NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tegenstrijdige voorschriften tussen KB gebruik arbeidsmiddelen bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte en KB gebruik van PBM

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.  

Het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op hoogte en het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bedoeld om mekaar aan te vullen.

Het KB van 31-08-2005 stelt in artikel 5 dat de werkgever,de nodige materiële en organisatorische maatregelen moet nemen opdat de arbeidsmiddelen die ter beschikking van de werknemers worden gesteld geschikt zijn om het werk uit te voeren, zodanig dat het welzijn van de werknemers bij het gebruik ervan wordt verzekerd.

Om de keuze van de meest geschikte arbeidsmiddelen te verantwoorden zal de werkgever een risicoanalyse  en -evaluatie uitvoeren zoals geëist door de artikelen 8 en 9 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het welzijnsbeleid.  Hierbij wordt de hiërarchie van algemene preventiebeginselen, zoals omschreven in artikel 5 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 toegepast.  Uiteraard wordt hierbij steeds gestreefd om de risico's te voorkomen, of tenminste toch zo veel mogelijk in te perken.

Indien uit de beoordeling blijkt dat beschermingsmiddelen toch noodzakelijk zijn, zal voorrang gegeven worden aan collectieve, vóór individuele. 
Pas indien collectieve bescherming niet mogelijk of realiseerbaar is zullen individuele beschermingsmiddelen mogen gebruikt worden.

Het is pas in dit laatste geval, met andere woorden dat het gebruik van PBM absoluut noodzakelijk is, dat het KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van PBM van kracht wordt. 

En enkel in dit laatste geval moeten er PBM ter beschikking gesteld worden van zodra een val van een hoogte van meer dan twee meter kán voorkomen.

Het gebruik van PBM voor een lagere hoogte is niet zinnig vermits het beveiligingsapparaat pas efficiënt wordt vanaf een dergelijke hoogte.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites