NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Begrip

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid zijn arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker die een looptijd van 24 uur niet overschrijden en die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag of door de gewone inacitiviteitsdagen binnen de onderneming van de gebruiker.  

Voorbeelden: 

  • Een uitzendkracht werkt deeltijds en levert op dinsdag geen prestaties. Een dagcontract op maandag en op woensdag zal niet aanzien worden als opeenvolgende dagcontracten indien de afdeling waar de uitzendkracht werkt op dinsdag actief is. 
  • In de onderneming waar de uitzendkracht is tewerkgesteld, wordt tijdens het weekend nooit gewerkt. Dagcontracten op vrijdag en maandag worden aanzien als opeenvolgende dagcontracten.   

Regeling  

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker zijn slechts toegestaan voor zover de gebruiker de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van dergelijke contracten kan bewijzen.  

Concreet komt dit erop neer dat de gebruiker moet kunnen aantonen dat het werkvolume in zijn onderneming grotendeels afhangt van externe factoren of sterk schommelt (bv. horeca aan de kust), of nog, dat de aard van het uit te voeren werk verantwoordt waarom gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.  

Aan het gebruik van opeenvolgende dagcontracten is een bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure verbonden. Deze procedure verschilt al naargelang de onderneming al dan niet over een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging beschikt:  

  • Een gebruiker met een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moet elk semester zijn ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging informeren en raadplegen over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.

Indien in de ondernemingsraad of door de vakbondsafvaardiging bezwaren worden geuit tegen het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, wordt de zaak voorgelegd aan het paritair comité waaronder de gebruiker ressorteert.  

  • Wat de gebruikers zonder ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging betreft, deelt het uitzendbureau op het einde van iedere maand aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten de namen mee van de gebruikers zonder ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging die een beroep hebben gedaan op opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.  

Indien uit het onderzoek door het Fonds blijkt dat er in een individueel dossier sprake is van flagrant misbruik, wordt dit dossier voorgelegd aan het paritair comité waaronder de gebruiker ressorteert.  

Pas wanneer omtrent een bepaald geschil geen compromis kan worden gevonden in het paritair comité, kan de zaak worden voorgelegd aan de rechtbank.  

In dat geval rust de bewijslast op de gebruiker om aan te tonen dat in zijn onderneming een nood aan flexibiliteit bestaat die verantwoordt waarom gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten.  

Wanneer de gebruiker in het kader van deze procedure de nood aan flexibiliteit niet kan bewijzen, is het uitzendbureau aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een bijkomende vergoeding verschuldigd van twee weken loon.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites