NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Modelformulieren sociale verkiezingen 2016

De procedure van de volgende sociale verkiezingen zal normaalgezien aanvangen in december 2015, met als eindpunt de eigenlijke verkiezingen in mei 2016. Net als bij vorige sociale verkiezingen stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op hun website een reeks modelformulieren ter beschikking die door de ondernemingen gebruikt kunnen worden gedurende de verkiezingsprocedure. Nieuw voor de sociale verkiezingen 2016 is het ter beschikking stellen van modelformulieren waarvan het gebruik uitsluitend aan de representatieve organisaties toekomt.

Verplichte modellen: Verscheidene van deze modellen gaan als bijlage bij de wet en hebben dus een verplicht karakter. In geval de werkgever kiest om eigen formulieren op te stellen of modellen te gebruiken gegenereerd door softwarepakketten van derden, dienen deze formulieren conform te zijn aan de modellen die als bijlage gaan bij de wet. Met het oog op de uniformiteit van de modelformulieren en rekening houdende met de tijd die deze derden nodig hebben om software in het kader van de sociale verkiezingen te programmeren stellen wij de modelformulieren die een verplicht karakter hebben vanaf in de loop van november 2014 online ter beschikking.

Niet-verplichte modellen: Naast de modelformulieren die als bijlage gaan bij de wet worden er ook modellen voorzien die geen verplicht karakter hebben. Deze worden op de website aangeboden als hulpmiddel voor de ondernemingen bij de organisatie van de sociale verkiezingen, maar kunnen ook door derden opgenomen worden in software ontwikkeld in het kader van de sociale verkiezingen.   

Het betreft volgende modelformulieren 

Gebruik werkgever 

Gebruik representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties 

Gebruik werkgevers 

In geval onderstaande documenten opgeladen worden op de webapplicatie kunnen enkel documenten met volgende extensies geüpload worden: .doc; .docx; .xls; .xlsx; .pdf; .odt; .ods.    

 

Verplichte modellen: preëlectorale inlichtingen  

Tijdens de preëlectorale procedure, moeten bepaalde inlichtingen verstrekt worden aan de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties, aan de ondernemingsraad (OR) of aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging en aan de werknemers zelf.

Hiertoe moet de werkgever gebruikmaken van gestandaardiseerde formulieren die hieronder gedownload kunnen worden. Ze bevatten voor de OR en voor het CPBW de informatie die meegedeeld moet worden tijdens de verschillende fases in de preëlectorale procedure (X-60, X-35 en X).

Het is niet verplicht om de documenten X-60, X-35 en X te ondertekenen. Het document van dag X moet de datum van de aanplakking vermelden.

Wat betreft de externe bestemmelingen worden de formulieren ofwel geüpload via de webapplicatie sociale verkiezingen van de Federale Overheidsdienst (op deze manier worden alle representatieve organisaties bereikt) ofwel per post verstuurd naar de zetel van de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.

De modellen  

Voor de comités  

Modelformulieren voor de comités

X-60 

X-35 

X 

X-60.A 

X-60.B 

X-35.A  

X-35.B 

X.A 

X.B 

X.C 

X.D 

 

Duitstalige formulieren zijn ook beschikbaar.   

 

Voor de raden  

Modelformulieren voor de raden

X-60 

X-35 

X 

X-60.A 

X-60.B 

X-60.C 

X-35.A   

X-35.B  

X-35.C 

X.A 

X.B 

X.C 

X.D 

X.E 

 

Duitstalige formulieren zijn ook beschikbaar. 

Verplichte modellen : het proces-verbaal van de verkiezingen of van stopzetting van de procedure en bericht van stopzetting    

Eenmaal de stemverrichtingen beëindigd zijn, maar ook in het geval van een gedeeltelijke stopzetting, gaat het stembureau over tot het opstellen van het proces-verbaal.

De voorzitter zendt onmiddellijk:

 • het origineel van de processen-verbaal, overeenkomstig met het model hieronder, naar de Directeur-generaal van de Algemene Directie Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, met vermelding van het dossiernummer dat hen werd toegekend;
 • een afschrift van de processen-verbaal naar de werkgever, die het tijdens de gehele legislatuur bewaart;
 • bij een ter post aangetekend schrijven, een afschrift van de processen-verbaal naar de betrokken representatieve werknemers en kaderledenorganisaties. 

De verzending per post naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de verzending bij een ter post aangetekend schrijven naar de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties kan vervangen worden door het uploaden van een afschrift van het proces-verbaal op de webapplicatie.

 

De modellen 

 

Proces-verbaal van de verkiezingen : Eenmaal de stemverrichtingen van dag Y beëindigd zijn, gaat het stembureau over tot het opstellen van het proces-verbaal, dat ondertekend wordt door alle leden van het stembureau. 

Proces-verbaal van de verkiezingen 

Ingevuld voorbeeld proces-verbaal 

 

Bericht volledige stopzetting: de kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie. Bij gebrek aan kandidaten, moet de stemming niet georganiseerd worden.

Bericht volledige stopzetting 

 

PV gedeeltelijke stopzetting (1): de kiesprocedure wordt stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor deze werknemerscategorie(ën). De kiesprocedure wordt voortgezet voor de andere werknemerscategorieën waarvoor één of meerdere lijsten neergelegd werden. Het stembureau dat samengesteld is voor de werknemerscategorie die het grootste aantal kiezers telt, stelt de stopzetting van de procedure vast (X+79). Deze vaststelling gebeurt in een proces-verbaal (zie hieronder), met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden.

PV gedeeltelijke stopzetting (1) 

 

PV gedeeltelijke stopzetting (2): de kiesprocedure wordt stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën wanneer voor de betrokken personeelscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie of één enkele representatieve organisatie van kaderleden of één enkele groep van kaderleden, en wanneer het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten. Het stembureau wordt samengesteld voor deze werknemerscategorie en op X+79 komt dit stembureau samen om de stopzetting van de procedure vast te stellen in een proces-verbaal (zie hieronder).

PV gedeeltelijke stopzetting (2)  

 Duitstalige formulieren zijn ook beschikbaar. 

 

Verplicht model: stembiljet 

 
De kandidatenlijsten worden definitief afgesloten op X+77. Daarna mogen de stembiljetten opgesteld worden.
 
Als hulpmiddel voor het opstellen van de stembiljetten kan u hieronder een model van een stembiljet downloaden. Dit model is slechts een voorbeeld dat aangepast kan worden in functie van de situatie in de onderneming. 

   

Voorbeeld stembiljet   

Duistalige formulieren zijn ook beschikbaar.

 

Niet verplicht model: akkoord stemming per brief   

De stemming per brief kan enkel worden toegestaan :

 • bij aanzienlijke spreiding van het personeel; 

 • in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 

 • in geval van nachtarbeid voor zover, voor de betrokken werknemerscategorie, aan volgende voorwaarden is voldaan :  

  • het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20u en 6u op de dag van de verkiezing overschrijdt niet 5% van het aantal op deze datum tewerkgestelde werknemers ;

  • en het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20u en 6u op de dag van de verkiezing overschrijdt niet vijftien;    

   
 • wanneer de werknemers niet werken tijdens de openingsuren van de stembureaus.

Daartoe moet de werkgever het akkoord bekomen van alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve kaderledenorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken categorie, uiterlijk 56 dagen na de dag van de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt.  

Als hulpmiddel voor het opstellen van een akkoord stemming per brief kan u hieronder een model van zo’n akkoord downloaden. Dit model is slechts een voorbeeld dat aangepast worden in functie van de situatie in de onderneming.   

Voorbeeld akkoord stemming per brief   

Duitstalig model is ook beschikbaar.    

Gebruik representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties 

Verplichte modellen: indienen kandidatenlijsten   

Kandidatenlijsten zullen door de vakbonden ingediend kunnen worden via upload op de webapplicatie of bij wijze van het verzenden of overhandigen van papieren lijsten. Het indienen van de lijsten via de applicatie is facultatief, maar éénmaal een keuze gemaakt wordt voor een bepaalde indieningswijze is de vakbondsorganisatie gebonden aan deze keuze (ook in geval van aanpassing van de lijst). Het indienen via upload kan voor alle ondernemingen, ook voor de ondernemingen die geen gebruik maken van de applicatie.  

In geval de kandidatenlijsten worden ingediend via een upload op de webapplicatie (en bijgevolg ook de aanpassingen aan de lijsten en de vervanging van de kandidaten), moeten deze lijsten niet alleen conform zijn aan het model dat als bijlage gaat bij de wet, maar moet bovendien het bestandsformaat van het model gerespecteerd worden. Enkel het formaat excel kan gebruikt worden voor de upload van de kandidatenlijsten. Voor de aanpassing van de lijsten en de vervanging van de kandidaten kunnen enkel volgende formats gebruikt worden: .doc; .docx; .xls; .xlsx; .pdf; .odt; .ods.   

In geval de kandidatenlijsten (en bijgevolg ook de aanpassingen aan de lijsten en de vervanging van de kandidaten) overhandigd of per post verzonden worden, moeten deze documenten opgesteld worden conform aan de modellen opgenomen in de wet.  

Template kandidatenlijst  

Template kandidatenlijst (niet-vergrendeld) 

Modelformulier aanpassing na klacht  

Modelformulier aanpassing na klacht tegenvolledige lijst 

Modelformulier vervanging van kandidaten  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites