NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Afwijkingen op de grens van 3 uren bij koninklijk besluit

De duur van een arbeidsprestatie mag minder zijn dan 3 uren in de volgende gevallen : 

1) De werknemers en de werkgevers uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, namelijk :

  • de publieke sector, met uitzondering van het paramedisch personeel dat tewerkgesteld wordt door instellingen of personen die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen, alsmede van de apothekers ;
  • het rechtstreeks gesubsidieerd personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs. 

2) Bepaalde werknemers uitgesloten uit de socialezekerheidsregeling voor werknemers. Het betreft hier namelijk personen die prestaties leveren voor overheidsdiensten of activiteiten van openbaar nut tijdens de vakanties of buiten de normale werkuren, op voorwaarde dat hun tewerkstelling       25 arbeidsdagen gedurende een kalenderjaar niet overschrijdt : monitors en organisatoren van sportkampen tijdens de schoolvakanties of buiten de schooluren, personeel van de RTBF en van de VRT dat optreedt in de hoedanigheid van artiest, monitors en bewakers van vakantiekolonies     en speelpleinen, animators en monitors van socioculturele activiteiten of die sportinitiatie verstrekken georganiseerd door scholen of erkende organisaties buiten de schoolperiode of de schooluren. 

3) De werklieden waarvan het werk er uitsluitend in bestaat de lokalen waarin hun werkgever voor beroepsdoeleinden gehuisvest is, schoon te maken. 

4) De werknemers die niet onderworpen zijn aan de reglementering betreffende de arbeidsduur, namelijk : 

  • de huisarbeiders;
  • de dienstboden;
  • de handelsvertegenwoordigers;
  • de werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden;
  • de personen die werkzaam zijn in een familieonderneming.

5) De werklozen die activiteiten verrichten in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens