NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Algemene verlaging van de loonkost

Op basis van het klassieke economische schema van vraag en aanbod, speelt de loonkost een belangrijke rol voor de tewerkstelling. Algemeen kan men stellen dat hoe lager de loonkost is, hoe sneller een werkgever zal geneigd zijn om bijkomend personeel aan te werven. Omgekeerd zal een hogere loonkost een negatief effect hebben op de tewerkstelling.


De loonkost bestaat enerzijds uit het brutoloon, verschuldigd door de werkgever aan de werknemer, en anderzijds de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid die de werkgever rechtstreeks verschuldigd is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De federale maatregelen op vlak van de loonkost speelt in op beide facetten.

Matigen van de brutolonen

Het brutoloon verschuldigd voor een tewerkstelling komt in principe tot stand via individueel overleg tussen werkgever en werknemer. In de praktijk spelen de loonbarema’s die per sector worden afgesproken in de paritaire comités een cruciale rol. De lonen van de werknemers mogen niet lager zijn dan de lonen zoals afgesproken in de collectieve arbeidsovereenkomsten. U vindt meer informatie over de lonen op ‘Loon’.

Ondanks het feit dat de lonen in België niet bij wet worden bepaald of opgelegd, komt de federale overheid toch tussen in de loonvorming.

Via de loonmatiging wordt getracht om de sociale partners ertoe te brengen tijdens het tweejaarlijks Interprofessioneel overleg afspraken te maken rond de maximale stijging van de lonen. U vindt hierover informatie op ‘Loonnorm’.

Ook wordt de loonstijging soms tegengegaan door de automatische indexering van de lonen tijdelijk uit te schakelen. U vindt hierover informatie op ‘Indexsprong’.

Verlagen van de sociale bijdragen

De patronale basisbijdrage voor de sociale zekerheid bedraagt tot en met het eerste kwartaal 2016 24,92% voor de private sector. Daarbovenop komt een loonmatigingsbijdrage van 7,48%, wat het totaal van de bijdragen op 32,40% van het brutoloon brengt.

Voor handarbeiders worden de sociale bijdragen berekend op 108% van het brutoloon. Deze verhoging wordt verklaard door het feit dat de handarbeiders vakantiegeld krijgen vanuit de vakantiekassen en op dit vakantiegeld zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. Bij bedienden wordt het vakantiegeld gewoon door de werkgever betaald.

Naast deze patronale basisbijdrage betalen werkgevers nog een paar kleine bijdragen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • 1,60% (1,69% met loonmatigingsbijdrage) voor de werkloosheid, enkel voor werkgevers met minstens tien werknemers
  • de gewone en bijzondere bijdrage voor het Fonds Sluiting Ondernemingen
  • de bijdragen voor de risicogroepen

Specifieke maatregelen bestaan om deze sociale bijdragen te verlagen.

In de eerste plaats zorgt de structurele vermindering voor een algemene verlaging van de patronale basisbijdragen. Deze structurele vermindering is enkel van toepassing voor werknemers die volledig onderworpen zijn aan alle basisregelingen van de sociale zekerheid. Concreet betekent dit dat, met uitzondering van een paar speciale statuten, zowat alle private werknemers onder de toepassing van de structurele vermindering vallen. Voor de non-profitsector gelden een paar speciale regels.

In het kader van de ‘taks-shift’ (Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht) zal de structurele vermindering omgevormd worden tot een vermindering die zich richt op werknemers met een laag tot gemiddeld loon, terwijl tegelijk de bijdragevoet van de patronale basisbijdragen verlaagt van 32,40% naar 25%. Zie ‘Taks-shift - Verlaging van de Sociale bijdragen’.

Specifiek bestaat voor de non-profitsector het stelsel van de Sociale Maribel. De opbrengst van deze vermindering van de RSZ-bijdragen wordt doorgestort aan een Sectoraal Fonds Sociale Maribel. Deze fondsen, ingericht per paritair (sub)comité gebruiken deze middelen voor de subsidiëring van de loonkost van bijkomende tewerkstelling in de sector.

 U vindt meer informatie over te vinden :

 


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens