NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sectorale verzekeringen - Openbaarheid

Voorstelling

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onze Federale Overheidsdienst beslist een procedure in te stellen die ervoor zorgt dat er openbaarheid wordt gegeven aan de intentie van de sociale partners om een sectoraal voordeel in te voeren waarvoor de tussenkomst van een marktdeelnemer noodzakelijk is.

Hierdoor zal elke geïnteresseerde marktdeelnemer zich kunnen doen kennen en een offerte kunnen maken, alvorens de sociale partners een keuze maken.

Over welke CAO’s gaat het?

Het arrest heeft betrekking op CAO’s die algemeen verbindend zullen worden verklaard bij Koninklijk besluit en die:

- een opdracht toevertrouwen aan een marktdeelnemer;
- of die aan een derde, meestal het Fonds voor bestaanszekerheid, de opdracht geven om een marktdeelnemer te kiezen en met deze een contract te sluiten.

Het betreft in het bijzonder CAO’s die een sectorale hospitalisatieverzekering of een aanvullend sectoraal pensioenstelsel invoeren.

Wat is een marktdeelnemer?

Een marktdeelnemer is een dienstverlener die prestaties levert tegen een vergoeding, bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.

Op welke wijze wordt de openbaarheid georganiseerd?

Van zodra een paritair comité overweegt een CAO te sluiten waarin een opdracht op exclusieve wijze wordt toevertrouwd aan een marktdeelnemer wordt een bericht op deze website gepubliceerd.

In dit bericht zal onder meer melding worden gemaakt van de gegevens van de contactpersoon en van de deadline voor het indienen van de offertes.

De geïnteresseerde verzekeringsmaatschappijen kunnen zich richten tot de contactpersoon voor verdere informatie.

Hieronder vindt u de lijst van de gepubliceerde berichten.

Referentie

Arrest van 17 december 2015, Unis, C-25/14 

Lijst van gepubliceerde berichten

Bericht I. 

Dit bericht is een gemeenschappelijk bericht voor verschillende paritaire comités: 

Paritair Comité voor het garagebedrijf - PC 112
Paritair Subcomité voor de metaalrecuperatie - PSC 142.01
Paritair Subcomité voor het koetswerk - PSC 149.02
Paritair Subcomité voor de edele metalen - PSC 149.03
Paritair Subcomité voor de metaalhandel - PSC 149.04

Voorgesteld verzekeringsstelsel: pensioen- en solidariteitstoezeggingen

Gedekt risico: De pensioentoezeggingen zijn van het type vaste bijdrage zonder rendementsgarantie en voorzien in een dekking bij leven en een dekking bij overlijden (terugbetaling van de verworven reserves).

De solidariteitstoezeggingen voorzien in de volgende prestaties:

- premievrijstelling gedurende periode van economische werkloosheid;
- premievrijstelling gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van (beroeps)ziekte en/of (arbeids)ongeval;
- rente-uitkering in geval van overlijden.

Aantal betrokken werknemers: (cijfers op 5 september 2016)

- 48.434 actieve aangeslotenen;
- 65.006 passieve aangeslotenen met verworven rechten en
- 21.045 passieve aangeslotenen met latente rechten.

Voorziene budgettaire marge: -

Deadline voor de indiening van de offertes: 28 november 2016

Contactpersoon: Walter Cnop (Voorzitter VZW Sefocam)

VZW Sefocam
Woluwedal 46
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

E-mail: Walter.cnop@acv-csc.be
Tel. 02 / 244 99 11
 

Bericht II. 

Benaming en nummer van het Paritair Comité: Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, 149.01

Voorgesteld verzekeringsstelsel: Pensioen- en solidariteitstoezegging

Gedekt risico: 

De pensioentoezegging is van het type vaste bijdrage zonder rendementsgarantie en voorziet in een dekking bij leven en een dekking bij overlijden (terugbetaling van de verworven reserves).

De solidariteitstoezegging voorziet in de volgende prestaties:

  • financiering van aanvullende pensioenopbouw gedurende periode van tijdelijke werkloosheid (technische stoornis, slecht weer, economische werkloosheid), alsook werkloosheid wegens overmacht of sluiting wegens jaarlijkse vakantie;
  • financiering van aanvullende pensioenopbouw gedurende periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, invaliditeit, bevallings-of zwangerschapsrust, vaderschapsverlof en de periodes die worden gedekt door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte;
  • forfaitaire vergoeding van inkomstenverlies in geval van overlijden.

Aantal betrokken werknemers: 

80783 waarvan:

26 966 actieve aangeslotenen en;
53 817 passieve aangeslotenen.

Voorziene budgettaire marge: -

Deadline voor de indiening van de offertes: 4 juli 2017

Contactpersoon: 

Peter Claeys, Directeur van VOLTA
Marlylaan 15/8
1120 Brussel
Tel.: 02 612 99 66
info@volta-org.be
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites