NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het huishoudelijk reglement


Om geldig te kunnen functioneren moet de ondernemingsraad beschikken over een huishoudelijk reglement. (HR).

Wie stelt het huishoudelijk reglement op? 

Model opgesteld op het niveau van het paritair comité

Sommige paritaire comités hebben een model van huishoudelijk reglement opgesteld. Dit model is van toepassing op de ondernemingen van hun sector en de ondernemingsraden moeten zich baseren op dit reglement maar hebben de mogelijkheid er wijzigingen en aanvullingen in aan te brengen die beter aangepast zijn aan de noden van de onderneming. 

Indien verschillende paritaire comités en dus huishoudelijke reglementen van toepassing zijn in de onderneming, dient alleen datgene te worden toegepast dat werd opgesteld door het paritair orgaan waaronder het grootste aantal werknemers van de onderneming ressorteert.  

Model opgesteld op het niveau van de onderneming

Wanneer het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert geen model huishoudelijk reglement heeft opgemaakt, komt het aan de ondernemingsraad toe om dit reglement op te stellen om geldig te kunnen functioneren.

Indien er al een ondernemingsraad werd opgericht na vorige sociale verkiezingen kan het bestaande huishoudelijk reglement hernomen worden maar moet door de ondernemingsraad aan het begin van de nieuwe legislatuur opnieuw goedgekeurd worden. Deze nieuwe start is trouwens het ideale ogenblik om er eventuele wijzigingen in aan te brengen.  

Inhoud van het huishoudelijk reglement

De wet voorziet dat het  huishoudelijk reglement 10 verplichte punten moet omvatten.  

De ondernemingsraad kan het huishoudelijk reglement wijzigen en aanvullen met bepalingen welke beter stroken met de noden van de onderneming op voorwaarde dat het minstens de tien bovenvermelde punten bevat.

De wijze waarop beslissingen worden genomen in de ondernemingsraad is niet één van de verplichte punten in het huishoudelijk reglement. Hieruit volgt dat, behalve als er andere modaliteiten hieromtrent opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement, de besluitvorming in de ondernemingsraad gebeurt met unanimiteit van de aanwezige leden.

Als de ondernemingsraad wil afwijken van dit principe van unanimiteit -en dit wordt aangeraden om een impasse in de besluitvorming te voorkomen-, is het noodzakelijk om  het huishoudelijk reglement aan te vullen met specifieke bepalingen betreffende het vereiste aanwezigheids- en/of beslissingsquorum.

Wettelijke referenties

Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven 

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites