NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Formaliteiten die moeten worden vervuld

Toegang tot de arbeidsmarkt (arbeidsvergunning en arbeidskaart) 

 De toekenning en de afgifte van de arbeidsvergunningen en de arbeidskaarten vallen onder de bevoegdheid van de  gewestelijke overheden.     

Wat de formaliteiten betreft, moet de werkgever (of diens vertegenwoordiger) een arbeidsvergunning aanvragen bij de bevoegde overheid (het Gewest).  

De toekenning van deze arbeidsvergunning aan de werkgever leidt automatisch tot de toekenning van de arbeidskaart aan de werknemer. 

Twee hypotheses moeten worden onderscheiden 

Werkgever gevestigd in een Lidstaat van de Europees Economische Ruimte (EER)      

Werkgever die is gevestigd in een Staat die geen lid is van de Europees Economische Ruimte (EER) 

 

Toegang tot het territorium en verblijf  

LIMOSA-aangifte  

De buitenlandse werkgever die loontrekkende werknemers in België detacheert of zijn mandataris moet een LIMOSA-aangifte doen via de website https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/limosa.html en dit voorafgaand aan de tewerkstelling van die werknemers in België. Een ontvangstbewijs LIMOSA-1 wordt onmiddellijk afgeleverd.

Elke uitgezonden werknemer moet deze Limosa-1 immers voorleggen aan zijn Belgische klant of opdrachtgever. Dit moet gebeuren vooraleer de werken beginnen.

Wanneer iemand de Limosa-1 niet kan tonen, zal de Belgische opdrachtgever of klant dit moeten melden bij de Belgische overheid.

De LIMOSA-aangifte bevat bepaalde vermeldingen m.b.t. de werknemer en de werkgever (arbeidsplaats, duur van de detachering, werkroosters, enz...).

Sommige categorieën van personen zijn evenwel vrijgesteld van de LIMOSA-aangifte ingevolge de aard of de korte duur van de in België verrichte activiteiten. 

N.B. : de werkgever die een LIMOSA-verklaring heeft gedaan of die daarvan is vrijgesteld, wordt gedurende 12 maanden ontheven van de verplichting om bepaalde sociale documenten op te stellen en bepaalde regels na te leven. 

Contact 

Op het vlak van sociale zekerheid

De detachering in het arbeidsrecht mag niet worden verward met de detachering op het vlak van sociale zekerheid. 

 De detachering in het arbeidsrecht heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke regels die van toepassing zijn op de tijdelijke uitzending van een werknemer naar België terwijl de detachering op het vlak van sociale zekerheid slaat op het regime van sociale zekerheid dat van toepassing is tijdens dergelijke tijdelijke uitzending.   

 Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie situaties

Contact 


Op het vlak van fiscaliteit

Een eerste informatie is beschikbaar door volgende link te consulteren : http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/index_nl.htm en voor meer informatie omtrent dit onderwerp, gelieve de website van de fiscale administraties te contacteren : http://financien.belgium.be/nl/Contact  - contact center : 00/32/(0)257/257/57.

Specifieke formaliteiten in geval van ter beschikking stelling

Onder “terbeschikkingstelling” verstaat men de situatie waarin een werknemer door zijn werkgever wordt uitgeleend aan een gebruiker, die deze werknemer tewerkstelt en over hem enig gedeelte van het werkgeversgezag uitoefent dat normaal aan de werkgever zelf toebehoort. 

Meer informatie 

Specifieke formaliteiten in geval van werken in onroerende staat : aangifte van werken en aanwezigheidsregistratie (checkinatwork) 

Indien een werkgeverwerknemers naar België detacheert voor de uitvoering van werken in onroerendestaat, kunnen bepaalde specifieke formaliteiten vereist zijn, afhankelijk vanhet bedrag van de werken.     


Specifieke formaliteit bepaalde activiteiten in de “vleessector”: aanwezigheidsregistratie (checkinatwork)

Indien een werkgever werknemers naar België detacheert voor de uitvoering van bepaalde activiteiten in de “vleessector”, kan een aanwezigheidsregistratie vereist zijn, afhankelijk van het bedrag van de activiteiten.  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites