NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Paritair comité voor de landbouw - Uittreksel uit de notulen

Paritair comité voor de landbouw - PC 144 - 
Voltallige vergadering van 26 september 2016 - Uittreksel uit de notulen 

De leden van het paritair comité voor de landbouw stellen eenparig het volgende vast:

Per aangetekende brief van 23 februari 2016 heeft de Boerenbond, organisatie vertegenwoordigd in het PC, aan het paritair orgaan het bestaan bekendgemaakt van een vaststaand gebruik in verband met de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector en van een impliciet akkoord over dit gebruik.

Het gebruik is van toepassing op de seizoen- en gelegenheidspersoneel van de ondernemingen die ressorteren onder het PC voor de landbouw. Het betreft zowel het loon als de voorschotten op het loon.

De bedragen die worden gestort als bezoldiging kunnen van hand tot hand worden betaald tegen loonkwijting. Een afschrift van de loonkwijting wordt opgesteld in een taal die wordt begrepen door de werknemer.

De afrekening van de bezoldiging wordt opgenomen in een loonfiche, die expliciet, bovenop alle wettelijke vermeldingen, de voorschotten op het loon vermeldt die werden gegeven.

De brief van de Boerenbond werd voor de eerste maal onderzocht tijdens de voltallige vergadering van het paritair comité op 1 maart 2016.

Geen enkele gemotiveerde negatieve reactie werd aan het paritair comité gericht via de voorzitter ervan.

Van de kennisgeving van het impliciet akkoord over het gebruik dat hierboven werd uiteengezet werd akte genomen tijdens de voltallige vergadering van 26 september 2016.

De sociale partners vertegenwoordigd in het PC voor de landbouw hebben verklaard dat zij zich opnieuw met de zaak willen bezighouden tijdens de onderhandelingen over het sectoraal akkoord 2017-2018.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens