NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Loonbescherming - Verslag vergadering PC 324

Uittreksel van het verslag van de vergadering van het paritair comité voor de diamantnijverheid en –Handel d.d. 23.11.2016.   

1. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand (Belgisch Staatsblad van 19.01.2016.-betwisting   

De Voorzitter brengt de leden van het paritair comité in herinnering dat tijdens de vergadering van 27 juni 2016 voor het eerst de problematiek van de uitbetaling van het loon van hand tot hand door de leden van het paritair comité besproken werd . Mevrouw Vancauwenberghe informeerde de vergadering dat kortelings overeenkomstig artikel 2 laatste alinea van het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik een schrijven uitgaande van de werkgeversorganisaties-(Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid en de Vereniging der Kempische Diamantwerkgevers) in verband met de kennisgeving van een sectoraal gebruik

inzake de uitbetaling van hand tot hand, zal toegestuurd worden. 

In toepassing van artikel 2 van hogervermeld koninklijk besluit heeft het "Syndicaat der Belgische

Diamantnijverheid" alsook de "Vereniging der Kempische Diamantwerkgevers" bij aangetekend schrijven d.d. 04/07/2016 het sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van loon van hand tot hand, evenals de beschrijving ervan (*) ter kennis gebracht van het paritair comité. 

(*) Het sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand wordt toegepast door

verscheidene werkgevers welke ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de

Diamantnijverheid-en —handel. De betaling van hand tot hand van het loon gebeurt aan het

werkliedenpersoneel, zijnde diamantarbeiders, -arbeidsters en leerlingen die door de voormelde werkgevers worden tewerkgesteld en dit met uitzondering van de technische bedienden. Het is derhalve niet zo dat dit gebruik slechts wordt toegepast door ondernemingen die een specifieke activiteit uitoefenen. Het van hand tot hand uitbetaalde loon wordt op de loonstrook vermeld. 

De uitbetaling van hand tot hand gebeurt wekelijks. De cash-uitbetaling vindt plaats waar de arbeid wordt verricht. 

Derhalve vragen beide hogervermelde representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de schoot van het paritair comité voor de diamantnijverheid en-handel, het paritair comité dan ook uitdrukkelijk om het loon cash te betalen, te erkennen en toe te laten. 

De Voorzitter informeert de vergadering dat in toepassing van artikel 4 van het hogervermeld koninklijk besluit nl. het ontbreken van een gemotiveerde negatieve reactie van één representatieve vertegenwoordigde organisaties, in de vorm en binnen de termijn als bedoeld in artikel 3, de kennisgeving van het sectoraal gebruik aan de agenda van de vergadering geplaatst werd. 

Vervolgens nemen de leden van het paritair comité akte van het sectoraal gebruik evenals de beschrijving (*) ervan. De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties vragen uitdrukkelijk dat het van hand tot hand uitbetaalde loon duidelijk wordt vermeld op de loonstrook. 

De Voorzitter zal de vaststelling van het bestaan van een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van loon van hand tot hand evenals de beschrijving ervan aan de AD Individuele Arbeidsbetrekkingen overmaken met het oog op de bekendmaking ervan op de website van de FOD WASO.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens