NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Non-discriminatie op de werkplek

Discriminatie

Het is verboden iemand te discrimineren in het kader van de arbeidsbetrekkingen in de meest ruime zin, zowel in de particuliere als in de openbare sector. De wet geldt voor alle stadia van de arbeidsloopbaan, van de aanwerving en selectie tot de loonvoorwaarden, promotie en ontslag.

Er is sprake van discriminatie indien een verschil in behandeling gebaseerd is op geslacht, ras, kleur, afkomst, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religieuze of politieke overtuiging, gezondheid, handicap, … en niet objectief en redelijk gerechtvaardigd is. De discriminatie kan direct of indirect zijn. Zij is direct indien een verschil in behandeling geen objectieve en redelijke rechtvaardiging kent. Zij is indirect wanneer een ogenschijnlijk neutraal verschil in behandeling identieke gevolgen heeft als een directe discriminatie. Ook aanzetten tot discriminatie wordt beschouwd als discriminatie. In het domein van de werkgelegenheid kan een werkgever een verschil in behandeling slechts rechtvaardigen indien het om een wezenlijke en bepaalde beroepsvereiste gaat omwille van de aard van de activiteit of van de voorwaarden van de uitoefening daarvan.

Bescherming van de werknemer

De slachtoffers van discriminatie hoeven niet te vrezen voor een weerslag op hun beroepsleven wanneer zij hun situatie ter sprake brengen. De werknemers genieten in dergelijk geval immers een ontslagbescherming. De werkgever mag de arbeidsverhouding niet beëindigen, noch de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen, van een werknemer die een met redenen omklede klacht heeft ingediend bij de Arbeidsinspectie of een rechtsvordering heeft ingesteld (behalve om redenen die vreemd zijn aan die klacht of aan de rechtsvordering).

Mogelijke rechtsmiddelen

Een werknemer kan zich rechtstreeks richten tot het Toezicht op de Sociale Wetten. De inspecteurs zijn ertoe gemachtigd een verzoeningsprocedure op te starten om een einde te maken aan de discriminatie. Indien de werkgever dit weigert, kunnen de inspecteurs in ernstige en overduidelijke gevallen een proces-verbaal opstellen. Ze kunnen ook een rapport van de feiten opmaken dat kan opgevraagd worden door de arbeidsrechtbank.
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding staat ten dienste van mensen die het slachtoffer of getuige zijn van racistische handelingen of discriminatie. Een team van specialisten kan informatie geven, de voorgelegde situaties analyseren, oriënteren naar de bevoegde diensten, een klacht ontvangen, bemiddeling voorstellen of, naargelang het geval, samen met de betrokkene overwegen naar de rechtbank te stappen.

Bevordering van de diversiteit op het werk

Discriminatie is nefast voor de goede werking van ondernemingen. Ze komt vaak voort uit vooroordelen en stereotypen. Om deze te bestrijden, en op die manier discriminatie te voorkomen, opteren meer en meer ondernemingen en werkgevers voor een human resource beleid dat zo goed mogelijk een afspiegeling is van de diversiteit in de maatschappij. Deze diversiteitsplannen bevatten meerdere aspecten en kunnen verschillende vormen aannemen: maatregelen rond aanwerving en selectie, voorschriften voor goede praktijken, charters, informatiebrochures, acties naar klanten, …

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens