NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkgeversgroeperingen

 

 

Begripsomschrijving  

Via een werkgeversgroepering kunnen twee of meer bedrijven gezamenlijk werknemers aanwerven om die afwisselend of gelijktijdig bij elk van hen te laten werken. In dit verband wordt soms ook gesproken van co-sourcing of het delen van werknemers.  

De werknemer sluit daarbij slechts één arbeidsovereenkomst af met de werkgeversgroepering, die de enige juridische werkgever is en die de werknemer ter beschikking stelt aan de bedrijven die deel uitmaken van de groepering.  

Om dit te kunnen doen moet een werkgeversgroepering aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen en over een voorafgaande toelating beschikken vanwege de Minister van Werk.  


Toelating  

Omdat het systeem van de werkgeversgroepering een afwijking inhoudt op het verbod op terbeschikkingstelling, moeten werkgevers die zich willen groeperen in een werkgeversgroepering, hiervoor voorafgaandelijk toelating vragen aan de Minister van Werk.  

Deze toelating wordt voor advies voorgelegd aan een paritair orgaan binnen de Nationale Arbeidsraad. Binnen een termijn van twintig dagen na de ontvangst van dit advies deelt de minister zijn beslissing per aangetekende brief mee aan de werkgeversgroepering.  

De beslissing tot toelating treedt in werking de derde werkdag volgend op de verzending van de aangetekende brief.  

De minister bepaalt de duur van de toelating en duidt tevens het bevoegde paritaire comité aan waaronder de werknemers van de werkgeversgroepering zullen ressorteren:  

  • als alle werkgevers binnen de groepering tot hetzelfde paritaire comité behoren, dan is de minister verplicht dit paritaire comité aan te duiden;  
  • als niet alle leden van de werkgeversgroepering tot hetzelfde paritaire comité behoren, duidt de minister op advies van de Nationale Arbeidsraad één van de paritaire comités van de leden van de werkgeversgroepering aan als paritaire comité voor de werkgeversgroepering.  

De minister kan een einde stellen aan de toelating wanneer de werkgeversgroepering de voorwaarden vastgesteld in de toelating of de wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen die op hem rusten niet naleeft.  

De aanvragen tot toelating kunnen voorlopig slechts tot 30 juni 2017 worden ingediend, aangezien daarna het systeem zal worden geëvalueerd. De toelatingen die op dat moment bestaan, blijven na die datum evenwel van kracht voor de duur waarvoor zij zijn toegekend.  

Nota betreffende het indienen van een toelatingsaanvraag (PDF, 14 kB)


Vorm en toepassingsvoorwaarden  

De werkgeversgroepering moet de rechtsvorm aannemen van een economisch samenwerkingsverband of van een vzw, en het ter beschikking stellen van werknemers aan zijn leden als enig maatschappelijk doel hebben.  

De werkgeversgroepering mag haar werknemers alleen ter beschikking stellen van werkgevers die lid zijn van de groepering.  

De leden van de groepering zijn bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden ten aanzien van derden alsook ten aanzien van de ter beschikking gestelde werknemers.  

De groepering mag geen werknemers ter beschikking stellen aan een lid van de groepering in geval van staking of lock-out bij datzelfde lid.  

Tot slot kan de werkgeversgroepering voor de organisatorische en administratieve aspecten van haar opdracht een beroep doen op een externe organisator erkend als arbeidsmarktspecialist. Deze externe organisator mag actief zijn in de uitzendsector, maar dan zal de reglementering met betrekking tot de uitzendarbeid niet kunnen worden toegepast op de activiteiten die in het exclusieve kader van de werkgeversgroepering worden uitgeoefend.  


Arbeidsvoorwaarden  

In tegenstelling tot het verleden is de regeling van de werkgeversgroepering voortaan toegankelijk voor alle profielen en beroepen. Een werkgeversgroepering kan dus om het even welke werknemer aanwerven en is daarbij niet langer beperkt tot de doelgroep van moeilijk te plaatsen werknemers (langdurig niet-werkende werkzoekenden, leefloontrekkers of gerechtigden van de financiële sociale bijstand).  

De aangeworven werknemers moeten een schriftelijke arbeidsovereenkomst krijgen en dit voor de aanvang van de uitvoering van hun overeenkomst. In deze overeenkomst moet duidelijk vermeld zijn dat de overeenkomst gesloten wordt met het oog op ter beschikkingstelling van de werknemer aan de leden van de werkgeversgroepering.  

De arbeidsovereenkomst kan voor een onbepaalde duur, voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht worden gesloten.  

De minimale wekelijkse arbeidsduur moet minstens 19 uur bedragen, wat dus betekent dat ook deeltijdse contracten mogelijk zijn.  

De werknemer in een werkgeversgroepering die vóór zijn aanwerving een langdurig niet-werkende werkzoekende, begunstigde van het leefloon of gerechtigde van financiële sociale bijstand was, kan in afwijking van de gebruikelijke opzegtermijnen een einde stellen aan zijn arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn van 7 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de betekening van zijn opzegging. Deze mogelijkheid geldt echter niet voor werknemers die belast zijn met de leiding of het toezicht op de andere werknemers die ter beschikking worden gesteld door de groepering.  

Voor alle andere werknemers binnen de werkgeversgroepering zijn de gewone wettelijke opzeggingstermijnen van toepassing.  


Verplichtingen van de gebruiker  

De overeenkomst gesloten tussen de werkgeversgroepering en de gebruiker, lid van de groepering, moet schriftelijk worden vastgesteld vooraleer de werknemer ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker.  

Deze overeenkomst bepaalt de duur van de terbeschikkingstelling, die de geldigheidsduur van de door de minister verleende goedkeuring niet mag overschrijden. De overeenkomst kan worden hernieuwd binnen de grenzen van de toelating die door de minister werd verleend.  

Tijdens de duur van terbeschikkingstelling staat de gebruiker in voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming die gelden op de plaats van het werk.  

De gebruiker en de hem ter beschikking gestelde werknemer worden verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan wanneer:  

  1. de gebruiker een werknemer verder blijft tewerkstellen terwijl de werkgeversgroepering hem kennis heeft gegeven van haar beslissing om die werknemer terug te trekken;
  2. de werknemer door de gebruiker wordt tewerkgesteld buiten de periode bepaald in de overeenkomst met de werkgeversgroepering of buiten de geldingsduur van de door de minister verleende toelating.

Wettelijke referenties  

Artikel 186 t.e.m. 193 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. 

Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 juni 2015 en door het koninklijk besluit van 26 mei 2016.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites