NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Elektronisch stemmen

Begrip elektronisch stemmen 

De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen laat, zoals het geval was bij de vorige sociale verkiezingen, het elektronisch stemmen toe. Dit is een systeem waarbij de kiezers op de verkiezingsdag geen gebruik maken van papieren stembiljetten, maar hun stem uitbrengen via digitale weg. Sinds de sociale verkiezingen van 2012 dient men voor dit elektronisch stemmen niet  langer verplicht gebruik te maken van magnetische kaarten. Voor het overige bleven de voorwaarden en procedure tot elektronisch stemmen ongewijzigd, zoals bepaald in de artikelen 71 tot 77 van de wet. Een uitgebreide toelichting hierover kan u terugvinden in de brochure op deze website.

Beslissing omtrent het elektronisch stemmen 

De beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen moet met unanimiteit worden genomen door de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk. Bij ontstentenis aan deze organen, kan de werkgever hier niet eenzijdig toe beslissen.

De beslissing van de ondernemingsraad of het comité moet worden vermeld in het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt op dag X.

Modaliteiten van elektronisch stemmen 

Het is belangrijk dat elektronisch stemmen enkel en alleen een alternatief biedt voor de stemming bij wijze van papieren stembiljetten. Het kader waarbinnen de stemming plaats vindt is echter hetzelfde.

De kiesverrichtingen dienen dus plaats te vinden in een materieel stembureau, d.w.z. in een ruimte die zo is ingericht is dat het geheim der stemming is gewaarborgd. Bovendien gebeuren alle kiesverrichtingen onder toezicht van een fysiek stembureau, d.w.z. een college dat evenwichtig is samengesteld uit een voorzitter, secretaris en bijzitters. Dit stembureau draagt de verantwoordelijkheid voor de kiesverrichtingen en ziet toe op het regelmatige verloop ervan, meer in het bijzonder de vrijheid van de kiezer om in het geheim en zonder beïnvloeding of belemmering deel te nemen aan de stemming Tevens is er de aanwezigheid van getuigen, die desgevallend onregelmatigheden kunnen laten optekenen in het proces-verbaal van de stemming.

Een afwijkende modaliteit van elektronisch stemmen  (bijvoorbeeld stemmen van thuis uit, stemmen van op de individuele computer van de werknemer …) voldoet niet aan bovenstaande principes. Bij niet-overeenstemming met deze principes, dient de werkgever zich rekenschap te geven van de fragiliteit van zijn systeem, dat aanleiding zou kunnen geven tot betwistingen, met risico op nietigverklaring van de kiesresultaten. Immers, de stemming kan gecontesteerd worden vanaf het ogenblik dat een belanghebbende kan aantonen dat de kiesverrichtingen niet regelmatig verlopen zijn en dat er een mogelijke invloed zou kunnen zijn op de resultaten van de stemming.   

Het neerleggen van de software 

De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen schrijft voor aan de softwarefabrikant om een kopie van het systeem van elektronisch stemmen neer te leggen bij de Algemene Directie van de Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Deze neerlegging dient voor elke 4-jarige sociale verkiezingsperiode opnieuw te gebeuren. Het is dus noodzakelijk voor de ondernemingen die deze software wensen aan te schaffen om na te gaan of deze neerlegging heeft plaatsgevonden. De onderneming kan hiertoe bij de fabrikant het ontvangstbewijs vragen die deze kreeg van de FOD bij de neerlegging van de software.   

De neerlegging veronderstelt geen enkele verantwoordelijkheid namens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg betreffende de inhoud en de betrouwbaarheid van het systeem.    

Deze ondernemingen legden een kopie neer van hun systeem van elektronisch stemmen:

 

  • Elegio N.V. – versie 4.1.1. (vroeger: The eID Company)  
  • BlueKrypt B.V.B.A – OAdeo versie 5.11 (vervangt de versie 5.2.0)

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens