NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het recht op werken

Het unierecht voorziet een vrij verkeer van werknemers, wat betekent dat iedere onderdaan van een lidstaat het recht heeft om in een andere lidstaat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord voorziet in de eerste plaats een transitieperiode tot 31 december 2020, die eenmalig verlengbaar is, waarin het Verenigd Koninkrijk weliswaar geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie maar waarin de Europese regelgeving van toepassing blijft in het Verenigd Koninkrijk en voor de Britse burgers. In de praktijk verandert er dus niets.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord voorziet daarnaast ook regelingen in verband met de rechten voor de burgers die van toepassing zijn na de dag van de brexit. Het gaat onder meer om het recht om te werken voor Europese werknemers die in het Verenigd Koninkrijk verblijven en Britse werknemers die in een Europese lidstaat verblijven.  Het terugtrekkingsakkoord voorziet expliciet eveneens dit recht om te werken voor de familieleden.

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord voorziet ook een regeling voor de grensarbeiders. Het gaat om personen die een economische activiteit uitoefenen in een ander land dan het land waarin ze wonen. Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord bepaalt zo dat Britse grensarbeiders verder mogen blijven werken na de transitieperiode in een Europese lidstaat. Hetzelfde is het geval voor Europese grensarbeiders in het Verenigd Koninkrijk.

Elke grensarbeider die onder deze bepalingen valt, heeft het recht om een attest aan te vragen in het land waar hij werkt en dat certificeert dat hij het recht heeft om te werken in dat land.

Werknemers en grensarbeiders die aldus onder de bepalingen van het ontwerp van terugtrekkingsakkoord vallen blijven genieten van de rechten voorzien in artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in Verordening nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie. Deze rechten omvatten:

 • Het recht om op basis van nationaliteit niet te worden gediscrimineerd op vlak van werkgelegenheid, beloning en overige arbeids- en tewerkstellingsvoorwaarden; 
 • Het recht om arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die de tewerkstelling van de staat regelen; 
 • Het recht op dezelfde bijstand verleend door de arbeidsbureaus van de staat als deze verlenen aan hun eigen onderdanen; 
 • Het recht op gelijke behandeling wat betreft de voorwaarden voor tewerkstelling en arbeid, met name op het gebied van beloning, ontslag en, indien hij werkloos is geworden, wederinschakeling of wedertewerkstelling; 
 • Het recht op dezelfde sociale en fiscale voordelen ; 
 • Collectieve rechten; 
 • De rechten en voordelen die inzake huisvesting aan nationale werknemers zijn toegekend; 
 • Het recht voor hun kinderen toegelaten te worden tot het algemeen onderwijs, het leerlingenstelsel en de beroepsopleiding onder dezelfde voorwaarden als de eigen onderdanen, als deze kinderen verblijven op het grondgebied waar de werknemer werkt. 

Het terugtrekkingsakkoord heeft geen betrekking op Europese burgers die pas na de transitieperiode naar het Verenigd Koninkrijk gaan, noch op Britse burgers die naar een Europese lidstaat komen. In principe worden deze Britse burgers ‘derdelanders’ die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen verblijven en werken. Gelet op de bevoegdheidsverdeling zullen in principe de gewesten bevoegd zijn, eventueel in uitvoering van de latere overeenkomsten tussen het verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, om te bepalen onder welke voorwaarden de Britse burgers in elk gewest kunnen werken.

In geval er op brexitdag geen terugtrekkingsakkoord in werking treedt, vervallen in principe de rechten op vrij verkeer van burgers/werknemers. Om ervoor te zorgen dat de Britten die op datum van Brexit in België het recht op werken niet verliezen, is een koninklijk besluit in voorbereiding. Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een recht om te werken voor: 

 • de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden met een verblijfsrecht behouden of verkregen op basis van artikel 81/2, 81/3 of 81/4 van de wet van 15 december 1980. Het gaat met andere woorden om de personen die op basis van de brexitwet die in voorbereiding is, het recht behouden om in België te verblijven; 
 • de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden, die in het bezit zijn van een document conform het model opgenomen als bijlage 15 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 als grensarbeider, als deze grensarbeid een aanvang nam vóór datum van inwerkingtreding van dit besluit. Het gaat dus om personen die al voor de brexit in België grensarbeid verrichtten; 
 • enkel in het kader van de stages, de buitenlandse onderdanen die als student verplichte stages verrichten in België ten behoeve van hun studies in het Verenigd Koninkrijk als deze studies een aanvang namen vóór datum van inwerkingtreding van dit besluit. Het gaat om personen die een verplicht stage volgen in België voor hun studies in het Verenigd Koninkrijk als die studies een aanvang namen vóór de brexit. 

Dit koninklijk besluit regelt het werk om te werken voor deze drie groepen tot 31 december 2020. Merk om dat dit recht op werken niet automatisch een recht op verblijf genereert. 

Daarnaast kunnen Britten, op basis van specifieke verblijfssituatie, het recht hebben om in België te werken op grond van een van de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden. Een omschrijving van deze categorieën vindt u in de rubriek "Buitenlandse werknemers".  

De Britse onderdanen die naar België willen komen om te werken zullen in het scenario van een no-deal, onder de gewestelijke regels vallen. U vindt hierover meer informatie op de websites van de betrokken gewestelijke diensten: 


 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens