NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inhoudingen op het loon

De wet somt limitatief de sommen op die mogen worden in mindering gebracht op het loon. Het betreft hier :

 • de inhoudingen krachtens de belastingwetgeving, nl. de bedrijfsvoorheffing ;
   
 • de inhoudingen krachtens de wetgeving op de sociale zekerheid, nl. de persoonlijke sociale bijdragen van de werknemer) en krachtens particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid (zoals bijvoorbeeld de bijdragen voor groepsverzekeringen, fondsen voor bestaanszekerheid, …) ;
   
 • de geldboeten op voorwaarde dat ze werden vastgesteld in het arbeidsreglement;
   
 • de vergoedingen, schadeloosstellingen en intresten die verschuldigd zijn wanneer de werknemer zich verantwoordelijk gesteld ziet in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ;
   
 • de voorschotten in geld verstrekt door de werkgever, nl. de voorschotten verstrekt op een nog niet verschuldigd loon (zoals bijvoorbeeld in het kader van een lening gesloten tussen de werkgever en de werknemer) ; de werkgever mag niet eenzijdig een bedrag inhouden dat onverschuldigd betaald werd, op een later te betalen loon (Cass,, 19 januari 2004, R.W., 2004-2005, 509) ;
   
 • de gestelde borg voor het nakomen der verplichtingen van de werknemern.

Geen enkele andere inhouding mag unilateraal door de werkgever uitgevoerd worden.

Men is het erover eens dat de werkgever en de werknemer in onderlinge overeenstemming kunnen beslissen om de respectievelijke schulden te verrekenen. De rechtspraak aanvaardt dat de partijen kunnen overeenkomen om het loon te compenseren met de verplichting tot teruggave door de werknemer, op voorwaarde dat dit akkoord gesloten is nadat het loon eisbaar is geworden.

De sociale of fiscale inhoudingen worden op de eerste plaats uitgevoerd op het totale loon (in geld en in natura) en dit, zonder beperking. De andere inhoudingen daarentegen (geldboeten, vergoedingen en schadeloosstellingen, voorschotten in geld, borgstelling) mogen niet meer bedragen dan het door de wet vastgestelde maximumbedrag van 1/5 van het bij elke uitbetaling verschuldigde nettoloon in speciën.

Deze beperking van 1/5 is echter niet van toepassing wanneer de werknemer bedrog heeft gepleegd of vóór de afrekening van de verschuldigde vergoedingen en schadeloosstellingen zijn arbeidsovereenkomst heeft beëindigd.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites