NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Terbeschikkingstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject

Procedure en voorwaarden  

Het is uitzonderlijk toegestaan voor een werkgever die geen uitzendbureau is om niet-werkende werkzoekenden en leefloontrekkers die hij in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject heeft aangeworven, voor een beperkte tijd uit te lenen aan een ander bedrijf (gebruiker).  

Die toegelaten terbeschikkingstelling is onderworpen aan de volgende voorwaarden:  

 1. Het uitlenen van personeel mag niet tot de gewone activiteit(en) behoren van de werkgever die zijn werknemers uitleent:  
 • indien het uitlenen van personeel wel een gewone activiteit is van de werkgever, dan wordt hij aanzien als een uitzendbureau en gelden de regels m.b.t. de uitzendarbeid  
 1. De werknemers die kunnen worden uitgeleend moeten niet-werkende werkzoekenden of leefloontrekkers zijn, die worden aangeworven in het kader van een tewerkstellingstraject dat is erkend door het gewest waarin de vestiging ligt die de werknemer in dienst heeft genomen.  
 1. De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld op het ogenblik waarop de uitvoering van deze overeenkomst een aanvang neemt en in die overeenkomst moet uitdrukkelijk worden vermeld dat zij gesloten wordt met de bedoeling om de werknemer ter beschikking te stellen aan gebruikers.  
 1. De uitlening mag maar voor een beperkte duur gebeuren:  
 • een meerjarige uitlening of een uitlening voor onbepaalde tijd is dus niet mogelijk   
 1. De gebruiker mag de aan hem uitgeleende werknemers niet inschakelen ter vervanging van werknemers die hij in dienst heeft.  
 1. De voorwaarden en de duur van de uitlening, evenals de aard van de opdracht, moeten op voorhand worden vastgelegd in een geschrift, goedgekeurd door de gewestelijke bemiddelingsdienst, en ondertekend door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.  
 1. De gebruiker moet minstens 24 uur voorafgaand aan de uitlening de arbeidsinspectie (= Toezicht op de Sociale Wetten) verwittigen en tevens de vakbondsafvaardiging binnen zijn onderneming hiervan in kennis stellen:  
 • de verwittiging van de arbeidsinspectie gebeurt bij de inspecteur-districtshoofd van de lokale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de plaats waar de onderneming van de gebruiker is gevestigd:  
 • indien er in de onderneming van de gebruiker geen vakbondsafvaardiging is, moet de gebruiker de werknemersorganisaties in kennis stellen die zijn vertegenwoordigd in het paritair comité waaronder zijn onderneming ressorteert  

Het niet naleven van één van de hierboven gestelde voorwaarden heeft tot gevolg dat de uitlener en de gebruiker zich blootstellen aan de toepassing van de burgerlijke sancties en strafsancties die gelden bij overtreding van het verbod op terbeschikkingstelling.  

Arbeidsvoorwaarden tijdens de periode van toegelaten terbeschikkingstelling  

De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de uitgeleende werknemer blijft tijdens de duur van de terbeschikkingstelling verder bestaan. Alle contractuele verplichtingen in die relatie blijven dan ook behouden, zoals bv. de uitbetaling van het loon door de werkgever.  

Tijdens de duur van de toegelaten terbeschikkingstelling wordt de gebruiker wel mee aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, de lonen, de vergoedingen en de voordelen die uit de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever volgen.

De uitgeleende werknemer kan dus zijn loon opeisen bij de gebruiker indien zijn werkgever tekortschiet in zijn loonverplichtingen tijdens de periode van terbeschikkingstelling.  

Ook mogen de lonen, vergoedingen en voordelen die de uitgeleende werknemer ontvangt niet lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.  

Tussen de werknemer en de gebruiker ontstaat er geen contractuele verhouding. Wel oefent de gebruiker tijdens de periode van terbeschikkingstelling het feitelijke werkgeversgezag uit over de werknemer.  

Het is dan ook de gebruiker die instaat voor de toepassing van de regels inzake arbeidsreglementering en arbeidsbescherming die gelden op de plaats van het werk.  

Dit betekent dat de arbeidstijdregeling, het arbeidsreglement en de veiligheidsvoorschriften zoals die gelden bij de gebruiker, mee van toepassing zijn op de uitgeleende werknemer tijdens de periode waarin hij in de onderneming van de gebruiker werkt.  

Wettelijke referenties  

Artikel 32bis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers  

Koninklijk besluit van 13 juni 2006 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het ontvangen van de verwittiging bedoeld in artikel 32bis, § 3, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens