NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitbetaling van hand tot hand

 Sinds1 oktober 2016, kan het loon in principe enkel nog op girale wijze worden uitbetaald.

De uitbetaling van het loon van hand tot hand blijft echter mogelijk indien een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik dit toelaten, en dit overeenkomstig de modaliteiten bepaald bij de betrokken cao, of het betrokken akkoord of gebruik.

De collectieve arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden voorgeschreven door de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités.

Het impliciet sectoraal akkoord of het sectoraal gebruik dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand toelaat, moet worden geformaliseerd bij het betrokken paritair orgaan volgens een strikte procedure en moet worden bekendgemaakt op de website van de FOD Werk.

Overgangsregeling: het is mogelijk dat een impliciet sectoraal akkoord of gebruik geldig werd neergelegd bij het betrokken paritair orgaan met het oog op zijn formalisering en bekendmaking  vòòr 1 oktober 2016, maar dat de procedure hiertoe niet werd afgesloten voor deze datum.

Indien dergelijke neerlegging bij het paritair orgaan plaatshad voor 1 oktober 2016, maar de procedure met het oog op de formalisering en bekendmaking van het akkoord of het gebruik nog loopt op deze datum, wordt hierover ook geïnformeerd op de website van de FOD Werk.

In dat geval blijft de uitbetaling van het loon van hand tot hand mogelijk totdat de procedure volledig werd beëindigd binnen het betrokken paritair orgaan. Indien het neergelegde impliciet sectoraal akkoord of gebruik niet binnen de voorgeschreven termijn werd betwist of verworpen, neemt het paritair orgaan akte van het bestaan ervan en wordt het akkoord of gebruik op de website van de FOD Werk bekendgemaakt. Indien het neergelegde impliciet sectoraal akkoord of gebruik daarentegen binnen de voorgeschreven termijn op gemotiveerde wijze werd betwist of verworpen, is een uitbetaling van hand tot hand niet meer mogelijk na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van deze betwisting of verwerping op de website van de FOD Werk.  

Let op, de partijen die geldig een akkoord hebben gesloten of een gebruik hebben vastgesteld dat werd bekendgemaakt op de website van de FOD Werk, kunnen dit ten allen tijde opzeggen. In dat geval wordt de opzegging bekendgemaakt op dezelfde site. De uitbetaling van het loon van hand tot hand is niet meer toegelaten na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag van deze bekendmaking.

 Samenvattend: het is steeds nuttig om op de website van FOD Werk na te gaan of een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand toelaat in onderhandeling is, van kracht is, of, integendeel, werd opgezegd. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites