NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkzaamheden van de FOD WASO ter ondersteuning van de ondernemingen voor de organisatie van de sociale verkiezingen 2016

De presentatie van de voorlopige resultaten drie dagen na het einde van de sociale verkiezingen binnen de ondernemingen zou niet mogelijk geweest zijn zonder de volgende werkzaamheden van de FOD.     

Webapplicatie - Het verzamelen van de gegevens met het oog op de statistieken   

Ter gelegenheid van de sociale verkiezingen, hadden de ondernemingen de keuze om hun administratieve en statistische gegevens hetzij via de webapplicatie, hetzij via de post mee te delen.  Ondanks het feit dat deze elektronische overdracht van gegevens niet verplicht was, was deze wijze een succes, aangezien slechts een kleine minderheid van de ondernemingen gebruik gemaakt heeft van de papieren statistische steekkaart. In het verleden kon men enkel via deze papieren steekkaart zijn resultaten overmaken. De hoge mate waarin gebruik werd gemaakt van de webapplicatie toont de gebruiksvriendelijkheid ervan aan.  

Deze techniek van verzending vermindert de administratieve lasten voor de ondernemingen, verhoogt de kwaliteit van de gegevens in de databank en versnelt de behandeling van de resultaten.  

Met behulp van deze techniek van verzending kunnen de resultaten nu ook vlugger verzameld worden dan vroeger.  

Webapplicatie - Diensten en documenten ter beschikking gesteld van de verantwoordelijken voor de organisatie van de verkiezingen in de ondernemingen en de mogelijkheid om de verschillende documenten up te loaden naar de webapplicatie zodat geen verzending per post meer nodig is 

Deze diensten en documenten hebben als doel de taak van de organisatie van de sociale verkiezingen te vergemakkelijken en de kosten voor de ondernemingen te verminderen, en dit alles om de procedure efficiënter te maken (de juiste informatie naar de juiste  bestemmeling zenden). 

Modelformulieren, te downloaden van de website van de FOD  

De personen verantwoordelijk voor de organisatie van de sociale verkiezingen in de ondernemingen hadden de mogelijkheid om documenten te downloaden van de website van de FOD. Eens ingevuld, konden deze documenten worden gebruikt voor de mededeling binnen en buiten de onderneming (met dit laatste worden bedoeld de representatieve werknemersorganisaties en, desgevallend, de FOD Werkgelegenheid). Concreet betreffen deze mededelingen de basisinformatie op dag X – 60, de beslissingen te nemen door de werkgever op dag X-35, het bericht op dag X, alsook de modelproces-verbalen van de verkiezingen.  

Deze documenten werden gratis ter beschikking gesteld van de personen verantwoordelijk voor de organisatie van de sociale verkiezingen in de ondernemingen.   

Upload van de documenten naar de webapplicatie – Opheffing van papieren verzending   

Tot 2004 moesten de ondernemingen zelf een afschrift van de informatie en van de beslissingen, aangeplakt binnen de onderneming in het kader van de sociale verkiezingen, alsook een afschrift van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en het proces-verbaal van de verkiezingen verzenden naar elke representatieve werknemersorganisatie afzonderlijk (ACV, ABVV, ACLVB en NCK).  

Dit gebeurde via afzonderlijke verzending per post, meestal aangetekend, om een bewijs van verzending te hebben.  

In 2007-2008 konden de ondernemingen deze formulieren onder elektronische vorm verzenden naar één centraal e-mailadres bij de FOD Werkgelegenheid. Deze verzending werd vervolgens verspreid door de FOD naar de verschillende representatieve werknemersorganisaties.  

Voor de sociale verkiezingen van 2012 werd een systeem voor upload van de documenten ontwikkeld,  binnen de webapplicatie zelf. Op die manier beschikten de ondernemingen over een unieke en beveiligde tool om hun mededelingen buiten hun onderneming te versturen (zowel naar de FOD als naar de representatieve werknemersorganisaties). Deze tool verenigt gebruiksgemak, tijdswinst, financiële besparingen en veiligheidswaarborgen in één enkel instrument.  

Hoewel deze uploadmogelijkheid niet verplicht was, is er sprake van een groot succes. Ter informatieve titel, bedraagt het aantal geüploade documenten voor de sociale verkiezingen van 2016:  

  • voor 96%  opgestarte procedures verstuurden de ondernemingen hun mededelingen aan de vakbonden via de webapplicatie;
  • voor 93% opgestarte procedures verzonden de ondernemingen hun PV via de web applicatie.  

Indienen van de kandidatenlijsten door de representatieve werknemersorganisaties via een upload op de webapplicatie   

Voor de sociale verkiezingen 2016 werd een stap verder gezet in de digitalisering van de verkiezingsprocedure: nu kunnen de representatieve werknemersorganisaties hun kandidatenlijsten digitaal indienen door deze op te laden op de webapplicatie. Hiertoe werd een modelformulier ontwikkeld, zowel voor het indienen van de kandidatenlijsten als voor de aanpassingen van de lijsten en de vervangingen van kandidaten later in de procedure.  

Informatie 

Om de organisatie van de sociale verkiezingen te vergemakkelijken, heeft de FOD aan de betrokkenen verschillende informatie-instrumenten ter beschikking gesteld om hen wegwijs te maken in doorheen de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure.  

Website

Een speciale module op de website van de FOD was gewijd aan de sociale verkiezingen. 

Deze website bevat informatie over de organisatie van de verkiezingen, antwoorden op juridische en meer praktische vragen, modelformulieren te gebruiken door de ondernemingen (zowel blanco als ingevulde formulieren waarop men zich kon baseren voor de eigen procedure), alsook de van toepassing zijnde wetgeving en reglementering.  

Sinds de maand oktober 2015, de datum van de creatie van deze speciale module sociale verkiezingen, hebben 122.857 bezoekers de website geconsulteerd.  

Individuele hulp


De ondernemingen konden eveneens beroep doen op de diensten van een helpdesk voor hun individuele vragen aangaande praktische problemen dan wel juridische kwesties.  

Meer dan 10.000 vragen werden schriftelijk beantwoord (per brief, maar vooral per mail). Alle schriftelijke vragen werden schriftelijk beantwoord.  

Een gelijk aantal vragen werd ook onmiddellijk telefonisch behandeld.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens