NL | FR | EN
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Eenheidsstatuut - Het contract van bepaalde duur

Algemeen principe   

Het principe van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk is dat ze in beginsel moeten worden uitgevoerd tot het overeengekomen einde. Behoudens dringende reden, kan noch de werknemer, noch de werkgever deze arbeidsovereenkomsten vroegtijdig eenzijdig beëindigen. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het in principe niet mogelijk om dit soort arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een opzegging.

Dit principe blijft behouden.   

Mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging   

Omwille van de afschaffing van het proefbeding was het evenwel nodig om enigszins af te wijken van dit principe. Voortaan kan de werknemer of de werkgever deze overeenkomsten in het begin van de arbeidsrelatie toch beëindigen, zonder dringende reden.

Hoe gaat deze afwijking in zijn werk?    

 • De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging (d.w.z. door de enkele wil van de werknemer of de werkgever) van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, is slechts van toepassing op arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2014. Indien de partijen dit wensen, kan er in de overeenkomsten die vóór deze datum werden gesloten een proefbeding worden opgenomen. Dit beding blijft voortbestaan tot de overeengekomen termijn verstreken is, in voorkomend geval, zelf in 2014.
   
 • Van de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, kan slechts gebruik worden gemaakt tijdens de eerste helft van de overeengekomen duur van het contract, met een maximum van zes maanden.   

Voorbeeld 1: Als de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd van twee maanden, dan geldt de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens de eerste maand.

Voorbeeld 2: Als de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd van twee jaar, dan zou de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens het eerste jaar moeten gelden. Er moet evenwel rekening gehouden worden met het voorziene plafond, zodat de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens de eerste zes maanden geldt.

 • De termijn gedurende dewelke een eenzijdige beëindiging mogelijk is, begint te lopen vanaf de door de partijen overeengekomen datum van uitvoering van de arbeidsovereenkomst en neemt een einde bij het verstrijken van de eerste helft van de overeenkomst, met een maximum van zes maanden. Het gaat om een vaste termijn. De oorzaken van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte of jaarlijkse vakantie,…) hebben er geen invloed op.

Voorbeeld: Op 15 januari 2014 sluiten de partijen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van acht maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2014. De periode gedurende dewelke de mogelijkheid tot eenzijdig te beëindigen bestaat, start op 1 februari 2014 en eindigt hoe dan ook op 31 mei 2014 (namelijk in de eerste helft van de overeenkomst, die overeenstemt met vier maanden). De datum van 31 mei 2014 wijzigt niet, zelfs indien de werknemer tussen 1 februari en 31 mei 2014 ziek is geweest, of jaarlijkse vakantie heeft genomen, of economisch werkloos werd gesteld,…

 • Als de werknemer of de werkgever gebruik wil maken van de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging, dan moet hij een opzegging geven. Daarbij moeten de opzeggingstermijnen vastgesteld door de nieuwe bepalingen over de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden nageleefd. De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de maandag volgend op zijn kennisgeving.

Voorbeeld: De werknemer en werkgever sluiten een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van een jaar die een aanvang moet nemen op maandag 3 maart 2014. De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging bestaat van maandag 3 maart 2014 tot dinsdag 2 september 2014. Op dinsdag 8 april 2014 wil de werkgever de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Hij moet de werknemer een opzeggingstermijn van twee weken betekenen (opzeggingstermijn in geval van een ontslag door de werkgever van een werknemer die minder dan drie maanden anciënniteit telt). De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de maandag die erop volgt, namelijk op 14 april 2014

 • Als de partij die de arbeidsovereenkomst beëindigt, deze opzeggingstermijn niet naleeft, moet hij aan de andere partij een vergoeding betalen.

Voorbeeld: In het voorgaande voorbeeld moet de werkgever een opzeggingstermijn van twee weken naleven. Als de werkgever deze termijn helemaal niet naleeft, moet hij de werknemer een vergoeding betalen die overeenstemt met het loon voor twee weken. Als hij de opzeggingstermijn slechts voor de helft naleeft (voor een week), dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen die overeenstemt met het loon voor een week.

 • In geval van een toegelaten opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk geldt de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts voor de eerst overeenkomst in de reeks van contracten.

Voorbeeld: Een werkgever en werknemer sluiten tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 vier arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd waarvan de duur telkens zes maanden bedraagt. Deze opeenvolging beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden. De uitvoering van de eerste overeenkomst voor een bepaalde tijd start op 1 januari 2014. De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging geldt slechts voor de eerste overeenkomst voor een bepaalde tijd en dit vanaf 1 januari 2014 tot 31 maart 2014. De overige arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd moeten worden uitgevoerd tot de overeengekomen einddatum.

Bijzondere regels in geval van ziekte of ongeval  

De nieuwe bepalingen voorzien ook twee bijzondere regels met betrekking tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk in geval van ziekte of ongeval. Ze zijn gebaseerd op de reeds bestaande bepalingen.

 • Bijzondere regel voor de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk van minder dan drie maanden

  Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval en deze arbeidsongeschiktheid meer dan zeven dagen duurt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken zonder vergoeding, voor zover de periode gedurende dewelke een opzegging wordt toegelaten, is verstreken.

Voorbeeld: Op 15 januari 2014 sluiten de partijen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van twee maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2014. De periode gedurende de welke een eenzijdige beëindiging mogelijk is, start op 1 februari 2014 en eindigt op 28 februari 2014. Vanaf deze datum kan de werkgever de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd verbreken zonder vergoeding als de werknemer vervolgens gedurende meer dan zeven dagen ziek is. Voor deze datum is het in principe slechts mogelijk om deze arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd eenzijdig te beëindigen met een opzeggingstermijn van twee weken of een vergoeding die daarmee overeenstemt.

 • Bijzondere regel voor de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk van minstens drie maanden

  De werkgever kan deze overeenkomst verbreken mits een vergoeding wanneer de werknemer gedurende meer dan zes maanden arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte of ongeval, voor zover de termijn die door de partijen in het contract werd vastgesteld niet is verstreken of het werk dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst niet werd verwezenlijkt. De vergoeding is gelijk aan het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van de overeengekomen termijn, begrensd tot drie maanden loon. De werkgever mag van dit bedrag het gewaarborgd loon aftrekken dat omwille van de arbeidsongeschiktheid werd betaald.

Voorbeeld: Een werkgever en een bediende sluiten een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van twaalf maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2014 (tot 31 januari 2015). De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt tot 28 februari 2014 uitgevoerd. Op 1 maart 2014 wordt de werknemen getroffen door een zwaar verkeersongeval waardoor hij niet meer kan werken. Na meer dan zes maanden is de werknemer nog niet hersteld. Op 5 september 2014 beslist de werkgever om de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd eenzijdig te beëindigen mits betaling van een vergoeding aan de werknemer die als volgt wordt berekend:

Loon dat verschuldigd is tot het verstrijken van de overeengekomen tijd, met een maximum van drie maanden MIN het gewaarborgd loon dat overeenkomstig de wettelijke regels gedurende de eerste dertig dagen van de ziekte werd betaald.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites