NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Procedure van het verzoek tot afwijking inzake de mededeling van inlichtingen

Het verzoek tot afwijking wordt vijftien dagen voor de vergadering van de ondernemingsraad aan alle leden toegestuurd. Dit gemotiveerd verzoek :

  • somt de punten op waarvoor de afwijking wordt aangevraagd en verduidelijkt bovendien of de afwijking betrekking heeft op de vorm of de termijn van de informatie ;
  • vermeldt gedetailleerd de redenen waarom de mededeling van de informatie in de voorgeschreven vorm of termijn, werkelijk aan de onderneming schade kan berokkenen;
  • herneemt alle documenten die nodig zijn om de gegrondheid van het verzoek te beoordelen. 

De ondernemingsraad onderzoekt het verzoek en stelt een verslag op waarin het standpunt van de partijen wordt weergegeven. Dit verslag wordt toegestuurd aan de cel Bedrijfsorganisatie. Het toegestuurde dossier bevat :

  • een beschrijving van de onderneming en haar activiteiten ;
  • het verzoek met vermelding van de punten waarvoor een afwijking wordt aangevraagd en van het voorwerp van de afwijking (vorm of termijn); uitvoerige motivering voor elk punt; de bijgevoegde documenten;
  • een door voorzitter en secretaris van de desbetreffende ondernemingsraad ondertekend verslag ;
  • de voorgestelde vervangende informatie of voorgestelde termijn waarbinnen de informatie zou kunnen verstrekt worden.  

Bij ontvangst van het dossier neemt de bevoegde ambtenaar van de cel alle nuttige maatregelen om het dossier te vervolledigen en verstuurt het dossier voor advies naar het Comité ad hoc. 

Dit Comité ad hoc onderzoekt het verzoek, ontbiedt of verhoort eventueel vertegenwoordigers van de werkgever of de werknemers in de ondernemingsraad en/of vraagt hen bijkomende inlichtingen. Het Comité ad hoc brengt een advies uit en stelt de cel Bedrijfsorganisatie ervan in kennis. 

De bevoegde ambtenaar van de cel Bedrijfsorganisatie, staat de afwijking toe of weigert ze en omkleedt zijn beslissing met redenen.

Een verzoek tot afwijking kan niet geweigerd worden indien het Comité ad hoc eenparig instemt met het verzoek.


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens