maken in een register dat hen ter beschikking gesteld wordt door de werkgever of deze opmerkingen rechtstreeks aan het Toezicht op de Sociale Wetten meedelen.

Indien er geen opmerkingen zijn, verzendt de werkgever ten vroegste de 16de dag die volgt op de aanplakking zijn ontwerp en het (leeg) register naar de voorzitter van het paritair (sub)comité. 

 • Dit orgaan spreekt zich binnen twee maanden vanaf deze verzending uit over de wettelijkheid (en niet de opportuniteit). Het arbeidsreglement is gewijzigd vanaf de ontvangst van de beslissing tot overeenstemming met de wet. Ingeval van een negatieve beslissing van het paritair orgaan is de wijziging van het arbeidsreglement verworpen.

   
 • Indien het paritair orgaan zich niet uitspreekt binnen de 2 maanden vanaf de verzending, kan een lid van het paritair orgaan aan de voorzitter de verlenging van de termijn tot de volgende vergadering van het paritair orgaan vragen. Na afloop van deze termijn bezorgt de voorzitter van het paritair orgaan het ontwerp en het (leeg) register van opmerkingen aan de inspecteur-districtshoofd van de algemene directie toezicht op de sociale wetten. Deze inspecteur gaat de overeenstemming van het ontwerp met de wettelijke bepalingen na. Hij betekent zijn beslissing aan de werkgever binnen 15 dagen vanaf de ontvangst van het ontwerp. Het arbeidsreglement is gewijzigd vanaf de ontvangst van de beslissing tot overeenstemming van de inspecteur. De werkgever gaat op dat moment over tot de bekendmaking van het gewijzigd arbeidsreglement.

Indien er opmerkingen in het register staan of meegedeeld zijn aan de inspecteur-districtshoofd van de algemene directie toezicht op de sociale wetten, 

 • verzendt de werkgever ten vroegste de 16de dag die volgt op de aanplakking zijn ontwerp en het register van opmerkingen naar de inspecteur-districtshoofd van de algemene directie toezicht op de sociale wetten. Binnen de 4 dagen stelt deze laatste de werkgever in kennis van de opmerkingen in het register en die hem rechtstreeks meegedeeld zijn opdat de werkgever het geheel van het personeel hiervan in kennis stelt door aanplakking.

   
 • Binnen een termijn van 30 dagen tracht de inspecteur-districtshoofd de standpunten te verzoenen. Als hij hierin slaagt, treedt het nieuw arbeidsreglement in werking op de achtste dag die volgt op de verzoening. Op dat moment kan de werkgever overgaan tot de bekendmaking van het arbeidsreglement.

   
 • Als hij er niet in slaagt binnen de toegestane termijn de standpunten te verzoenen, bezorgt de inspecteur-districtshoofd onmiddellijk het proces-verbaal  van niet-verzoening aan de voorzitter van het paritair orgaan.

   
 • Het paritair orgaan onderneemt een laatste verzoeningspoging tijdens zijn volgende vergadering. Als de verzoening mislukt, beslist het paritair orgaan zowel over de opportuniteit als over de wettelijkheid van het ontwerp van wijziging van het arbeidsreglement met een meerderheid van minstens 75% van de stemmen van zowel de werkgevers- als de werknemersvertegenwoordigers.

   
 • Als het paritair orgaan zich niet uitspreekt binnen de 2 maanden nadat de zaak aanhangig is gemaakt door de verzending van het proces-verbaal van niet-verzoening (met name omdat de gekwalificeerde meerderheid niet bereikt werd),  roept de voorzitter binnen de maand die volgt op de afloop van deze termijn een delegatie van de representatieve werkgeversorganisaties en een afvaardiging van de representatieve werknemersorganisaties die zitting hebben in het paritair comité samen.

   
 • De termijn van 2 maanden kan verlengd worden met 2 maanden op vraag van een lid van het paritair orgaan tijdens de eerste vergadering van dit orgaan na afloop van de termijn van twee maanden vanaf de ontvangst van het proces-verbaal van niet-verzoening. In dit geval roept de voorzitter de twee afvaardigingen samen binnen de maand die volgt op de afloop van de bijkomende termijn van 2 maanden, of ten laatste 5 maanden na ontvangst van het proces-verbaal van niet-verzoening.

   
 • Tijdens de vergadering die volgt op deze samenroeping, stelt de voorzitter van het paritair orgaan een rapport op dat melding maakt van de standpunten van de twee afvaardigingen. Hij verzendt dit rapport naar de inspecteur-districtshoofd binnen de maand die volgt  op de vergadering.

   
 • De inspecteur doet binnen de maand uitspraak over de overeenstemming van de aanpassing van het arbeidsreglement met de wet. Hij betekent binnen de 15 dagen na ontvangst van het rapport van de voorzitter, zijn beslissing aan de voorzitter en aan de werkgever.

   
 • Als zijn beslissing positief is, treedt het nieuw arbeidsreglement in werking vanaf de ontvangst van de beslissing van de inspecteur. De werkgever gaat op dat moment over tot de bekendmaking van het arbeidsreglement.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens