NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Beroep tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ingevolge de re-integratiebeoordeling

Als de werknemer niet akkoord gaat met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer om hem definitief ongeschikt te verklaren voor het overeengekomen werk (zie hoger onder III.), kan hij tegen deze beslissing een beroep instellen bij de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk of TWW (art. I.4-80, §1). De beroepsprocedure schorst het re-integratietraject, dat pas kan worden hernomen van zodra het resultaat van de beroepsprocedure bekend is bij werkgever en werknemer. Deze beroepsprocedure is gebaseerd op de bestaande beroepsprocedure in artikel I.4-62 e.v., maar werd wel enigszins aangepast om binnen het bijzondere kader van de re-integratieprocedure te passen.

Let op: De beroepsprocedure is uitsluitend mogelijk wanneer uit de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer volgt dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk, m.a.w. bij traject C of D. In alle andere gevallen gaat het nl. om tijdelijke situaties (tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk of nog geen re-integratiebeoordeling mogelijk).
 

Instellen beroepsprocedure

De werknemer moet het beroep instellen binnen de 7 werkdagen nadat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hem het formulier voor de re-integratiebeoordeling waaruit de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk blijkt, heeft bezorgd (art. I.4-80, §2). Hij richt daarvoor een aangetekende brief aan de geneesheer-sociaal inspecteur van de regionale directie TWW. De werknemer moet ook de werkgever verwittigen van het feit dat hij de re-integratiebeoordeling aanvecht, aangezien de werkgever dan (nog) geen verdere stappen moet of kan zetten in het re-integratietraject totdat de beroepsprocedure is afgelopen.

Behandeling beroep

De geneesheer-sociaal inspecteur organiseert vervolgens een overleg met de betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de behandelend geneesheer van de werknemer. Bij dit overleg moeten deze artsen ook alle stukken meebrengen die nuttig kunnen zijn voor de beoordeling van de gezondheidstoestand van de werknemer (art. I.4-80, §3). Eventueel kan ook de werknemer worden opgeroepen om te worden gehoord en onderzocht. Vervolgens nemen de drie artsen (geneesheer-sociaal inspecteur, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en behandelend arts) een beslissing bij meerderheid van stemmen. Als één van de betrokken artsen niet opdaagt tijdens het overleg, of als er geen akkoord wordt bereikt, neemt de geneesheer-sociaal inspecteur zelf de beslissing (art. I.4-80, §4). Deze beslissing moet worden opgenomen in een medisch verslag dat wordt opgemaakt door de geneesheer-sociaal inspecteur, dat door alle aanwezige artsen wordt ondertekend en dat in het gezondheidsdossier van de werknemer zal worden bewaard (en uiteraard valt onder het medisch beroepsgeheim). De geneesheer-sociaal inspecteur deelt vervolgens het resultaat van de beroepsprocedure mee aan de werkgever en aan de werknemer (art. I.4-80, §5).

Gevolg beroepsprocedure

Als uit de beroepsprocedure blijkt dat de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer wordt bevestigd (m.a.w. definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk), dan kan het re-integratietraject vanaf dat punt worden verdergezet, hetzij door ander of aangepast werk te gaan zoeken (TRAJECT C), hetzij, wanneer uit de re-integratiebeoordeling blijkt dat geen ander of aangepast werk mogelijk is (TRAJECT D), door het overmaken van de beslissing aan de adviserend geneesheer (= einde traject).

Als de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer daarentegen niet wordt bevestigd, dan herbekijkt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de re-integratiebeoordeling en neemt hij een nieuwe beslissing (art. I.4-80, §6). Aangezien het belangrijkste twistpunt hier de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk betreft, zal de nieuwe beslissing in de meeste gevallen wellicht leiden tot TRAJECT A of TRAJECT B.

Let op: een werknemer kan slechts één keer de beroepsprocedure aanwenden tijdens een lopend re-integratietraject (art. I.4-80, §7), dit om te voorkomen dat men beroep blijft instellen tegen een bevestigde definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk.


Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites