NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Administratieve geldboeten

Over de administratieve geldboeten

Wat is een administratieve geldboete? 

Definitie

Onder administratieve geldboete wordt verstaan de geldboete die door de bevoegde overheidsdienst wordt opgelegd aan de werkgever die bepaalde sociaalrechtelijke verplichtingen niet nakomt.

Voorbeelden

De inbreuken waarvoor het vaakst een administratieve geldboete opgelegd wordt, zijn :

  • het niet aangeven van een werknemer via de Dimona-aangifte; 
  • de tewerkstelling van een buitenlandse werknemer zonder arbeidsvergunning 
  • het niet bekendmaken van het werkrooster van een deeltijdse werknemer 
  •  ….  

Aan wie wordt een administratieve geldboete opgelegd?

De administratieve geldboete wordt opgelegd aan de werkgever. Dit is de persoon (zelfstandige, vennootschap, v.z.w. …) die de werknemers in kwestie tewerkstelt.

In bepaalde gevallen kan ook aan andere personen dan werkgevers een administratieve geldboete opgelegd worden. Bv. in geval van verhindering van toezicht ook aan werknemers of andere personen die aanwezig zijn op de werkplek.
Sedert de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 kunnen er ook administratieve geldboeten worden opgelegd aan sociaal verzekerden voor inbreuken op de sociale zekerheidswetgeving.

Door wie wordt een administratieve geldboete opgelegd?

De administratieve geldboeten worden opgelegd door de Directie van de administratieve geldboeten die deel uitmaakt van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen.

Hoe komt de beslissing tot stand? En wat daarna?

Proces-verbaal

De inbreuken op de arbeidswetgeving worden vastgesteld in een proces-verbaal door de sociale inspectiediensten of de politie. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de bevoegde arbeidsauditeur.

Strafvervolging?

De arbeidsauditeur beslist of de inbreuk gerechtelijk of administratief vervolgd wordt. Indien er gerechtelijk vervolgd wordt, zal de correctionele rechtbank beslissen of er een straf wordt uitgesproken.

Verweermiddelen

Indien de arbeidsauditeur beslist om niet gerechtelijk te vervolgen, dan maakt hij het dossier over aan de Directie van de administratieve geldboeten. Deze directie zal de werkgever de gelegenheid bieden om zijn verweermiddelen in te dienen. De verweermiddelen kunnen schriftelijk of mondeling ingediend worden.

Beslissing

Indien de Directie van de administratieve geldboeten daarna van oordeel is dat de inbreuk bewezen is, wordt een administratieve geldboete opgelegd. Deze administratieve geldboete wordt aan de werkgever meegedeeld via een aangetekende brief. Indien de Directie van de administratieve geldboeten van oordeel is dat de inbreuk niet bewezen is of dat een administratieve geldboete niet opportuun is, dan wordt de inbreuk zonder gevolg gelaten. Ook hiervan wordt de werkgever op de hoogte gebracht maar dan via een gewone brief, voor zover hij verweermiddelen heeft ingediend.

Sedert de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 kan de Directie van de administratieve geldboeten ook een beslissing tot schuldigverklaring nemen.

Betaling

De administratieve geldboete moet betaald worden binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving ervan. Indien de werkgever het boetebedrag niet in één keer kan betalen, kan hij een afbetalingsplan vragen. In principe kan de betaling uitgespreid worden over een periode van maximum één jaar.

Beroep

Tegen een administratieve geldboete is beroep mogelijk bij de arbeidsrechtbank. Dit beroep moet ingesteld worden met een gedateerd en ondertekend verzoekschrift, dat binnen drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing moet afgegeven worden op of aangetekend moet gezonden worden aan de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank.

Welke zijn de bedragen van de administratieve geldboeten?

Minimum en maximum

Het Sociaal Strafwetboek heeft het aantal categorieën van administratieve geldboeten teruggebracht van 15 naar 4. Voortaan zijn er dus nog maar vier niveaus van inbreuken: 

Bedrag van de administratieve geldboete : VOOR de toepassing van de opdeciemen op de geldboeten   

Sanctie niveau    
Sanctie niveau 1   van 10 tot 100 €
Sanctie niveau 2 van 25 tot 250 €
Sanctie niveau 3 van 50 tot 500 €
Sanctie niveau 4 van 300 tot 3.000 €

 

Bedrag van de administratieve geldboete : NA de toepassing van de opdeciemen op de geldboeten


Sanctie niveau 

Inbreuk gepleegd vóór 01/01/2012 

Inbreuk gepleegd na 31/12/2011            

Inbreuk gepleegd na 31/12/2016 
 
Sanctie niveau 1 van 55 tot 550€ van 60 tot 600€ van 80 tot 800€
Sanctie niveau 2 van 137,50 tot 1.375€                       van 150 tot 1.500€ van 200 à 2.000€
Sanctie niveau 3 van 275 tot 2.750€                van 300 tot 3.000€ van 400 à 4.000€
Sanctie niveau 4 van 1.650 tot 16.500€ van 1800 tot 18.000€ van 2.400 à 24.000€

 

Onderstaande tabel geeft het minimum- en maximumbedrag van de administratieve geldboete weer voor de belangrijkste inbreuken.

Deze bedragen zijn in ieder geval van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden vanaf 1 juli 2011, dit is de datum van de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek. Op de inbreuken die gepleegd werden vóór 1 juli 2011 zijn de oude boetebedragen van toepassing voor zover deze lager zijn dan de nieuwe. 

In de derde kolom wordt aangegeven of het bedrag van de geldboete vermenigvuldigd moet worden met het aantal werknemers waarop de inbreuk betrekking heeft.
  

Bedragen van de administratieve geldboeten in €
Aard van de inbreuk 

Inbreuk gepleegd tussen 01/07/2011 en 31/12/2011 

Inbreuk gepleegd na 31/12/2011 

Inbreuk gepleegd na 31/12/2016  Vermenigvuldiging 
Tewerkstelling van illegaal verblijvende buitenlanders zonder arbeidsvergunning 1.650 tot 16.500 1.800 tot 18.000 2.400 tot 24.000 ja
Geen of laattijdige Dimona-aangifte 1.650 tot 16.500 1.800 tot 18.000 2.400 tot 24.000 ja
Verhindering van toezicht 1.650 tot 16.500 1.800 tot 18.000 2.400 tot 24.000 ja
Geen of laattijdige Limosa-aangifte door de werkgever 1.650 tot 16.500 1.800 tot 18.000 2.400 tot 24.000 ja
Deeltijdse arbeid 275 tot 2.750 (of 1.650 tot 16.500 indien de werkgever vooraf schriftelijk gewaarschuwd werd)

300 tot 3.000 (of 1.800 tot 18.000 indien de werkgever vooraf schriftelijk gewaarschuwd werd)

400 tot 4.000 (of 2.400 tot 24.000 indien de werkgever vooraf schriftelijk gewaarschuwd werd) ja
Tewerkstelling van legaal verblijvende buitenlanders zonder arbeidsvergunning 275 tot 2.750 300 tot 3.000 400 tot 4.000 ja
Welzijn op het werk 275 tot 2.750 (of 1.650 tot 16.500 indien gezondheidsschade of arbeidsongeval)

300 tot 3.000 (of 1.800 tot 18.000 indien gezondheidsschade of arbeidsongeval)

400 tot 4.000 (of 2.400 tot 24.000 indien gezondheidsschade of arbeidsongeval) neen
Geen of laattijde Limosa-aangifte door de opdrachtgever of eindgebruiker 275 tot 2.750 300 tot 3.000 400 tot 4.000 ja
geen studentencontract 137,50 tot 1.375 150 tot 1.500 200 tot 2.000 ja
inbreuk op de werkloosheidsreglementering 137,50 tot 1.375 150 tot 1.500 200 tot 2.000 ja

 

Verzachtende omstandigheden

In geval van verzachtende omstandigheden kan een geldboete opgelegd worden beneden het minimumbedrag, maar nooit lager dan 40 % van dit minimumbedrag.

Mogelijkheid tot uitstel

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de inbreuken gepleegd vóόr 01/07/2011 en de inbreuken gepleegd vanaf deze datum.

Inbreuken gepleegd vóόr 01/07/2011

Indien de werkgever in de periode van één jaar voorafgaand aan de inbreuk geen administratieve geldboete opgelegd kreeg, kan hem geheel of gedeeltelijk uitstel van de betaling van de administratieve geldboete worden toegekend. Indien dit uitstel later niet herroepen wordt, zal de werkgever het bedrag waarvoor uitstel wordt toegekend, nooit moeten betalen.

Het uitstel moet ingetrokken worden wanneer de werkgever binnen een jaar na de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboeten een nieuwe inbreuk pleegt die gelijkwaardig is aan of zwaarder dan de eerste inbreuk. 

Het uitstel kan ingetrokken worden indien de werkgever binnen dezelfde periode een nieuwe inbreuk pleegt die lichter is dan de eerste inbreuk.

Inbreuken gepleegd vanaf 01/07/2011

Indien de werkgever in de periode van vijf jaren voorafgaand aan de inbreuk geen administratieve geldboete van niveau 2, 3 of 4 werd opgelegd of hij niet werd veroordeeld door tot een strafsanctie van niveau 2, 3 of 4, kan hem geheel of gedeeltelijk uitstel van de betaling van de administratieve geldboete worden toegekend voor een periode van één tot drie jaar.

Indien dit uitstel later niet herroepen wordt, zal de werkgever het bedrag waarvoor uitstel wordt toegekend, nooit moeten betalen.

Het uitstel moet ingetrokken worden wanneer de werkgever binnen de periode van één tot drie jaar na de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboeten een nieuwe inbreuk pleegt die zwaarder is dan de eerste inbreuk.
Het uitstel kan ingetrokken worden indien de werkgever binnen dezelfde periode een nieuwe inbreuk pleegt van een gelijk of lager niveau dan de eerste inbreuk.

Regelgeving

Bijkomende inlichtingen

Directie van de administratieve geldboeten
Telefoon : 02/233.46.11

E-mail : administratievegeldboeten@werk.belgie.be 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens