NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De proefperiode - Regels die gelden tot 31 december 2013

Duur 

Werklieden

Gelet op de zeer korte duur van de proefperiode voor werklieden (tussen 7 en 14 dagen) wordt hier niet meer verder op ingegaan.  Door deze korte duur zijn er op dit ogenblik immers geen werklieden meer die zich nog in een proefperiode bevinden.  

Bedienden

De duur van de proefperiode voor een bediende schommelt tussen 1 en 6 of 1 en 12 maanden (naargelang het jaarloon van de bediende al dan niet hoger is dan 38.665 € (bedrag van toepassing sedert 1 januari 2013).

De duur van de proefperiode staat, binnen voormelde grenzen, vermeld in het geschrift.

Zo de duur van de proefperiode niet in het beding is opgenomen of de duur langer is dan wettelijk toegelaten (meer dan 6 of 12 maanden) wordt de duur herleid tot de minimumduur, met andere woorden 1 maand.

Elke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de overeengekomen proefperiode verlengt de duur ervan.

Voorbeeld: Op 1 december 2013 vangen een werkgever en een bediende de uitvoering van een nieuwe arbeidsovereenkomst aan die een geldig proefbeding van zes maanden voorziet. Dit proefbeding loopt tot 31 mei 2014. De gevolgen van dit beding kunnen worden verlengd als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst (bijvoorbeeld omwille van arbeidsongeschiktheid van de bediende). Als de bediende bv. vijf dagen arbeidsongeschikt is geweest tussen 1 december 2013 en 31 mei 2014, dan zullen de gevolgen van het proefbeding worden verlengd tot 5 juni 2014.  

Het is voor de partijen niet mogelijk om de duur van de proefperiode vastgesteld op het ogenblik van de indiensttreding nadien nog te verlengen (zelfs niet in geval het maximum nog niet werd bereikt). Gelet op de afschaffing van de proefperiode kan er evenmin nog een nieuwe proefperiode worden overeengekomen.

 

Einde van de proefperiode 

De proefperiode neemt een einde wanneer de termijn, zoals vastgesteld in het proefbeding, verlopen is. Vanaf dat ogenblik, en zonder dat een nieuwe arbeidsovereenkomst of enige verlenging moet worden vastgesteld, zijn de normale bepalingen die van toepassing zijn op het soort overeenkomst dat hij met zijn werkgever gesloten heeft, op de werknemer van toepassing (arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, voor een bepaalde tijd ...).

Kenmerkend voor de proefperiode is de mogelijkheid voor de werkgever of de werknemer om de arbeidsovereenkomst tijdens de duur ervan eenzijdig te beëindigen zonder de gewone opzeggingstermijnen te moeten naleven of zonder de vergoedingen te moeten betalen waarmee een verbreking van de arbeidsovereenkomst gepaard gaat.

Werklieden

Gelet op de zeer korte duur van de proefperiode voor werklieden (tussen 7 en 14 dagen) wordt hier niet meer verder op ingegaan.  Door deze korte duur zijn er op dit ogenblik immers geen werklieden meer die zich nog in een proefperiode bevinden. 

Bedienden

Tot bij het einde van de overeengekomen proefperiode, kan de arbeidsovereenkomst een einde nemen ofwel:

  • mits naleving van een opzeggingstermijn van 7 dagen;
  • mits betaling van een opzeggingsvergoeding, gelijk aan het loon voor een periode van 7 dagen.

Voorbeeld: Op 1 december 2013 vangen een werkgever en een werknemer (bediende) de uitvoering van een nieuwe arbeidsovereenkomst aan die een geldig proefbeding van een jaar voorziet. Dit proefbeding loopt tot 30 november 2014. Zodoende kan de werknemer die ontevreden is over deze arbeidsrelatie bijvoorbeeld op 1 september 2014 zijn arbeidsovereenkomst beëindigen door dit beding toe te passen, m.a.w. mits een korte opzeggingstermijn van zeven dagen. 

De opzegging 

De kennisgeving van de opzegging gebeurt door de werkgever:

  • bij een ter post aangetekende brief (die uitwerking heeft de derde werkdag - zijnde alle dagen behalve zon- en feestdagen - na de datum van verzending);
  • bij gerechtsdeurwaardersexploot (dat dadelijk uitwerking heeft bij overhandiging van de opzegging door de deurwaarder).

De kennisgeving van de opzegging gebeurt door de bediende:

  • door afgifte aan de werkgever van een geschrift dat door de werkgever voor ontvangst ondertekend wordt;
  • bij een ter post aangetekende brief (die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending);
  • bij deurwaardersexploot (dat dadelijk uitwerking heeft bij overhandiging van de opzegging door de deurwaarder).

Deze opzeggingstermijn begint te lopen de dag na het ogenblik waarop de opzegging uitwerking heeft.

De kennisgeving van de opzegging moet het begin en de duur (steeds 7 dagen) van de opzeggingstermijn vermelden. De opzeggingstermijn mag nooit een einde nemen nà de duur van de proefperiode. 

 

De vergoeding  

Na verloop van de eerste maand en tot het einde van de proefperiode, kan de arbeidsovereenkomst op elk ogenblik dadelijk worden beëindigd zonder enige formaliteit te moeten naleven (mondeling, door afgifte van een geschrift, bij een ter post aangetekende brief ...).

De partij die op die manier en zonder dringende reden de arbeidsovereenkomst beëindigt, zal aan de andere partij een vergoeding moeten betalen die een periode van 7 dagen dekt. 

 

Verbreking van de arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval  

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd beëindigen zonder een opzeggingstermijn van 7 dagen te moeten naleven, of zonder dat een vergoeding moet worden betaald, wanneer tijdens deze proefperiode de arbeidsongeschiktheid van de bediende wegens ziekte of ongeval meer dan 7 dagen duurt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites