NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De representatieve organisatie van kaderleden

De wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (artikel 14) heeft de representatieve organisaties van kaderleden gedefinieerd als interprofessionele organisaties van kaderleden die voor het gehele land zijn opgericht en die ten minste 10.000 leden tellen. 

De wet heeft bovendien bepaald dat die organisaties als representatief zullen erkend worden door de Koning volgens de nadere regelen en de procedure die Hij bepaalt. De Nationale Arbeidsraad brengt in het kader van de erkenningsprocedure advies uit. 

De wet van 4 december 2007 (artikel 5) omschrijft nader de procedure die de organisaties van kaderleden dienen te volgen willen zij erkend worden. 

Zij moeten het verzoek bij een ter post aangetekende brief richten tot de federale minister die de werkgelegenheid onder zijn bevoegdheden heeft. Dit verzoek moet vergezeld zijn van : 

  • een afschrift van hun statuten;
  • een lijst van hun leiders;
  • hun benaming;
  • hun adres;
  • hun telefoonnummer.  

Ze moeten eveneens elk gegeven eraan toevoegen dat dienstig is om vast te stellen of zij de voorwaarden vervullen vastgelegd in artikel 14 van de bovenvermelde wet van 20 september 1948. 

Alvorens een representatieve organisatie van kaderleden te erkennen, wint de Koning het advies in van de Nationale Arbeidsraad. Deze deelt zijn advies mede binnen twee maanden na de hem gedane aanvraag, bij ontstentenis wordt eraan voorbij gegaan.

Volgens deze procedure werd bij koninklijk besluit van 26 november 1986 één organisatie van kaderleden erkend als representatieve organisatie van kaderleden. Het gaat zoals bij de vorige sociale verkiezingen om de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel. Deze kreeg het lijstnummer 4 toegekend. 

Geen enkele andere organisatie heeft naar aanleiding van de sociale verkiezingen van het jaar 2016 haar erkenning gevraagd.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens