NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bijkomende projecten voor jongeren

Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor de realisatie van een bijkomend project dat zich richt op de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar die tot de risicogroepen behoren. Per projectperiode van twee jaren is hiervoor in totaal 12 miljoen euro voorzien.

Deze middelen zijn afkomstig van werkgevers die niet ressorteren onder het toepassingsgebied van een CAO risicogroepen gesloten op sectoraal of op ondernemingsniveau, of bij wie slechts een gedeelte van de werknemers onder een dergelijke CAO ressorteert. Deze werkgevers zijn 0,10% van de brutoloonmassa verschuldigd aan de RSZ.

Lopende projecten (2018-2019)

Tijdens de huidige projectperiode (2018-2019) lopen er 17 bijkomende projecten :

 

P(s)C   Verantwoordelijke instelling   Toegekend bedrag (in euro)   Link naar samenvatting   Projectverantwoordelijke
 e-mailadres

 Website 
Tussentijds verslag

109

IVOC vzw 80.000,00 samenvatting  Rob Senden
r.senden@ivoc.be
http://www.ivoc.be 
 

111

IFPM ouvriers asbl 1.381.755,98 samenvatting     Brigitte Remacle
brigitte.remacle@ifpm.be
https://www.ifpm.be 
 

112/149.02

Educam vzw 429.000,00 samenvatting  Isabelle Calista
icalista@educam.be 
http://www.educam.be 
1819/112-149.02 enkel beschikbaar in het frans  

116

PlastlQ vzw 720.385,00 samenvatting  Vincent Mispelaere
vincent.mispelaere@plastiq.be
https://www.plastiq.be 
1819/116 

118

IPV vzw 355.000,00 samenvatting  Henk Dejonckheere
henk.dejonckheere@alimento.be
https://www.alimento.be 
 

120/214

Cobot vzw 655.623,76 samenvatting  Michel Loncke
michel.loncke@cobot.be
http://www.cobot.be 
1819/120-214 

124

fvb-ffc Constructiv 2.765.066,40 samenvatting  Kristof Van Roy
kristof.vanroy@constructiv.be
http://constructiv.be 
 

140.01

Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten 194.040,00 samenvatting  Hans Dewit
hans.dewit@sociaalfonds.be 
http://www.sociaalfondssocial.be 
 

140.03

Sociaal Fonds Transport en Logistiek 1.830.680,00 samenvatting  Geert Heylen
geert.heylen@sftl.be
http://www.sftl.be 
 

140.05

Ambassador Verhuisopleidingen vzw 185.246,67 samenvatting  Juan Caballero
juan.caballero@sfverhuizingen.be
http://www.ambassador-asbl.be 
1819/140.05 

149.01

Volta 261.788,74 samenvatting  Peter Claeys
peter.claeys@volta-org.be
https://www.volta-org.be 
 

227

Mediarte 113.632,87 samenvatting  Jan Vermoesen
jan.vermoesen@mediarte.be
https://www.mediarte.be 
1819/227 

303.01

Sociaal Fonds voor de Filmproductie 14.062,07 samenvatting  Jan Vermoesen
jan.vermoesen@mediarte.be
https://www.mediarte.be 
1819/303.01 

322

Vormingsfonds voor Uitzendkrachten 850.278,50 samenvatting  Vincent Vandenameele
vincent.vandenameele@vfu-ffi.be
https://www.vfu-ffi.be 
1819/322 

322.01

Fonds voor bestaanszekerheid voor Vorming voor de erkende ondernemingen die buurtwerk- of diensten leveren 1.171.032,51 samenvatting  Peter Van de Veire
Peter.VandeVeire@vormingdienstencheques.be
http://www.vormingdienstencheques.be 
1819/322.01 

327.01

Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen 211.024,96 samenvatting  Han Van Noten
han.vannoten@sst.be
http://www.fvbzsw.be 
 

329.00 (NL)

Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap 775.544,00 samenvatting  Mady Decorte
mady.decorte@vivosocialprofit.org
https://www.vivosocialprofit.org 
1819/329 

 

Afgelopen projecten

De eerste projectperiode in 2014-2015 telde 22 projecten uit 20 (sub)sectoren. Tijdens de vorige projectperiode (2016-2017) waren er 13 bijkomende projecten:

P(s)C 

Verantwoordelijke instelling 

Toegekend budget (in euro) 

Eindverslag 2016-2017 (pdf)  

124

fvb-ffc Constructiv

5.073.574,21

1617/124 

329

Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap

1.226.761,55

1617/329 

322.01

Fonds voor bestaanszekerheid voor Vorming voor de erkende Ondernemingen die Buurtwerk of –diensten leveren

1.025.780,62

1617/32201 

120

Cobot vzw

1.016.207,99

1617/120 

140.03

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

998.466,93

1617/14003 

112/149.02

Educam vzw

733.330,79

1617/112-14902 

118/220

IPV vzw

623.116,98

1617/118-220 

327.01

Fonds voor bestaanszekerheid in de sociale werkplaatsen

445.698,44

1617/32701 

140.01

Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten

253.800,00

1617/14001 

140.05

Ambassador verhuisopleidingen vzw

206.788,38

1617/14005 

136

Fonds van Bestaanszekerheid papier- en kartonbewerking

170.811,94

Geen acties uitgevoerd

227

Mediarte.be

169.409,93

1617/227 

129/221

Fonds van Bestaanszekerheid voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

54.496,25

Geen acties uitgevoerd

 

Procedure en voorwaarden

Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor een bijkomend project dat zich richt op jongeren uit de risicogroepen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. Het moet gaan om acties die nog niet lopen of voorzien zijn binnen de normale werking voor de risicogroepen.

De volgende projectronde loopt in 2020-2021. Ten laatste op 1 oktober 2019 kan de voorzitter van het paritair (sub)comité een projectaanvraag bezorgen aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid. In tegenstelling tot eerdere projectrondes moet de aanvraag vooraf worden goedgekeurd door het paritair (sub)comité.

Hierbij gelden volgende voorwaarden:

 • de sector heeft een cao risicogroepen neergelegd voor de lopende IPA-periode waarin ten minste 0,05% van de loonmassa wordt toegewezen aan personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren;
 • de sector moet een conform evaluatieverslag en financieel overzicht hebben neergelegd met betrekking tot de jaren 2017 en 2018;
 • het project moet (on)rechtstreeks leiden tot ingroeibanen. Dit betreft de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring en kan de vorm aannemen van:
  • een arbeidsovereenkomst
  • een startbaanovereenkomst
  • een individuele beroepsopleiding in de onderneming
  • een instapstage
  • elke andere vorm van combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding en werkervaring geregeld door een normatief kader op het federale, gewestelijke of gemeenschapsniveau;
   
 • de verantwoordelijke sectorinstelling moet voor de aanvraag één of meer specifieke partnerschapsakkoorden met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen sluiten over dit project. Eventueel kunnen deze aangevuld worden met akkoorden met regionale diensten (VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, FOREM en ADG).

Toekenning budget en rapportering

Door een wijziging van de reglementering (koninklijk besluit van 5 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen) worden er enkele nieuwigheden ingevoerd vanaf de projectperiode 2020-2021. Er zijn aanpassingen op het gebied van: 

 • de berekening van het toegekend budget in het geval de paritaire (sub)comités in hun aanvraagdossiers gezamenlijk meer dan 12 miljoen euro vragen;  
 • de rapportering (tussentijds verslag en eindverslag);  
 • de mogelijkheden tot budgetverschuivingen. 

Meer informatie over deze punten bij enerzijds de projecten 2018-2019 en anderzijds de projecten 2020-2021 vindt u in het onderstaand overzicht: 

Berekening budget  

Projecten 2018-2019 

Projecten 2020-2021 

Toegekend budget als de totaalsom van de gevraagde bijkomende middelen van alle ontvankelijke dossiers meer dan 12 miljoen euro bedraagt 

Verhoudingsgewijs op basis van het gevraagd bedrag. 

Aan elk project wordt er bij de berekening eerst 150.000 euro toegekend. Daarna verloopt de verdeling verhoudingsgewijs op basis van het gemiddeld aantal werkkrachten in 2017 en 2018 van het betrokken paritair (sub)comité.  

  

Uitbetaling schijven + rapportering  

Projecten 2018-2019 

Projecten 2020-2021 

Eerste schijf = voorschot van 50% van het toegekend budget 

Voor de start van het project 

Tweede schijf = 40% van het toegekend budget 

  

De tweede schijf wordt uitbetaald na het tussentijds verslag waarin wordt aangetoond dat 35% van het budget werd benut 

Het tussentijds verslag wordt bezorgd door de verantwoordelijke instelling. 

Het tussentijds verslag is optioneel. 

Het tussentijds verslag is verplicht (ook wanneer er nog geen 35% van het budget werd benut). 

Deadline: 30/11/2018 

Deadline: 31/10/2020 

  

Het verslag moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. Bij deze bespreking wordt eveneens een verslag van de revisor/accountant voorzien waaruit blijkt of: 

1) alle vermelde uitgaven werden gemaakt voor het bijkomend project  

2) de uitgaven binnen de periode vallen tussen 1/1/2020 en de afsluitingsdatum van het tussentijds verslag. 

Het paritair (sub)comité kan de uitgaven gedeeltelijk of volledig goedkeuren (*). 

Resterende schijf: 10% (of minder indien niet het volledige budget werd benut) 

De resterende schijf wordt uitbetaald na het gedetailleerd eindverslag  

Het verslag wordt bezorgd door de voorzitter van het paritair (sub)comité 

Het verslag wordt bezorgd door de verantwoordelijke instelling. 

Deadline: 31/3/2020 (verlengbaar: 3 maanden na herinnering) 

Deadline: 1/6/2022 (ultieme deadline: 31/10/2022) 

Het verslag moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. 

  

Het verslag moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. Bij deze bespreking wordt eveneens een verslag van de revisor/accountant voorzien waaruit blijkt of: 

1) alle vermelde uitgaven werden gemaakt voor het bijkomend project  

2) de uitgaven binnen de periode vallen tussen 1/1/2020 t.e.m. 31/12/2021. 

Het paritair (sub)comité kan de uitgaven gedeeltelijk of volledig goedkeuren (*). 

Betalingen die werden uitgevoerd in 2020 maar slaan op kosten uit de projectperiode mogen worden meegeteld. Het gaat hier bijvoorbeeld over premies waarbij de uitbetalingsvoorwaarde werd bereikt voor 1/1/2020 of facturen voor acties/activiteiten die in 2018 of 2019 werden uitgevoerd. 

Betalingen die werden uitgevoerd in 2022 maar slaan op kosten uit de projectperiode mogen worden meegeteld. Het gaat hier bijvoorbeeld over premies waarbij de uitbetalingsvoorwaarde werd bereikt voor 1/1/2022 of facturen voor acties/activiteiten die in 2020 of 2021 werden uitgevoerd. 

  

 Budgetverschuivingen 

Projecten 2018-2019 

Projecten 2020-2021 

Aanpassingen aan het project ten opzichte van het aanvraagdossier 

Een verschuiving tussen verschillende acties is enkel mogelijk na het akkoord van de administratie en het paritair (sub)comité tijdens de loop van het project. De schrapping van een volledige actie of het initiëren van acties die niet in de aanvraag stonden, is niet mogelijk. 

Budgetverschuivingen of andere aanpassingen moeten niet meer gemeld worden aan de administratie.  

Het paritair (sub)comité moet instemmen met de budgetverschuiving. Het komt toe aan het comité te beslissen of deze instemming voorafgaand aan de budgetverschuiving dient te gebeuren dan wel bij de goedkeuring van het tussentijds of eindverslag (*). 

  

(*) het paritair (sub)comité kan enkel zijn goedkeuring geven aan bijkomende acties of activiteiten, en de daaraan verbonden uitgaven als de regels correct worden gevolgd. In het bijzonder moet het gaan om acties of activiteiten: 

 • ten voordele van  personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren; 
 • die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot werk voor jongeren via het aanbod van ingroeibanen; 
 • die uitgevoerd werden in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. 

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de administratie alsnog beslissen om een deel van het saldo niet uit te betalen of over te gaan tot terugvordering. 

Wettelijke basis

Contact

Afdeling van de werkgelegenheid 
Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid 

Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
   

Telefoon: 02 233 41 11
E-mail: IAB@werk.belgie.be 

 


 

 


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens