NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De hoofdelijke aansprakelijkheid - algemene regeling

Toepassingsgebied 

De algemene regeling is van toepassing op opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die:

  1. voor bij koninklijk besluit (PDF, 85 kB) bepaalde activiteiten beroep doen op één of meerdere aannemers of onderaannemers, en die 
  2. door de inspectie via een schriftelijke kennisgeving op de hoogte worden gesteld dat hun aannemers of de na hun aannemers komende onderaannemers op zwaarwichtige wijze tekortschieten in hun verplichting om hun werknemers tijdig het loon te betalen waarop ze recht hebben.

De regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid is zowel binnen als buiten het kader van een keten van onderaannemers toepasselijk. Voor een schematisch overzicht van de potentieel hoofdelijk aansprakelijke personen kan worden verwezen naar dit schema (PDF, 87kB). Op basis van haar beoordelingsbevoegdheid bepaalt de inspectie wie zij schriftelijk in kennis stelt. Enkel wie een schriftelijke kennisgeving ontvangt, is hoofdelijk aansprakelijk.    

De regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid is niet van toepassing op de opdrachtgever-natuurlijke persoon die de bedoelde activiteiten uitsluitend voor privédoeleinden laat uitvoeren (bv. particulier die zijn woning laat bouwen).

Geviseerde loonschulden 

Deze opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers worden hoofdelijk aansprakelijk voor een periode die door de inspectie wordt bepaald in de kennisgeving. Deze periode vangt aan vanaf het verstrijken van 14 werkdagen na de schriftelijke kennisgeving en kan niet langer zijn dan één jaar.

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt slechts voor het loon dat eisbaar is geworden tijdens de periode van hoofdelijke aansprakelijkheid. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt dus enkel voor toekomstige loonschulden, niet voor loonschulden die dateren van voor de aanvang van de periode van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Uiteraard dient het steeds te gaan om loon (in de zin van de wet van 12 april 1965) dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is, maar dat niet werd betaald. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt echter niet voor de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bv. opzeggingsvergoeding).

Draagwijdte en omvang van de hoofdelijke aansprakelijkheid  

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de in kennis gestelde opdrachtgever, aannemer of onderaannemer gehouden is om over te gaan tot de betaling van het loon aan de werknemers van de aannemer of onderaannemer waarop de kennisgeving betrekking heeft (m.a.w. de werkgever die op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop ze recht hebben), wanneer hij hiertoe bij aangetekend schrijven wordt aangemaand door één van deze werknemers, dan wel door de inspectie.

Het precieze loonbedrag waarvoor de hoofdelijke aansprakelijkheid geldt, hangt af van wie de aanmaning verricht.

Aanmaning door de werknemer 

  1. Wanneer de hoofdelijk aansprakelijke rechtstreeks door één van de betrokken werknemers wordt aangesproken, heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid betrekking op het nog niet betaalde gedeelte van het door de werkgever (aannemer of onderaannemer waarop de kennisgeving betrekking heeft) verschuldigde loon (eisbaar geworden tijdens de periode van de hoofdelijke aansprakelijkheid).
  2. De hoofdelijk aansprakelijke kan wel de omvang van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid beperken in functie van de in zijn voordeel geleverde prestaties.

De hoofdelijk aansprakelijke heeft de mogelijkheid om te bewijzen dat de arbeidstijd die de betrokken werknemer heeft besteed in het raam van de activiteiten die hij hetzij rechtstreeks hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers laat uitvoeren, beperkt is tot een welbepaald aantal uren. 

In die situatie heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid slechts betrekking op het met deze prestaties overeenstemmend niet betaalde gedeelte van het verschuldigd loon (eisbaar geworden tijdens de periode van de hoofdelijke aansprakelijkheid).

A fortiori, wanneer de potentieel hoofdelijk aansprakelijke bewijst dat de betrokken werknemer geen prestaties heeft geleverd in het raam van de activiteiten die hij heeft laten uitvoeren, dan is hij niet hoofdelijk aansprakelijk.

Aanmaning door de inspectie 

  1. Wanneer de hoofdelijk aansprakelijke door de inspectie wordt aangemaand, heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid enkel betrekking op het niet betaalde gedeelte van het verschuldigde loon (eisbaar geworden tijdens de periode van de hoofdelijke aansprakelijkheid) dat overeenstemt met de prestaties geleverd in het raam van de activiteiten die hij, hetzij rechtstreeks hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers, laat uitvoeren.
  2. Wanneer echter niet kan worden vastgesteld welke prestaties de betrokken werknemers hebben geleverd in het raam van de werken die de hoofdelijk aansprakelijke, hetzij rechtstreeks hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers laat uitvoeren, dan heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid betrekking op de betaling aan elke betrokken werknemer die vermeld is op een lijst die samen met de aanmaning wordt overgemaakt door de inspectie, van een percentage van een door koninklijk besluit (PDF, 85kB) bepaald minimumloon.

Dit percentage is gelijk aan het aandeel, die de activiteiten die door de betrokken werkgever worden uitgevoerd in het raam van de opdracht die de hoofdelijk aansprakelijke hetzij rechtstreeks hetzij via intermediaire aannemers of onderaannemers laat uitvoeren, vertegenwoordigen in de omzet van de betrokken werkgever gedurende een bij koninklijk besluit (PDF, 85kB) bepaalde referteperiode.

Aanplakkingsverplichting  

De aannemer of onderaannemer waarop de kennisgeving betrekking heeft (de werkgever die op zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop ze recht hebben) ontvangt vanwege de inspectie een afschrift van de kennisgeving en dient dit aan te plakken op iedere plaats waar hij werknemers tewerkstelt.

De in kennis gestelde opdrachtgever, aannemer of onderaannemer dient eveneens een afschrift van de kennisgeving aan te plakken op iedere plaats waar hij werknemers tewerkstelt.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites